20 September 1851. N°. 58. NIEUWS- M ADVERTENTIE-BLAD IfflBn BEMSSffi 6 o KALEIDOSKOOP 5BWOLLE DEVENTER Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdageo. De prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer. Zutplien en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden; ovoral elder» franco per po»t87'/2oeot. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advcrtenti&i is van dén tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 55cent zegelrcgt bij iedere plaatsing. ZETPOENAPELDOORN. De Advertenüën moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeekk Willisk; Deventer, A. Ter Guhnb; Zulpken, J. H. Melljkk; ApeldoornB. Gohnikg. AAMSPKAAK ©ES KONING® tot opening van het zitting-jaar 18511852 der S TATEN-GE1SERAAL. Mijne He eren Het is Mij aangenaam, bij de opening van deze Ver gadering der Staten-GeneraalU gunstige mededeelingen nopens den toestand des Vaderlands te kunnen doen. De geboorte van eenen Prins heeft het geluk van Mijn Huis vermeerderd. Tusschen Nederland en de vreemde Mogendheden bestaat voortdurend goede verstandhouding. Met onderscheidene Staten zijn overeenkomsten gesloten, tot bevordering van de belangen des handels, en tot ver betering en verzekering van het onderling verkeer. Tot gelijke einden zijn nog met andere onderhandelingen geopend welke, naar Ik Mij vlei, mede tot gewenscht gevolg zullen leiden. De zee- en landmagt leggen steeds loffelijken ijver aan den dag, en geven voortdurend redenen van tevredenheid. De staat van rust waarin zich thans al de Overzeesche Bezittingen van het Rijk bevinden laat niets te wenschen over. De onlusten, welke laatstelijk op Borneo hebben plaats gehad, zijn door de kracht onzer wapenen gedempt. De berigten omtrent den gezondheidstoestand in de Kolo niën zijn meer geruststellende. De gevolgen van mislukte oogsten verdwijnen meer en meer, en de jongste berigtenomtrent den oogst van dit jaar ontvangen luiden zeer gunstig vooral wat de voedings middelen betreft. De Kieswet, de Provinciale- en Gemeentewet beantwoorden in hare werking, voor zoo veel die tot hiertoe kon worden nagegaan aan het doel van den Wetgever. Bij den voorspoedigen afloop des winters, zonder ijsgang en zonder buitengewoon hoogen rivierstand, bleven de wa- terkeeringen van schade bevrijd. De groote werken tot verbetering onzer rivieren volgens het U medegedeeld stelsel worden niet kracht begonnen en voortgezet. De oogst van het vorige jaar, schoon middelmatig, was ruimer dan aanvankelijk werd vermoed. Die van dezen zomer schijnt in de meeste streken vol doende te zijn. Over het algemeen legt men zich met ijver toe, den land bouw, zoowel door scheiding van onverdeelde gronden en ontginning, als door verbetering, uit te breiden en te doen bloeijen. Ook de ambacht- en fabrijk-vlijt is in, voordurende ontwik keling. Het steeds toenemen van de scheepvaart en de uitbreiding van den scheepsbouw leveren het bewijsdat de verandering onzer handelswetgeving, in het vorig jaar tot stand gebragt de verwachting aanvankelijk niet logenstraft. De groote bedrijvigheid van vele handelstakken toont aandat ook de handelover het algemeen in voorspoedigen toestand verkeert. De gestadige vermeerdering der middelen van vervoer, te water en te landis niet alleen op het binnenlandsch ver keer, maar ook op dat met andere Rijken van heilzamen invloed. Ik hecht er bijzonderen prijs aande vermeerde ring dier middelen te ondersteunen. Daartoe strekt eene overeenkomst, dezen zomer met Pruis- sen gesloten die U zal worden medegedeeld. Met Belgie zijn gezamenlijke maatregelen genomenten einde de opening van nieuwe wegen van gemeenschap tus schen beide landen voor te bereidenenzoo ik hooptot stand te brengen. De goede uitzigten, omtrent den toestand van'sRijks geld- -TQ id dp lep vroeger gekoesterd, zijn niet te leur gesteld, maar ten aanzien van hel jongst verloopea jaar overtroffen. Ook liet tegenwoordig jaar belooft eene voordeelige uitkomst. In den° aanvang van Uwe zitting zal Uwe medewerking tot maatregelen van schuldvermindering worden ingeioepen. De hoogst belangrijke wets-ontwerpenin Uwe vorige zit tin bereids ingediend doch tot welker afdoening de tijd ontbroken heeft, zullen op nieuw in deze zitting door Mij aan Uwe beraadslaging worden onderworpen. Bij de behandeling van deze en van andere ondei werpen welke U in den loop der zitting zullen worden aangeboden, moge wederom die geest van gemeen overleg heerschen welke, tot hiertoe, het volbrengen van zooveel belangrijke werkzaamheden mogelijk heeft gemaakt. Het is Mijn hartelijke wensch dat Onze gemeenschappelijke arbeid, onder Gods zegentot heil van het dierbaar \ader- land moge strekken. Ik vei klaar deze zitting van de Staten-Generaal te zijn geopend. w__== Tot bewijs dat de reactie of 't behoud onverbeterlijk is en geene middelen ontziet om haar doel te bereiken strekte het versla- van het behandelde in den lraad der stad Zutphen 't welk eenige bemerkingen geprovoceerd heeft die wij hier onder mededeelen. Naar wij vernemen zijn deze by alle stemgeregtigden aldaar rondgezonden. Bemerkingen op het Artikel Stads-Meuios in de Zutphensche Courant d. d. 13 September 18ol Ao. 37. (Om der kieschheids wille had men der Redactie gaarne de provocerende 68 laatste regels van het Verslag geschonken.) Verontwaardigd over het niet - doch schijnbaar officiële Verslag der laafste openbare Vergadering van den Gemeente- 1 Jhi.p on Vrijdag den 5 September, voorkomende m Nummer 'der ZutpheLche Courant, - waarbij de waardige Voorzitter der Vereemging Redding door Bezin- U hppr G d- Roosegaarde in een hatelijk daglicht wordtgesteld-'vinden zich de ondergeteekenden die hooien prijs stellen op het juist en onpartijdig oordeel hun ner mede-ingezetenen als oog- en oorgetuigen ter dier Ver- aaderin*, gelijk vroeger m die der Vereemging, thans ge- drongen te verklaren: j dal verslag ie zijn onwaarachtig en verminkt O

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1851 | | pagina 1