nieuws- m SSSlÈSil 22 Maart 1881. N*. 12. AKVKKTWVNK-ltl.AD. KALEIDOSHOOP ZWOLLE DEVEMTE» Dil blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De rijs van bet abonnement is voor Zwolle, Deventer, 'utphen en Apeldoorn 73 cent in de drie maanden reral elders franco per post87'/2oent. Alle post- anloren uemen bestellingen aan. De prijs der Advertenti&i is van één tot vijf regels cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be- alve 33cent zegelregt bij iedere plaatsing. VK7 ',/7vg ZLJTTPJQEISf, apeldoorn» De AdvertentiSn moeten vóór Vrijdag middag ic uur ter Drukkerij te Deventer lijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeenk Willink; Deventer, A. Ter Guhnb; ZutphenJ. II. Mblunk; ApeldoornB. Gunning. De voorgesteld© wijzigiBigeu in liet ISclastiiigstelscL 11. Ter verdediging van het bestaande belastingstelselen bij gevolg ook der accijnsen treedt de Minister verder in eene vergelijking van de verhouding, waarin de verdeeling onzer algemeene Jasten in direkte en consurative middelen plaats heeft, met die van vier naburige staten. Uit deze vergelijking blijkt, dat in Nederland aan direkte belastingen, en zegel, registratie en successie 53 p.C., aan in- en uitgaande regten - j. accijnsen 47 p.C. worden opgebrugt. In België aan ckte belastingen en zegel 63Vaaan douanen en accijnsen 5Ö-/2 p.C. In Frankrijk aan direkte belastingen en zegel p7Vs j aan consumtive middelen 42% p.C. In Pruisen direkte belastingen en zegel 45/2, aan consumtive middelen 54% p.C. In Engeland aan direkte belastingen en zegel 31%, aan customs 'en excise 681/2 p.C. De Minister trekt er dit gevolg uit dat slechts in België in verhouding minder dan hier aan consumtive middelen betaald wordt; dat in Frankrijk bijna dezelfde verhouding tusschen direkte belastingen en consumtive middelen wordt waargenomen als hier; dat in Engeland en Pruissen oneindig meer aan verbruiks-belasting betaald wordt dan in Nederland. De algemeene grondslag der verdeeling is alzoo voor ons land geen anderdan die ook elders is aangenomen. 4 Vooreerst, al ware de vergelijking toe te laten, is het 'steeds een niets afdoend bewijs-, dat anderen hetzelfde kwaad bedrijven; en de oude staten van Europa moeten in dit opzigt elkander wel gelijk zijn, daar ieders geschiedenis begint met de onderdrukking en kneveling van allen, die niet lot de adelijke geslachten behoorden, dus, van hen die arbeidden, en de geschiedenis van geen dier stalen nog tot de voltooi- jing der emancipatie, ten minste wat het belastingstelsel aan gaat, gevorderd is. Om volkomen vrijheid van accijnsen aan te treffen, moet men naar de nieuwe wereld. Maar de vergelijking gaat niet door, wijl in die anderelanden ongelijk meer aan douanenwelke tevens meestal beschermende strek king hebben, dan aan accijnsen worden opgebragtterwijl bij ons juist omgekeerd, de accijnsen 19%, de in- en uit gaande regten slechts 4millioen aan de schatkist opleveren. Ofschoon nu, in ruimen zin, de beide belastingen van con sumtive middelen geheven worden, zoo maakt toch de ver schillende wijze van heffing o. a. een groot verschil in de voorwerpen, die het meest gedrukt worden. Wij voeren slechts het gemaal aan welke accijns in de andere landen niet bestaat, en hier tot meer dan 4 millioen voor het Rijk door de geoaeente opcenten schier verdubbeld is opgevoerd en maakt, dat wij van de genoemde volken en misschien van de geheele wereld het duurste brood eten. De Minister maakt van deze afwijking in de wijze van heffing der verbruiks-belastingen slechts gewag om een nadeel aan onze zijde in het licht te stellen namelijk dat de me nigvuldigheid van onze accijnsen oorzaak isdat zeer vele be lastingschuldigen met de administratie der belastingen in'aan raking komenWordt de betaling der regten door de hande laars alleen gedaandan is de daadzaakdat er belasting wordt betaald, minder aanschouwelijk voor het algemeen. Het groote (maar toch ook verraderlijke) voordeel, dat de belasting zich in den prijs van het voorwerp verbergt, bhjtt daardoor geheel behouden. Waar in tegendeel een groot getal industriëlen en zelfs particulieren de verbruiks-belasting als accijns moeten betalen wier onderscheidene takken van industrie in hun bedrijf min of meer belemmerd worden door het accijnsstelsel, wordt dat voordeel verminderd. Hierin is het da*i ook, dat de Regering de kwetsbare zijde van ons accijnsstclsel wil gezocht hebbendat het zich over te veel voorwerpen uitstrekt, en te veel takken van nijverheid trelt dus te veel als 't ware, op den voorgrond treedt. Doch deze nadeelen welke hier als het oordeel dei Rege ring worden opgegeven, betreffen enkel den vorm, niet het wezen, der accijnsbelasting: niet het duur maken der eerste levensbehoeften, niet de bemoeijelijking en de vermindering van den arbeid, niet den omslag en de kostbaarheid der inning. Gelukkig dat wij van elders weten en ook uit deze voorstellen zien kunnen, dat de Regering ook voor laatstgenoemde nadeelen niet blind en ongevoelig is, en dus de minister zijn eigen stokpaardje, het in aanraking komen van een te groot aantal belastingschuldigen met de adminis tratie, wat te veel op den voorgrond stelt. Hier is het du, dat de Minister tot de opgave komt van het naaste doel, 't welk de Regering met hare voorstellen in het oog heeft: »in de opgegevene nadeelen verbetering aan te brengende nijverheid te hulp te komen door haar te ontheffen van eenige bezwaren en lastenen daardoor nut tige ondernemingen, den arbeid in het algemeen, te hulp te komen.". Een der gevolgen zal zijndat de ondervinding zal doen zien, of het uitbreiden van het beginsel van direkte heffing voor ons land wenschelijk is te achten. Zoo ja, dan zal men hiermede verder kunnen gaan; zoo neen, dan zal men zich bij het oude stelsel kunnen blijven houden. «Ver betering derhalve, niet roekelooze aantasting van het bestaande is het °cloel der Regering. Behalve de afschaffing van enkele accijnsen moet ook bepaaldelijk de verbetering van het blij vende deel van het accijnsstelsel een voorwerp van ernstige zorg der wetgeving zijn. De Regering beschouwt dan ook. hare taak met de thans voorgedragene ontwerpen met ais voleindigd, cn heeft slechts vooreerst die onderdeelen ter hand genomenwelke haars inziens de meeste bchoelte aan voorziening en verbetering hebben en welke dus in het belang der belastingschuldigen en der schatkist beide het eerst in aanmerking moeten komen. Ziedaar het voorgestelde doel 'der Regering. Er is voorzeker veel, hetwelk deze voorzigtige wijze van aan ons belasting stelsel de hand te slaan aanbeveelten de voorstelling van den schok, welke eene werkelijk revolutie, als b. v. de ver vanging van de verbruiks-belastingen uitgezonderd wijn en sterke dranken en van de patenten door een hoofd geld of eene klassen-belasting zou te weeg gebragt worden

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1851 | | pagina 1