17 Mei 18ol NIEUWS- m ADVERTENTIE-BLAD KALEIÜÖSKOO SWOLLE DEVEOTEa 2MJTPHENAPELDOORJV. Dit blad verschijnt ge*egeld alle Zatardagen. De prijs van het aboonement is voor Zwolle, Deventer. Zutphen en Apeldoorn 7i> cent in de drie maanden- overal elder# franco per po#t8T/2oent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Adverlentiên is van dén tol vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 35cent zegelregt bij iedere plaatsing. liet voorstel lictfi*ekkcl2jk de scliadeloosstelliug; vim de ledeu der voofl*ifiiaIig;e eerste kamer* Wij hebben van 't begin af gezegd, dat de ware elemen ten tot bezuiniging en verecnvouding bij deze Tweede Kamer nog niet in genoegzame mate aanwezig waren, om op door tastende maatregelen ten dien opzigtë van hare zijde te kun nen rekenen. Zoo de veelvuldige bewijzen hiervan, door de Kamer geleverd, nog niet voldoende waren om onze meening te bevestigen de wijze waarop de Kamer haar nieuw verkre gen regt tot het nemen van initiatief heeft ingewijdlegt er het zegel op. Inpopulairder voorstel dan dat van de drie heeren Sciioo- neveld Stobm van 's Gravesande en Metman, om aan de le den der voormalige Eerste Kamer eene schadeloosstelling van f 1500 's jaars te verleenenkon er wel niet gedaan wor den. Rustte de haat en minachting der natie op menige in stelling van het oude regime, het was vooral op de Eerste Kamer. Dat volstrekt nutteloos en niets doend eöllegie dat sprekend toonbeeld van de spilzucht met 's lands gelden, al leen dienende tot eene gewenschtc gelegenheid voor koning en ministers, om pralende betrekkingen en rijke bezoldigingen aan dezulken, die zij ontzien of bclooncn wilden, ten koste der door de vele opbrengsten verarmende natie, te ve.schaffen. Groot was dan ook de voldoening, toen bij de heugelijke verandering van 1848, ook dit collcgie, de beste-Kamer zoo als men het noemde, verviel; en men zette er zich toe eene instelling te vergeten, wier herinnering zoo onaangenaam was. Men had gerekend buiten de Ilaagsche heerendie, is het de eisch van den tij»!dan ook wel liberaal willen zijn, maar in dc eerste plaats met de gelden van den slaat. Twee Ilaagsche liberale advokalen waarbij zich tot ons groot leedwezen dc afgevaardigde van Deventer voegde, hebben die Eerste Kamer op nieuw in herinnering gebragt, en willen er ons nog lang aan doen denken, door ons op nieuw voor die aanzienlijke opeters van het land te laten opbrengen. De Tweede Kamer heeft het voorstel met eene meerderheid van vier stemmen goedgekeurd. Op welke gronden? Omdat die leden der voormalige Eerste Kamer met billijkheid aan spraak konden maken op pensioen? Volstrekt niet. Twee der voornaamste verdedigers van het voorstel, en zelfs een der voorstellers, de heer Storm van 's Gravesande, verklaar den, dat zij in principe tegen de pensionnering waren. Omdat de grondwet het eischt? Evenmin. Want het tweede der additionnele artikelen waarop men het voorstel, gebouwd heeft, is in bewoordingen vervat, die zich op de leden der voormalige Eerste Kamer niet laten toepassen. Waarom dan? Omdat de leden der tegenwoordige Tweede Kamer, die medegewerkt hebben aan de herziening der grondwet, zich herinneren, dat bij dc behandeling van genoemd add. art. 2, wel degelijk aan de Eerste Kamer gedacht is, en daarover liepen voornamelijk de debatten. Die herinnering was van zooveel kracht, dat zij den heer Storm van 's Gra vesande, ofschoon hij bij gelegenheid der-grondwetsherziening De Advertentiën moeten vóór VrijJag middag uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moetsn franco geschieden, betzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeekk Wilusk; DeventerA. TEa Conku; Zutplicn, J. II. Meilink; Apeldoorn, B. Guhhiko. meende dat het regt op schadeloosstelling voor de leden der voor malige Eerste Kamer niet bestondthans zelfs het initiatief tot het verleenen dier schadeloosstelling deed nemen! Er werd door den heer Jongstra tegen aangevoerd, dat de toen malige Minister de Kempenaer zelve verklaard haddat vol gens dit 2e add. art. niet alleen het bedrag waartoe en de wijze waaropmaar ook dc gevallen waarin de schadevergoe ding zal worden genotenaan den gewonen wetgever werd overgelaten doch zulks werd door den heer Storm van 's Gra- vesand weerlegd door te zeggen dat er meer voorbeelden «zijn, dat uit de redevoeringen van dien (toenmaligen) Minis- ter wel eens verschillende gevoelens over dezelfde quaéstie te halen zijn." Men moet bekennen, dat de vrijheid otn officieel douceurs toe te duwen hier te lande ruim genoeg genomen wordt! Maar om die bedoeling boven alle bedenking te stellen werd door den heer de Man verzekerddat men met het opnemen dier bepaling in dc grondwet ook een staatkundig oogmerk gehad had, en wel om den tegenstand, welken men van de Eerste Kaoier tegen de grondwetsherziening vreesde, te verminderen of weg te nemen; met andere woorden de stemmen der leden dier Kamer door het vooruilzigt op een pensioen te koopen. Voortreffelijke staatkunde! .en niets bil- iijkers, dan dat de natie, nu de leden der beste-Kamer zich hebben laten vinden, den prijs opdok ke. Wel zou men zeggen, dat onze vertegenwoordigers wel ge roepen zijn om dc grondwet, volgens den gezonden zin harer bewoordingen uit te leggen doch geenszins om onderzoek tc doen naar de individuaio bedoelingen harer bewerkersmaar alle ernstig vertoog is hier nutteloos, en volmaakt den spij ker op den kop sloeg de heer Reindersmet te zeggen: nik «geloof dat de voorstellen niets anders beoogen, dan om naar «oude gewoonte en in Nedcrlandschen zin de vereischten der d oude ledennaar aanleiding van art. 82 der voorgaande «grondwet, namelijk verdienste, geboorte cn gegoedheid, te «beloonen, of, om het kind bij zijn regten naam te noemen 5 om aan personendie niet meer behoeven te leizen noch «zich om ;s lands belangen in de residentie behoeven op tc houdeneen pensioen le geven, 2 a 3 maal grooter dan de «werkelijke leden der Eerste Kamer, thans als schadeloosstel- i)ling voor reis- en verblijfkosten genieten. De heer Schooneveld oreerde in echt flaagschen zin over het thema: les petits Élats doivent étr.e grands par les prin cipes. Nederland zeide hijkan niet schitteren door kracht kan met onvermagt niet dwingen, zelfs niet dieigen; maai Nederland kan in de rij der natiën aanzien verwerven door altijd achtenswaardig en altijd regtvaardig te handelen. Daar toe behoort om, als het op betalen aankomt, en er geene verpligtingen zijn, maar eene zaak meer vatbaar is om te worden gedaan dan om te ioorden nagelaten in aanmerking le nemen de waarachtige vrijzinnigheid. Dat is de Ilaagsche vrij zinnigheid: met volle handen te beschikken over 's lands inkomsten'. Klein en onderworpen te zijn jegens vreemde

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1851 | | pagina 1