27 September 1881. IV0. 58. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD KALE1D0SK00P SW®LLE, DEVENTTEUS if' Rit bind verschijnt geregeld olie Zaturdagon. D« prijs van het nboDoement i6 voor Zwolle, Deventer. Zntphen en Apeldoorn To cent in de drie maandon j: oreral elders franco per pos 18fj/2ocnt, Alio posl- j' feantoren uemou bestellingen nan. De prijs der Advertentie» is van dén tot vijf regels ÏK) cent, on 10 cenf voor eiken meerderen regel, be halve oocent zegelregt bij iedere plaatsing. .-fv SOTRRENAPELDOORN. De AdvertentiEn moeien vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moetor. franco geschieden hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij VV. E. J. Tjeekk Willikx; Deventer, A. Ter Gukke; ZutpkenJ. II. Mbllikk; Apeldoorn, B. Gunnikg. DEVENTER 27 September. Yoor de eergisteren plaats gehad hebbende herstemming, tot benoeming van één lid van den Gemeenteraadwaren ingeleverd 460 stembriefjes, zijnde één meer dan het getal der op de lijsten ingeschreven kiezers. Hiervan is één van onwaarde verklaard omdat het was onderleclcend. Het getal geldige stemmen was dus 459 waarvan zijn uitgebragt op G. J. BEEKMAN 265 en op L. HULSCHER 194, zoodat de Heer G. J. Beekman tot lid van den Raad is verkozen, aan gezien het verschil tusschen de in de bus gevondene stem briefjes, en het getal kiezers die stemden, op de meerder heid van stemmen van geen invloed heeft kunnen zijn. Of te Dcveaatea» pi*o£. «Soasckibloetf aait stesa B»i*ad emoc4 geweerd! w©a»cles3. «Eenige Vrienden van de wet" (de kleine wet mag wel trotsch zijn op zulke groote 'Wrienden) beweren uit Deventer van ja; in de Camper courant van 18 dezer. Wij bevelen dat stukje ter lezing aan. Want wij houden de vraag voor zoodanig, dat verschil van gevoelens niemand verwonderen moet. Het stukje heelt ons niet overtuigd. Wij willen er ons ge haspel tegenover stellen; hopende, dat een en ander zal bij dragen tot helder inzigt en juiste beoordeeling. Schoenlapper X. kan geschikter raadslid zijn, dan professor Q.maar in den regel was 't niet razend waarschijnlijk. Ook de nieuwe gemeentewet weert uit den raad tien onderwijzer voor het lager en middelbaar onderwijs"; maar houdt in den regel dc professoren niet voor zoo overkropt met werk, zoo verwaande halfgeleerde?)of zoo opgeblazen ploerten, dat zij bij een del tig vetweider of rentenier te ellendig zou den afsteken. In art. 23 dier wet (van 29 junij jl.) lezen wij «Het lidmaatschap van den Raad is onverecnigbaar met de betrekking van s/i ambtenaar, van wege het gemeentebestuur aangesteld, »of daaraan ondergeschikt, Is prof. J. dan ambtenaar? De Vrienden glijden daar overheen. Onderwijzers en onderwijzeressen, Jl zij hooge of lage, professoren of ondermeestersmonsieurs of mamiuezel- lenal zijn zc aangesteld, bcklecdendunkt ons, niet een ambt. Zij hebben eene bedieningVeeleer kunnen aangestelde klapperlieden torenwachters, 1 marktmeesters cn diergelijke onder de ambtenaren geteld worden. Professoren aan onze academiën konden misschien nog in zekeren zin ambtenaren heeten, omdat zij academische graden toekennen. Aan een athenaeum 2ijn de professoren die moeite vrij. 't Is waar zij geven getuigschriften aan studenten. Maar vele artsen ge ven vele bij de wet verlangde of erkende getuigschriften, en zijn daarom nog geen' ambtenaren. In dat punt zit de eerste knoop. Daar komt bij in aan merking, dat, de wet allen toelaat die zij niet uitsluit. Er moet dus, nief*alleen voorondersteld, maar duidelijk aangetoond worden, dat prof. J. ambtenaar" is. Wij wachten af, of dat werkelijk zal worden aangetoond. Maar daar zou 't niet mee uit zijn. Is dan nog prof. J. aangesteld van wege het gemeentebe stuur? Hij is aangesteld doorniet van wegeden raad; niet doornoch van wegehet gemeentebestuur. Art. 139 der tegenwoordige Grondwet zegt: Aan het hoofd der gemeente staat een raad". Dus thans is de raad het gemeentebestuur. Maar toen had de raad zijnen bepaal den cn beperkten kring van bemoeijenissen in het gemeente bestuur. Prof. jis aangesteld van wege de oude fundatie van het athenaeum, en van wege de zoowel koninklijke als plaatselijke verordeningen, later daar bijgevoegd. 01' is prof. J. aan het (tegenwoordige of tijdelijke) gemeen tebestuur ondergeschikt" Hij is ondergeschikt a.nh de curatoren. Deze zijn leden van den raad en gaan ze'ker wel eens te werk volgens overleg met den raad. Maar aan den raad is de prof. niet meer ondergeschikt, dan leder ander ingezeten die binnen dc gemeente met deze of geile inrigting iets heeft uit te staan. Het art. verbiedt uitdrukkelijk, onder lde toepassing der uitsluiting op »de leden van het bestuur van godshuizen en «andere instellingen van liefdadigheid". Het athenaeum is eene instelling welke daar eenigzins mee kan vergeleken wor den. Maar de Vrienden konden in hun stelsel die woorden wel eens zoo beperkend opvattendat ook de leden van het bestuur van het athenaeumcuratoren genaamduit het ge meentebestuur geweerd moesten worden als ambtenarenvan wege het gemeentebestuur aangestelden daaraan ondergeschikt Prof. J. wordt misschien door dc Vrienden voor eeneo vooruitdraver of zóó iets onhebbelijks versleten. Wij zoudeh bedenking geven, om een nalurct h zijn lelje op "te zetten, tot tijd en wijle hij er mee is doorgerold: Reeds eene uitspraak over de vraag ligt \óór ons, die na-', melijk der kiezers; niet van tien of honderd kiezers; maar van eene groote meerderheid. Deze uitspraak van het geza menlijk menschenverstand heelt zich niet laten afschrikken door ahvat de kiezers onderzocht of uit het rondgedragene vernomen hadden. Wij houden het voor niet bespottelijk, aan die uitspraak eenigermale gewigt of gezag toe te kennen. De belangrijkste discussiesdie bij dc beraadslagingen over het ontwerp-adres van antwoord op dc troonrede hebben plaats gehadzijn gewis diewaarbij de verandering van belastingstelsel is ter sprake gekomen. Zoo a s men weet is dit het kardinale punt, waarop onze geheele staatkundige hervorming draait, terwijl die zaak even heftig dooi dc aris tocratie en behouders wordt tegengehouden als door de we zenlijke volksvrienden wordt gcwenscht en voorgestaan. Zon der een meer gelijkmatig belastingstelsel toch dat niet hoofd zakelijk op handel en nijverheid drukt, maar waartoe ieder naar zijn verinogen bijdraagt, is aan geen verbetering van maatschappelijken toestandaan geene volkswelvaart te den ken. Wij achten 't daarom niet ongepast het daaromtrent

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1851 | | pagina 1