ADVERTENTIE-BLAD NIEUWS- m miÊBttm 24 Mei I80I, WÊSÊm h J irS* voortplanting, overlevering en S y» 'nachtwerk, niet alleen in het zedelijke, maar ZWOLLE DEVENTER ZUTPIIENAPELDOORN De Advertentiën moeten vóór Vrijdag middag uur ter Drukkerij te Deventer lijn ingezonden Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenhetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeekk Wilumk; Deventer, A. Tee Guukb; ZulphenJ. H. Mellisk; Apeldoorn, B. Guftsino it blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De I van het abonnement is voor Zwolle, Deventer, vhen en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden; al elders franco per post8T/2oent. Alle post üoren nemen bestellingen aan. je prijs der AdvertentiCn is van óón tot vijf regols cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, ve 55cent zegelregt bij iedere plaatsing. De werkzaamheden der Tweede Kamer. Men heeft onze tegenwoordige Tweede Kamer den lot ge wen van ijver en voortvarendheid in den arbeiden zij iat voort met zich dezen lof waardig te maken. Wanneer ien de reeks van ontwerpen nagaat, welke zij gedurence ezc zitting van de begrootingswetten af reeds afgedaan ot in e afdeelineen onderzocht heeft, ontwaart; men een schat an werkzaamheid, welke de beste verwachting geeft omtrent e no» veel erootere massa werks, die haar nog. wacht. Want niet minder is de ijver, welken de Regering ten toon preidt in het ontwerpen van wetten, niet slechts, welke oor de grondwet worden voorgeschreven, maar ook van ezulkewelke in het materiële belang- der natie gevorderd 'orden', cn onder den vroegeren stand van zaken of geheel èrzuimd of ondoelmatig ingerigt waren. Het is thans lang ebleken hoe onregtvaardig de verwijten van werkeloosheid raren in de eerste weken dat dit ministerie aan het bewind wam wijl het zijne ontwerpen niet onmiddelijk als uit den iouw'schudde, maar den tijd nam om zich op dé hoogte e breiwen en zich tot hare taak behoorlijk toe te rusten. Than? no er van gebrek aan ijver of aan inzigt geene 6 rak e meer kan zijn, hebben Groen c. s. er wat anders op it°edacht: nu heet het, dat het Ministerie de vertegenwoor- Ijoin® wil overladen met werkzaamhedenwil overstelpen a°t wclsvoordragten-, opdat zij geen tijd zou hebben ze be- loorliik te behandelenen de voorstellen der Regering zonder enoe^zaam onderzoek maar zou goedkeuren. De dwaasheid jezer beschuldiging loopt niet minder in het oog. Want juist !00r het indienen dezer ontwerpen zoodra zij gereed zijn eeft dc Regering aanleiding, dat zij langen tijd en door cn ioor onderzocht worden door deskundigen en belanghebbenden tuier het publiek, nog voor hare beurt van behandeling in e Kamer gekomen is. Men denke slechls aan de tallooze rochures en daabladartiekels over do voorgedragene belasting- 1 ettcn En de Kamer laat zich niet overladen: zij neemt ot volgende ter hand als het vorige is afgedaanen gaat Inder overijling maar met gestadigeu tred voorwaarts, en 'rengt daarom veel tot stand. i Toen de Kamer den Gden dezer maand hare werkzaamheden 'ervaltc, had zij van hare vroegere werkzaamheden niet min er dan' 24 wetsontwerpen ter behandeling-overeenige van linder belang of omvang, maar ook allerbelangrijkste, zooals e Gemeentewei, onteigening len algemeene nutte, die be lettende de wijzigingen in het belastingstelsel, liegt van breeniging en vergadering, zamenstelling der rcgterlijke magt li het beleid der justitie, Regeling der bevordering, van het htslag en hét op pensioen stellen van officieren der land- en »emagt Regeling der ministeriële verantwoordelijkheid. Dit bl'al is'sedert reeds weder, behalve eenige naturalisatie-wet- >n met een tiental vermeerderd, waaronder de zoo dringend erlangde betrekkelijk dc regeling van 's Rijks comptabiliteit n de zamcnslclliiig en taak der Algemeene rekenkamer, "lefder is het bekend, (lat in het ministerie van Binnenland- •the Zaken ijverig gewerkt wordt aan dc wet op het onder wijs en de armenwet, en men verzekert dal deze ontwerpen even als dat op de telegraphic, spoedig ter aanbieding zullen gereed zijn. Als een bewijs van de meerdere voortvarendheid dezer Kamer komt ons ook voor de beraadslaging over de algemeene strekking der gemeentewet. Vroeger had men bij een voorstel van dat gewigt een dertig- of veertigtal redevoeringen door te staan, die niets ter zake deden en meestal slechts her haalden en omschrevenwat in het verslag was uitgedrukt. Thans bepaalde zich deze furie om te redevoeren Lot een twaalftal deels tegen, deels voor de wet, die zeker dat met de vroegere gemeen hadden, dat zij volkomen hadden kunnen gemist wordenvooral die ten voordeele der wet werden uitge sproken, en, die van de hceren Sloet en Jongstra uitgezon derd, noch een bijzonder oogpunt aangaven, noch zich tot de hoogte van het onderwerp verhieven. Die tegen de wet werden uitgesproken, gaven ten minste dit, dat men cr uit kon opmaken, dat men met den besten wil en het meeste talent niets degelijks tegen de voordragt wist aan te voeren. Het is niet mogelijk, dat de Tweede Kamer, die hare wel ijverige maar toch beradene wijze van werken met zal opge ven al deze ontwerpen bchandele cn len einde brengc. Men verzekert, dat zij, na afhandeling der gemeentewetde voordragen omtrent de regterlijke magt en de belastingwetten zal in behandeling nemen. Mogt zij de laatstgenoemded.e op de onteigening, op 's Rijks comptabiliteit, op de Reken kamer, benevens de voorstellen noodig tot voortgang der ge wone zaken, nog in deze zitting tot stand brengen, niemand zou beweren, dat zij den lof van hare taak met ijver te vervullen niet had gehandhaafd. De taak der tocscSiaviiag eei de rol tier neazca. Wij lazen het volgende bei'lgt van 12 dezer uit sGravenhage j Eenige dagen geleden is ecno waarzegster dooi een dei t kantonreeters veroordeeld tot eene geldboete van f b. De Friend van armen en rijken, dit berigt mededeelende voegt .er bijwaarlijk het is een treurig bewijs van onveisund en p biigeloovigheid dat het nog noodig is,datj tegen dat sooit p van bedriegers straffen worden uitgesproken. Inderdaad8, dat is wel treurig En dat het in den Haag treurig wordt ons volk wacht al tijd" "te' tan''h^rS** iii voorlichtingwacht te VCHetavo?k nS'zli' meer den weg der beschaving in> Het \c n n.cleen en het; nawee der middeleeuwen moet zelf meei wanen wij niet, reeds tot op dien helpen °Prul™e"*. te xi:n opgekropen, dat ook in onze achterlandencn achterstraten overal gelagchen zoude worden ol waarzeggerijen, hekserijen, spokerijen en diergelijke ver- sletenheden. ctneds in eene ontzettende menigte van 3

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1851 | | pagina 1