mm® 22 Februarij 1851 §Bmmê NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD. /- >r:"- Viftulatnur* II ZWOLLE DEVENTER Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De •prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer, Zutphen en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden overal eldors franco per post87'/2oent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentiën is van één tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be- halve 55 cent zegelregt bij iedere plaatsing. De grondwet van 1815 schreef in art. 187(in die van 1840 art. 135 onveranderd) voor: »De koning stelt in alle «provinciën commissarissen aan, onder zulke benamiDg als hij goedvindt. Koning Willem I, die vaardig was in het scheppen van luisterrijke betrekkingen met hooge bezoldigingenom zoo veel te meer goede vrienden koninklijk te kunnen verzorgen, bepaalde ook het onmatig inkomen zijner commissarissen in de provinciënen gaf hun den titel van gouverneur. Het ambt behoorde onder diegene, op wier attributen veel viel aan te merken, en welks herziening, als van zoovele andere zakendringend verlangd werd. Het geschieddeals eene der vruchten van de wijziging der grondweten ook in dit opzigt draagt de Provinciale wet de algemeene goedkeu ring weg. Maar alsof de benaming en niet de instructie van den vo- rigen toestand de schuld had, wreekte men zich op den on- schuldigen titel. De zinsnedeonder zulke benaming als hij goedvindtwerd uit de nieuwe grondwet weggelaten, en dus bleef er niet over dan de langwijlige omschrijving der betrek king tevens als titel te doen dienen commissaris des Konings in de provincie.- Wij hadden commissarissen van schuitenverencommissaris sen van policie, nu hebben wij er commissarissen des Konings bij. Ik heb de eer den Hoog Edel Gestrengen Heer Com missaris des Konings in deze provincie op te merken." Bah, hoe gerekt en lamzalig. Vroeger sprak men het hoofd van zijn gewest met den korten ronden titel aan van Gouverneur. Waarom mogt dat niet blijven, zoo goed als de benaming van Burgemeester voor den Commissaris des Konings bij de gemeente? Op den naam kwam het weinig aan; men had er niets te- geDdat de regering den eersten persoon der provincie met zeker prestige wilde omgeven hebben. De omschrijving van de magt en het gezag, de 'instructie was de hoofdzaaken het hooge inkomen eene grief, welker opheffing men met billijkheid mogt verwachten. Welnu, den titel, die zoo ge makkelijk als fatsoenlijk was, heeft men ontnomen; de func- tiën der betrekking heeft men in gewenschte overeenstemming gebragt met de nieuwe orde van zaken; maar het overdreven 'inkomen, die wrange vrucht van de milddadigheid van Wil lem Iwanneer de schatkist betaalde, is onaangeroerd gebleven. De Regering vergete toch niet, en men worde niet moede het haar te herinneren, dat de hoofdoorzaak, waarom het talrijkste gedeelte der natie zoo sterk naar eene verandering haakte, deze was, dat zij verwachtte, dat, bij vrijzinniger instellingenburgerlievender bewindslieden alle overtollige uitgaven, cn wel in de eerste plaats te hooge bezoldigingen, zouden besnoeijenen niet zouden rusten voordoor groote en kleine bezuinigingen, de uitgaven met onze werkelijke in komsten in overeenstemming zouden gebragt zijn. SÜTPIIENAPELDOORN. De AdvertentiGn moeien vóór Vrijdag middag uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeter/ franco geschiedenhetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjee*k Willisk; Deventer, ATee Gukne; Zutphen J. H. Mbllkcx; Apeldoorn, B. Gusxikg. Wij hopen dat de onbevooroordeelde partijin het kics- distrikt Steenwijk, in haren kandidaat, den Heer J. A. de Fremerijte Leijdenzal zegevierenop de partij der holle theorien. Theorien toch, welke al worden zij door woorden rijke, knappe mannen voorgedragen praktisch uitgevoerd, ons eenige eeuwen terug zouden plaatsen. Men gaat zoo ligt met theoretische bewijzen ter toepassing overen zij worden zoo dikwijls door de practische onuitvoerbaarheid beschaamd. Is er één lid in de vorige 2de kamer geweestdat minder met schoone volzinnen geschermd, maar de zaken beter praktisch beschouwd heeft, dan de Heer J. A. de Fremerij? Ook hebben er reeds Meesters (wetgeleerden) genoeg zitting, daarentegen Mannen die de zaken van Vaderland en kolo niën van hare praktische zijde kunnen aanpakken, zoo als hij, zijn er niet veel in ons land, veel minder in de kamers. Door de 2e Kamer is tot eersten kandidaat voor het voor zitterschap gekozen de Heer Boreel van Hoogelanden. Men kan de politieke beteekenis dezer keuze genoegzaam opmaken uit de classificatie der Zeeuwsche Courant (die wij m ons No. 4 mededeelden), waar die heer in de 2e klasse, centre droile voorkomtwelke klasse aldus wordt gekarakteriseerd: d])e oude bewindslieden en anderen, de meest gevaarlijke fractie voor het tegenwoordige Ministeriea s deels zelf met afkeert van de portefeuilles, en voorts hakende naar het oocenbhkdat het tegenwoordig Ministerie moge versleten ziin Met schrik vraagt men zich af of de reactiounaire partij de overhand in de 2e kamer krijgt? Wee u dan, on- gelukkig vaderland! Wii protesteren, ieder voor zooveel hem aangaat, bij de ren leizen de onwaarachtige en lasterlijke aantijging, vervat in ie Zutphensche Courant van Zatardag lo dezer dat de Un onze handteekening of naamcijfer voorziene s ukken niet door den onderteekenaar of een der onderteekenaren zouden gesteld zijn. Zutphen19 February o ROOSEGAARDE. A. NIJMAN. H. W. KETJEN. Jb. DAM. Aan de zeer geachte Redactie der Kaleidoskoop. Toenail!" in de Zutphensche Courant van Zatardag LI. No 7 het tuk lazen: «Een woord over de verhang, wer den veten met mij door een smartelijk gevoel van verent- r rr ann^pereDenover de onbeschaamde, aan logen rnaiastSer grenzende taal, in dat blad jegens onze Vereeni- nL: Redding door Bezuimging uitgebraakt. Men werpt hierin, meer bepaald, schrijver dezes den handschoen toe en de e schroomt niet dien op te rapen: - nooit ontweek hij de vijanden zijns Vaderlands, waar dm 't van buiten

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1851 | | pagina 1