KjpH 14 Jiuiij 18oi. NIEUWS- m ADVfifiTfiNTIEHBL AD 24. a^-üüWm deze ^komst voor 'le me6Slen T VO mn8 ut'- KALFJDOSKOOP ZWOLLE, DEVENTER Dit blad verschijnt geregeld alle Zalurdagcn. Du prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer. Zutphen en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden overal elder* franco per post8T/2oent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der AdocrtentiC't is van dén lot vijf regels SO cent, en 10 cent voor olkcu meerderen regel, be halve 35cent zegelregt bij iedere plaatsing. ■hm '•yo;: ZÜTPilENAPELDOORN. De Advertentiéu moeten vóór Vrijdag middag te uur tor Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenhetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeenk Wim.ink; DeventerA. Ten Gunnu; Zutphen J. II. Mellikk; ApeldoornB. Guwkipcg. S>c aauucmiug der Gemeentewet door de I'wccdc Iiamcr. De tweede kamer heeft het ontwerp van gemeentewet eoedgekeurdengeheel in overeenstemming met den wensch der natie, met eene aanzienlijke meerderheid van 52 tegen 13 juist vier tegen een. De minister betoogde in de schoone redevoering, waai- mede hii hèt belangrijk onderdeel van het ontwerpover nlaatseliike belastingen, verdedigde, dat de naleving van de reeels dezer wet eene weldaad- zijn zal voor de gemeente in het algemeendat zij ter bevordering zal strekken van het a^VThbhiervan niet overtuigd, tenzij ccnige angstvallige vasthouders aan het oude en aristocraten die den waan met kunnen aflegden, dat het algemeen belang in het bijzonder belang der aanzienlijken cn vermogenden is opgesloten Zoo er overigens onder de wclgczinden nog zwaartillende? moeten ziin cl ie omtrent de gevolgen dezer wet bemoedi- noodig hebben, niels kan hiertoe dienstiger zijn dan de overweging wie de derl.cn zijn die al o met geloo- ,1,; m b,ie wet eene weldaad zijn zal voor het algemeen 7? ha' hunne goedkeuring onthouden hebben. Hetzijn de heeren v« BAl met Bruo va» GonTsxam, u vkN Doorn, Groen van Prinsterer met van Lyn- Hoffman e Hasselt met Sloet tot Olduuis, VVint- den eu Mackay,^it cn dc a(Wokaat ScnooKEVELD. GEï)e6kiezers der dislrikten Rotterdam, Utrecht, Arnhem hebben alzoo de voldoening van ieder twee afgc- en Zwolle hebben, die beide hunne stem tegen deze wet hebben uitgebragt. Wij betwijfelen het echter of maar moge zij hun dan eene waarschuwing zijn om zich bij het zoeken naar den waardigste lot volksvertegenwoordiger door scene Üdele drogredenen en aristocratische beloften te laten begoochelen, maar uitjigen oogen te zien. 'fttvcccïc ïiaiucr over accijuseu cm direkte ?>clastitflgcu. re tweede redenaar over den titel van plaatselijke belas- L. ,t auemeen was de heer Lotsy, die een gevoelen tingen in 5 tegenoverstaande tegen dat van den ontwikkelde, ijn b accijnsen. Zulks was'te ver- Amsterdamsch "bfredenh) vergeteQ dat de h Tntsv onder de eersten is geweest, die, reeds lang voor 1848 op de opdrijving en de schadelijke werking der ge- P.. eon \\e aandacht vestigden, en de natie met het beTagadiern opcenten in cenige steden bekend maakten nï heer Lotsy is niet tegen de bestaande rijksbelastingen en gelooft, dat daarin over het geheel naar vermogen wordt bijdragen, uitgezonderd een paar bezwarende accijnsen, die on de brandstoffen en die op de varkens en schapen welke U-- onhon 7HU door eene algemeene inkomsten-belasting Langen te zien Hij betwijfelt'echterof hij het zien zal! vooral om de overdrijving van sommigen, - omdat sommigen zich droombeelden voorspiegelen van eene afschaffing van alle accijnsenomdat sommigen drijvendat de Regeringbij het afschaffen van accijnsen, niet te ver kan gaan. Ik heb altijd geloofd, zeide hij, en ik geloof nog, dat zij die dus handelen, de ergste tegenstanders zijn van alle^wcnschelijke verbeteringen in ofts rijks-belastingstelsel." Ofschoon wij tot de warmste tegenstanders ook van ons rijks-belastingstelsel behoorenen wij gelooven, dat het geene ijdele voorspiegelingen zijn dat stelsel eenmaal in den grond hervormd te zien, zoo zijn wij het, wat het laatst aange voerd^ aangaatmet den heer Lotsy volkomen eens. Al die petities om gehecle en oogenblikkelijke afschaffing van accijn sen doen veel meer kwaad dan goed. Zij eischen wat voor 's hands eene onmogelijkheid is, brengen daardoor de welge zinde staatslieden in verlegenheid, cn geven de handhavers van het bestaande een magtigen steun in het tegenhouden van verbeteringen. Waarom niet allen als dén man aange drongen op die verbeteringen welke de Regering voorstelt. Wanneer wij maar eenmaal bres hebben in het stelseldan kan men spoedig verder komencn met vermijding van nood lottige schokken cn onder steeds voortgaande cn vermeerde rende ondervinding, afbreken en opbouwen tegelijk. Een stelsel dat eeuwen heeft gehad om vast tc groeijcn kan niet op eenmaal met wortel en tak worden uitgeroeid. Al dade lijk zouden wij stuiten op de kortzigtigheid der belasting schuldigen zelve, die niet goedwillig het derde gedeelte regts- strecks zouden opbrengen, van hetgeen zij thans indirekt betalen. Men ga daarom ijverig voort, met het volk omtrent zijne ware belangen in zake van belastingen in te lichten en werkc op allcngsche verbeteringen maar verzwakke zijne zaak niet door onbekookte cn onredelijke eischen. Een schoon begin niet zulke verbeteringen maakt deze gemeentewet, en een navolgenswaardig voorbeeld hebben mannen als Zylker ReindersJongstra, en andere verklaarde tegenstanders der accijnsen gegevendoor de moeijelijkhedenwaarmede dc wet te worstelen had, niet te vermeerderen door op de afschaffing van b.v. alle accijnsen als plaatselijke belasting aan te dringen, maar vooreerst met het goede dezer wet te vre- den ze met alle kracht hebben ondersteund. De nadeelenwelke de heer Lotsy in de hoog opgedreven plaatselijke accijnsen, vooral die in den vorm van opcenten op het gemaalhet gcslagt en de brandstoffen worden gehe ven, vindt, ziin hoofdzakelijk de volgende: zn maken overal om onze steden en gemeenten commiezen- ot douanen-hnien noodzakelijk; ze belemmeren daardoor het vrije verkeerden in-, uit- en doorvoer, den handel en de betrekkingen met omliggende plaatsenze vereischen zware pcrceplie-kosten ze verduizendvoudigen de gelegenheid en den lust om tc smokkelen; ze verhoogen den prijs van de levensbehoeften en verlagen de dagloonen daarom drukken ze onevenredig zwaar op den min gegoeden middenstand en de arbeidende klasse. De gemakkelijkheid verder om de stedelijke accijnsen hoe langer hoe hooger op te drijven is eene oorzaakdat onze gemeentemiddelen minder zuinig worden beheerd, dat er tot

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1851 | | pagina 1