3 October 1830. MEI WS- E\r AD VEETEATIE-BL AD 3\°. 40. Me Verkiezingen. K4LEID0SÜ00P. GSSSBP, II. De anliministeriëlen. Moge al de partij der antiministeriële!! in eenige onderdee- len kunnen gesplitst worden, naarmate van hunnen oorsprong of hun eindoogmerk zij staan allen op denzelfden boden en worden door eenen band omslingerd, namelijk door haat tegen Thorbecke 'en zijn ministerie. Yoor allen die met de verande ringen van 1848 verloren, of niet gewonnen, hebbenis hij de man, die deze veranderingen door zijne diepe studiën en grondige redenering voorbereidgeformuleerd en doorgezet heeft; hij is het, die tevens, nadat wel de grondwet aange nomen was, doch door den geest der organieke wetten nog veel goeds had kunnen versmoord wordenook deze hoop verijdelt, en door zijne vrijzinnige wetten de grondwet tot »eene waarheid maakt. De talrijkste dezer partij zijn de zoogenaamde behouders die voor 1848 de magt, de schatkist en de posten in handen hadden. »De rijkdom maakt vreesachtig" is een oud spreek woord, en de woelingen en revoluties in het overige Europa hadden hen zoodanig met schrik geslagen, dat zij als wezen loos zonder kamp het veld ruimden. Spoedig evenwel beko men zochten zij allengs terrein te herwinnenen hoewel hun invloed op de herziening der grondwet nog gering wasmeen den zij het verlorene grootendeels in de organieke wetten te zullen herwinnen door onverwachte bondgenooten te vinden in hen, aan wien.de invoering der vrijzinnige beginselen was opgedragenin het ministerie Donker Kempenaer. In dien hunne plannen gelukt waren, die eene wetgeving, waar door de grondwet ontdoken werd, en hun terugkeer in de hoo^e regering (Gouverneurs- en burgemeesters plaatsen waren nogÖaltijd door de hunnen bezet, dan hadden zij ongetwijfeld die nieuwe heeren thans hunne bondgenooten maar eigenlijk niets dan indringers," na gemaakt gebruikter zijde gezet en het was geworden, alsol' er niets gebeurd was. Maar het viel anders uit. De publieke opinie had reeds kracht en de Itaktiek van het hoofd der tegenstanders in de Tweede Kamer 'om minder de beginselen dan de onbekwaamheid dier mihis- ters en het gebrekkige hunner wetsontwerpen te doen uitko men maakte een eind aan hunne regering; en de behouders kregen op nieuw een feilen slag toen de benoeming van den heer Thorbecke, in spijt hunner lagen en tegensparlingen onder het gejuich der natie tot stand kwam. Daar zij hunne aanhangers in de eerste rangen der maatschappij hebben en dus hun invloed krimptnaarmate het kiesregt wordt uitge breidbleek bij de tot stand koming der kieswet, hoe ge grond hunne vrees geweest was. Maar zij geven den moed niet op, en rekenende in de eerste plaats op eene verslapping bij de nijvere volksklasse in dc uitoefeningen van het kies regt, op de versterking hunner gelederen door al wat om eenige reden ontevreden is, op den gewonen loop van zaken, die na werking terugwerking pleegt aan te voerenzijn zij gemoedigd den strijdhoe ongelijk hij thans nog schijne met ijver voort te zetten. Onder die ontevredenen komen in de eerste plaats in aan merking de eerste ministers na het de veranderde zienswijze van Willem II, die het gedurende hun bewind reeds op een transigeren met de aristocratie toeleidenden verdienstelijkste en noodzakelijkste hunner durfden buitensluiten, en het hem wel nimmer vergeven zullendat zij gedwongen zijn geworden voor hem de plaats te ruimen., Zooals het meerendeels man nen waren, die voor de omkeering van 1848 tot de vrijzin nigen behoord hadden sluiten zich aan hen een paar leden der Kamer aandie hunne staatkundige vrienden en mede opposanten warenen hun spijt niet kunnen onderdrukken dat zij zoo geheel buiten de voordeden en verheffingen geble ven zijn, die anderen er van geplukt hebben. Zij hadden wel voor het algemeen welzijn, maar toch ook een weinig met het oog op hun eigen persoon geopponeerden voelen zich nu ina dit laatste teleurgesteld. Yoeg er nog een paar heeren bij die bij de moeijelijke en langdurige ter wereld brenging van het tegenwoordig ministerie in aanmerking zijn gekomen voor eene portefeuilleen daarom met deze ministers niet al te zeer zijn ingenomen te minder daar zij bij eene eventuele aftreding kans zouden knnnen hebben om weder in aanmerking te komen, en de lijst van deze, men zou ze kun nen noemen oud-liberale, afdeeling der oppositie is compleet. Doch dit handelt alles slechts van eenige weinige personen en van jaloesiën en kuiperijen, als altoos plaats hebben, maar op geene politieke partij. Zoo is het in waarheid buiten de Kamer bestaat zij niet, en het is al te veel eer be wezen als men hem eene partij noemt. Noch te Arnhem noch te Leijden noch te Amersfoort kon de heer de Kem- penaer een noemenswaardig aantal stemmen behalende heer Donker Curtius werd te Almelo naauwelijks meer genoemd. De heer Mutsaers heeft, even als de heeren van Dam van Isseltvan Yoorst, en wie verder in de genoemde katcgorie vallen zijne herkiezing aan geheel andere oorzaken dan aan hunne betrekking tot of vriendschap voor de vorige ministers te dankeD. Geen nieuwsblad vat het voor hen op of denkt zelfs aan henslechts het Tielsch weekblad doet nu en dan eene verzuchting hoorenover Mrs. D. Donker Curtius en de Kempenaer, »die gedurende vele jaren de troost en de vraag baken waren van al wat zich liberaal noemde in het vader land en wier namen nu door de Kamper- en Arnhemsche Courant en de Kaleidoshoop door het slijk geslèept worden." (No 349). Eene derde oppositie-afdeeling in de kamer vormt de heer Groen van Prinsterer. In de kamer staat hij alleen, maar zelf hoofd en lijf zijner partijsleept hij eene rist van volge lingen achter zich aan als de draak uit de Openbaring zijnen staart. Het is waarlijk een merkwaardig verschijnseldie partij van den heer Groen en zijne aanhangende sleep. Deze laatste vreedzame en meerendeels aan politieke kwestiën vreemde burgers, hadden zich te beklagpn over de onregtvaardigste behandeling, ja zelfs, 't moest ongeloofelijk zijn, over tyran- nieke vervolgingen. Regtvaardigheideene billijke plaats ZWOLÏLE OEVEOTEE Dit blad verschijnt gcïegeld alle Zaturdagen. De >r\Js vno het abonnement is voor Zwolle, Deventer Zulphen en Apeldoorn 1o cent in de drie maandeu overal elders franco per poat81i/2oent. Alle post- lautoren nemen bestellingen aan. De prijs der AdvertèntiSn, is van één tot vijf regels »0 cant, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be lbase 35cent zegelrogt bij iedere plaatsing. De Advertenti&n moeten vóór Vrijdag middag ic nur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden betzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeenk Willink DeventerA. Tsa Günnb; Zutphen, J. II. Melunï. ApeldoornB. Gornino.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1850 | | pagina 1