19 October 1850. IV0. 42. «WOL1E, DEVEWTEB ZUTPEIEJVAPELDOORN. Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdageo. De pr(js van het abonnement is voor Zwolle, Deventer. Zuipfien en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden overal elder» franco per poatST/joent, Alle pcwt- iuntoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentitn is van één tct vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 53cent zegelregt bij iedere plaateiog. De AdvertentiCo moeten véér Vrijdag middag nur ter Drukkerij te Deventer rijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenhetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeekk Willink DeventerA. Ten Guknb; ZuiphenJ. IJ. Meldrk; ApeldoornB. Goshiiïo. Het oaitwepp cUce* Oemecutcwct over dc plaatselijke 5>eIastiMgeu. De gewijzigde grondwet schrijft, gedeeltelijk in overeen stemming met hetgeen vroeger daaromtrent bepaald wasvoor dat elk besluit van een gemeentebestuur tot het invoeren wijzigen of afschaffen eener plaatselijke belastingwordt voor gedragen aan de staten zijner provincie, die daaraan verslag doen aan den koning, zonder wiens goedkeuring daarvan geen gevolg mag worden gegeven. Maar daarenboven bevat zij de belangrijke bepaling De wet geeft algemeene regels lm aanzien der plaatselijke belastingen. Zoo er eene reden iswaarom de burgerij zich in de her ziening der grondwet mag verheugendan is het de verbete-- ring van het gemeentewezen, welke zij ten gevolge zal hebben, en daaronder ook de genoemde bepaling, die een perk moet stellen aan het grenzenlooze veldhetwelk tot hiertoe voor de gemeentebesturen tot het jagtmaken op belastingen open stond. Intusschen komt er weder alles op aanhoe de wet gever het grondwettig voorschrift opvat en in toepassing breDgt. De reactionnaire zal het stilletjes in de grondwet laten rusten en de toepassing er van ontwijkenslechts de waarlijk constitutionnele zal het eerlijk ontwikkelen en tot eene weldaad voor het volk doen gedijen. Het ontwerp van den heer de Kempenaer bevatte 171 ar- tiekels, waarvan ®er nog 55 handelden van de kiezers de kiezerslijsten en dè kiesvergaderingen. Het voorstel van den heer Thorbecke bevat, ofschoon het aan genoemd onderwerp slechts 14 artikels wijdt, daar alles wat tot de eigenlijke ver kiezing behoort in de kieswet is afgehandeld, 276 artiekels waaruit men tot de meerdere volledigheid van laatst genoemd ontwerp kan besluiten. Deze volledigheid vertoont zich vooral in de wijze, waarop boven aangehaalde grondwettige bepalin gen in de beide ontwerpen behandeld zijn welke in dat van den heer de Kempenaer 18, in dat van den heer Thorbecke niet minder dan 76 artiekels beslaat. Hieronder trekken bo venal de aandacht die, welke voorschriften behelzen omtrent datgenewat als voorwerpen van belasting zal dienenen waaraan eene bijzondere afdeeling: van de bijzondere soorten van plaatselijke belastingen getijteld, is toegewijd. In het ontwerp van den heer de Kempenaer vond men daaromtrent niets, en werd alzoo het bestaande volkomen bestendigd hoe willekeurig en verderfelijk het ook zij. D Want er is wel geene ellendiger bladzijde in onze o-eschie- denis onder het behoud, dan juist die over de gemeentelijke financiën vooral van kleinere steden en van plattelands ge meentenmaar tevens geene, die minder in de bijzonderheden bekend is, dank hebbe het heilige duister, waarin de regering der bevoorregten hare handelingen en administraties had weten te hullen. Konden zelfs 's Rijks financiën, in weerwil van haren hoogeu stand en de goed gemeende voorschriften dei- grondwet, zoo zeer in het duister gehouden worden, dat de ergste verspillingen de willekeurigste uitgavende onbe- schaamdste beroovingen van bijzondere fondsen, langen tijd ongehinderd konden plaats vinden j en hadden zijdie gehouden waren op zulke zaken toe te zien en plegtig gezworen hadden voor 's lands belangen te zullen waken toen de eindelijke uitputting van alle hulpmiddelen tot eene blootlegging (altoos met gesloten deuren) van den wanhopenden toestand nood zaaktenmantels van liefde in overvloed om den knoeiwinkel te bedekken, zoodat de belanghebbenden, ofschoon deze de gansche natie zijn, nimmer de bijzonderheden zullen verne- €n s'ec^':s mek resultaten eene ontzaggelijke staats schuld en hooge belastingenop eene gevoelige wijze bekend gemaakt zijnhoeveel te meer dan konden zulke knoeijeriien in de gemeenten ten platte lande, op zoo veel lager stand en van beperkter aantal belanghebbendeneenen ongestoor- den gang hebben. De burgemeester gaf of nam uit de kas- assessoren keurden de jaarlijksohe rekening, waarvan zij dikwijls of geen verstand hadden of niet wilden hebben, goed. Tekorten werden eerst verzwegen, zoolang de schuid- eischers geduld wilden hebben, of er gelegenheden waren om het een met het ander te stoppen. Waren deze ten einde dan werd het tekort medegedeeld en door notabelen be schouwd als iets dat nu eenmaal zoo was en waaraan niet meer te veranderen vieldoor Gedeputeerde Staten aangenomen als een fait accompli. Er werd een nieuwe volledige staat van den financiëlen toestand der gemeente opgemaakt, waar op het ontdekte tekort behoorlijk als gemeenteschuld geboekt washet middel om de vermeerderde uitgaven te vindenen dat zonder opspraak, lag voor de hand, de gewenschte' ac- cijnsen. Dat is immers, de gerijfelijkste en wenschelijkste be lasting, want zij drukt onmerkbaar? De menschcn mogen er onder verarmen en verhongeren, maar zij doen het zon der morren, want zij merken niet, wat het is, dat knelt. Overijssel zal zeker de provincie niet zijn waar het het erg ste met het beheer der gemeentekassen gesteld isen toch zal eerstdaags een staat gedrukt worden, waaruit blijkt, dat nu onlangs weer eenige zoodanige tekortenten bedrage van meer dan een tonne gouds, op de gewone wijze gewet tigd Jhjm Hoe tiüaosfis Ob'^bbJc spccnlercsa k»n. Toen Oranjes hooge wijsheid de belgen zoo tegen heug en meug had gelukkig gemaakt, dat zij »door gods genade1' de wijsheid het land uitjoegentoen begon de Oranje-speculatie met zich aan het hoofd der beweging te stellen. Maar de belgeneven of zij leep genoeg waren om het in den neus te hebben, bedankten voor de vriendelijkheid. Wat latei- stak de speculatie haar voorvaderlijk malkindjes-land tot hoog over de ooren in schuld, om met dat geld het leelijke mui- terenrot in Abrahams schoot terug te brengen, 't Gaf roem rijke dagen, waar wij nu nog krom van liggen. Vervolgens zocht de speculatie haren troost in het rondstrooijen van goed geld in gretige belgenhanden, die zich toereikten om nog meer, en mettertijd Oranje-boven zouden komen te Eindelijk begon de speculatie er aan te twijfelen gen wel zoo zeer op haar verzot waren als zij zio gesteld. Zij liet het hoofd hangenen begaf ziq"

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1850 | | pagina 1