18 Januarij 1851. N°. 5. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD. KALE1D0SK00P. ZWOL1E WEVENTES: Dit blad Verschijnt geregeld alle Zatnrdagen. De prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer. Zutphen en Apeldoorn 75 cent in de drio maanden; overal elders franco per post87l/2oeot. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentiën is van één tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, bo- halve 5ücent legelregt bij iedere plaatsing. ZUTTPHEafAPEJLÖOORN. De Advertentién moeten vóór Vrijdag middag t® nur ter Drukkerij te Deventer lijn ingezonden- Alle toezendingen voor dit blad bestemd moele» franco geschiedenhetzij door bemiddeliog der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeenk Wilusk; Deventer, A. Tee Goknb; Zutphen, J.II. Meioüw* Apeldoorn* B. Gukmieg. De bczuiuigiiügspartij au de rffwecdc Kamer. I. leder weet, dat de voorstanders van bezuiniging en her vorming van het belastingstelselbij de indiening der begroo- t'mgin de Tweede Kamer de meerderheid uitmaakten, want alle ministerielen behoorden er toe. Het waren dezelfde die met een paar hoofdleden van het Kabinet, toen nog hunne medevertegenwoordigersmet volkomen overtuiging beweerd hadden, dat het stelsel zoo van uitgaven als van inkomsten op een anderen voet behoorde gebragt te worden en die het vori" ministerie tot aftreding gedwongen hadden mede om dat er geene hervorming, slechts eene bezuiniging van een paar millioen'twelk onvoldoende gerekend werdvan te wachten was. Het waren dezelfde, die het vorige budget onder allerlei betuigingen van het onbestaanbare van zulk eene begrootingdoch tevens van het ongenoegzame van ge deeltelijke wijzigingen en van het noodzakelijke eener totale hervorming, waartoe de tijd ontbrak, alzoo onder uitdruk- (kelijk protest, hadden aangenomen. L)ie allen dachtenin hun bezuinigingswaan ook door de troonrede versterkt, ten minste het begin vau de vervulling dier verwachtingen in de begrootingsvoorstellen voor 1851 te zullen aantreffen, en toen het bleek, dat de Ministers ner gens minder aan gedacht hadden dan aan die opgewondene tirade van d hervorming van uitgaven en inkomstenen hunne ramingen geheel en al gelijk aan de vorige waren toen voelden zij zich diep te leur gesteld, en gaven hun ge- jvoel lucht in een verslag vol verwijtingen over die teleurstel ling; waarbij de antiunnisteriëlen hunne grieven over het niet indienen van alle organieke wetten voegden zoodat het gansche Verslag vrij barsch klonk. De Regering begreep, dat het met hare positie volstrekt niet strookte zoete broodjes te bakkenmaar allezins zich [ferm te houden en geen ongelijk te bekennen. De beschul diging van aan dc grondwet niet voldaan te hebben wierp zij met kracht terug, als hebbende het mogelijke gedaan, en tot het onmogelijke niet gehouden zijnde. Met de bezui niging sloeg zij een anderen weg in. Zij ontkende ronduit, tenzij bij de regeling dei; regterlijke magt, nog groote bezui nigingen in 't oog te hebben, en beweerde vreemd te zijn Ian de verwachtingendie men ten dien aanzien van haar logt hebben opgevat. Hetzelfde kon zij niet voorgeven om rent de verbeteringenSn het belastingstelsel; doch hier kreeg uk het gebrek aan tijd bij dc' vele werkzaamheden de schuld n werd de toezegging niet geloochend, slechts verschoven. Zoo liet het zich aanzien dat de gewenschte overeenstem mig tusschen Kamer en Regering, die tot hiertoe bestaan pn zooveel goeds bewerkt hadstond verbroken te worden en de heer van Voorst had regt bij den aanvang der beraad- dagingen te vragen, of de strijd, in het Verslag der Kamer iangevan«en en in de Memorie van beantwoording door de 'Regering niet ontweken, in de Kamer zou worden voortge zet, en op eene wijze zou ten einde gebragt worden, welke -piet overeenkomstig zijn zou met de ware belangen des va derlands?- Maar gansch anders was de uitkomst. De meerderheid, die tot hier toe de bezuiniging van het ministerie tegelijk had voorgestaan moest nu tusschen beide kiezenzij moest bre ken met de bezuiniging of met het ministerie, uit welks verklaringen regelregt volgde, dat het aan eene hervorming van het stelsel van uitgaven ook maar in de verte niet dacht. De meerderheid koos het ministerie. Aan die keuze op zich zelve viel niets te laken. Eene groote ramp zou de aftreding van dit ministerie geweest zijn veel tijd en veel geld zou verspild zijn tot er een nieuw ka binet gevormd was, eene andere begrooting kon er toch niet mede verkregen worden. Nog altijd is de voltooijing der her vorming in ons staatswezen door eene eerlijke ten uitvoer legging der grondwet in goede organieke wetten de hoofd zaak en aan wie zou deze taak beter kunnen zijn toever trouwd dan aan de tegenwoordige Ministers? Neen, het was niet de willekeur der Kamer, zooals de Arnh. Cour. naar waarheid zegt, die de politieke overweging boven de uitslui tend cijfers-tcllende overweging stelde; zoolang de reorgani satie in gang is, staat uit den aard der zaak, dc politieke kwestie, de vraag over het stelsel cn beginsel van regering, boven alle andere. il-ii.ii i Maar, voegen wij er bij, de meerderheid had deze keuze kunnen 'doenzonder daarom de bezuiniging op te geven. Zij had niet noodig gehad hare vroegere zoo nadrukkelijke ver klaringen te verloochenen, of door uitlegging cn wijziging te verfrommelen. Zij had kunnen volstaan met te zeggende hervorming van ons stelsel van uitgaven blijven wij als eene hoofdzaak beschouwen, maar voor het tegenwoordige laten wij het bij deze verklaring; het is eene zaak, die teveel tijd en overleg vereischt om er op dit oogenblik nu er nog zoo veel andere werkzaamheden zijn, op aan te dringen. Wij nemen echter de zienswijze van het Gouvernement hieromtrent, niet aan, en wij verwachten dat het ei zelve op zal tetug komen. Wij zullen deze begrooting, zoo als wij het vorige jaar gedaan hebben, goedstemmen alleen omdat 's lands be langen door eene verwerping to groote schade zouden lijden maar alleen daarom en niet omdat wij gerekend willen wor den aan de inrigting van het staatshuishouden welke daarbij gehandhaafd wordt, onze goedkeuring te schenken. -- Zoo ware de meerderheid in haar geheel gebleven en het Minis-, terie had kunnen opmerken, dat de Nederlandsche vertegen woordiging even als de natie, veel te eerlijk en te degelijk isom zich door het opwekken van verwachtingen ook door eene overigens gewenschte regering te laten misleiden. Nu dit niet geschied is, heelt de kamer een zonderling schouwspel opgeleverd: de hevigste beschuldigingen tegen het Ministerie van niet te hebben bezuinigd, me aanvoering der bewijzen, dat het zulks had toegezegd, van de zijde der voor voorstanders van het behouden van uitgaven en middelen op den ouden voet; verontschuldiging en verdediging der met- bezuiniging van de zijdë van hen, die tot hiertoe voor alles op doortastende bezuiniging hadden aangedrongen - De an-ti- I ministerielen, in 't bijzonder de behoudsgezindcn cievan geene bezuiniging hooren willen, begonnen met het Mimste-

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1851 | | pagina 1