O September 1831 MEIHVS- i;\ ADVERTENTIE-BLAD. W. Ii. Cost Jordkns. H. v. Log hem Burgemeester. G. J. Lugard. K4LEIB0SK00P DEVENTER, 4 September 1851. De eindkeuzeti voor den Gemeenteraad hebben hier n^de beide liiesvereenigingen (Vrijheid en O, de en Vaderland) deie week plaats gehad. De uitslag g drukte briefjes en advertentiën genoegiaam bekend. Gaar deie keuren en bloc, en niet bij afrondeilijke stemming iederen kandidaat gesellied rijndurven w,^ betwijleU de juiste uitdrukking der Vergaderingen ii]nWij beJamu«_ A t t* mppr daar hierdoor de zedelijke kracht dei cHdatuur veHamd' wordt, en dien ten gevolge ligtel.jk eene verdeehno en versnippering van stemmen kon ontstaan waar door kuiperij en intrigues slechts in de hand sou gewerkt rijn. Vraagt men ons evenwel welke combinatie thans de meeste kans van slagen voor rich heeft, dan schijnt ons voo,eerst de verkiezing der 12 Heerenwelke bij beide Vereenigmgen I 1 vrii zeker, zijnde 11. J. Ankersmit Jr., II. Jluitènwerff, S. van Pelden Pz., P. J. van Poorninck, IV. J A. JonckbloetO. li. Jordens, U .11. Cost Mens, M>. II. van Loahem, O. '-urjurdI' Hommen,e II. J. Ir er- nink en J U. van t Zant Voorts achten wij de keurc diei Heeren, die bij de eene Vereemging kandidaat rijn en dooi de andere meile aanbevolen worden, zeer waarschijnlijk; zijnde A. liinkhZ, II A. van de Graaff T. IV. van larie en l F. Pieleema. Eindelijk aal nch de meeste strijd bepalen tusschen de op rich reive staande kandidaten G. J. Hoekman, van de eene en L. Hulsel,er van de andere Vereen,ging; doch daar de lieer llulsd,erblijkens de stemmingenook in Vrijheid en Orde veel sympathie heeft gevondenen de Heer Beekman bij de andeie partij niet ,n aanmerking is ge komen, vermoeden wij dat de ee.ste de meeste stemmen ral v> IJ V. V hen die «lus tegen herstemmingen zijn en verkregen. Voor neu o- zich met deze keuzen genoegzaam kunnen vereemgen ineenen wii als de meest waarschijnlijke te mogen aanwijzen (schoon wij geenszins willen geacht worden hiermede voor ons zeiven geheel in te stemmen) de volgende combinatie: T. W. "VAN Marle. L. F. PlEKEMA. P. Rommenie. B. J. Wernink. J. B. van 't Zant. II. J. Ankersmit Jr A. Binkhorst. H. Buitenwerff. S. van Delden Pz. D. J. van Doorninck. W. A. van de Graaff. L. Hülsciier. W. J. A. Jonckbloet. G. E. Jordens. Wii hebben gehoord van schandelijke praktijken die zouden in 't werk gesteld worden om stemmen voor den Gemeente raad te werven. Men zegt zelfs, dat bij den mindeien man de stembriefjes voor f 1.00 't stuk opgekocht worden om ze te d-oen invullen. Wij kunnen zoo iets kwalijk gelooven. Mo"t bet echter waar zijn dan is het laag van hen die al dus0 hun burgcipligt verraden, door hunne stem te verkoo- pen; maar veel Jager nog van hen, die hunne maatschappe lijke positie misbruiken om den minderen burger tot zulk. eene schandelijkheid te verleiden en om te koopen. Ware zoo iels voldoende bewezen dan moest de diepste verachting den onverlaat treffen, en hij alle maatschappelijk vertrouwen onwaardig verklaard worden. Voor hen die zich op deze of gene wijze hebben laten overlistcn en dit willen herstellen berigten wij nogmaals dat verandering van namen op de stembriefjes tot het laatste oogenblik toe geoorloofd is; en des noods ter stedelijke se cretarie nieuwe briefjes te bekomen zijn. Het zou teregt den bedrieger bedrogen zijnzoo men zijn stembriefje verkocht en te gelijk een andernaar gemoede ingevuldinleverde. Van verschillende kanten vernemen wij, dat men er op meer dan eene plaats op uit is, door eene gewrongene uit legen» van art. *23 Gemeentewet, de kiezers m den waan te brem enals of geneesheerenaangesteld en bezoldigd van gemeenteswege, niet benoembaar zouden zijn tot lid des ge meen teraails het daarlatende, in hoe verre deze meening als middel tot wering gebezigd wordtten opzigte van man nen die zoo door opvoeding en stand, als onafhankelijkheid «eschikt zijn vooral in kleinere en buitengemeenten waar eene goede keuze dikwijls zeer beperkt is om de belangen der gemeenten te vertegenwoordigen, wijzen wij er be paaldelijk op dat het amendement van het lid der stalen- generaal Westerhof 1.1. f. uitsluitend en nominatim aange nomen is, om alle aanleiding lot uitsluiting van boven genoemde talrijke klasse weg te nemen. Wij kunnen hier bij voegen, dut een der achtingswaardigste liberale leden der staten- 'enei aal ons niet slechts m dit gevoelen versterktmaar uitdrukkelijk verklaard heeft, dat alle andere uitleg slechts aan een geest van chicane tegen den stand of de personen tol dezelve behoorende kan worden toegeschreven. Aan de geachte Redactie der Kaleidoskoop. Wij hebben de eer UEd. mede te deeJen den uitslag der Verkiezin0 van Kandidaten voor den Gemeenteraad, door de Kiezers-VereenigirigRedding dour Bezuiniging alhier. Aan genaam zal 't ons zijn, indien UEd. deze in uw, ons steeds waarde, weekblad wel zult willen opnemen. Waarmede UEd. zeer zult verpligtendie de eer hebben met hoogachting zich te noemen p Namens de Vereenigmg Redding door bezuiniging C. TEN HOOPEN, loco Voorzitter. P. WELTER, Adjt. Secretaris. Zutphen den 5 September 1851. Ter Vergadering op Zaturdag den oü Augustus 11. waren de Leden bijeengeroepen, tot het formeren van een dubbeltal Kandidaten. Door den Secretaris werden eerst wijksgewijze alle Stemgeregligden afgelezen en vervolgens door den President, zooveel ZEd. zich de niet Stemgeregtigdendoch evenwel Verkiesbaren, herinnerde, ook deze hierbij gevoegd, terwijl aan alle de Leden werd vrij gelaten, om mede nog zoodani- gen op te geven als men wcnschelijk oordeelde. ZWOLLE DEVENTER s ZUTPHENAPELDOORN. De AdvertentiGn moeien vóór Vrijdag middag vier uur Ier Drukkerij ie Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenhetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tieenk Willink; Deventer, A. Ter Gusnb; ZutphenI. II. Mellibk; Apeldoorn, B. Gunning Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer, Zutphen en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden; overal elders franco per post 8T/2oeot. Alle post kantoren uemen bestellingen aan. De prijs der Advcrtentién is van <Mn tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor e ken meerderen regel, be halve 55oent tegelrcgt bij .edere plaatsing.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1851 | | pagina 1