21 September 18d0. N°. 38 NIEUWS- EM AMEftïIMTÏE-IJLASI KALEIDOSROOP SW8LLE, REVENTEJB Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. Do Pry's vau bet abonnement is voor Zwolle, Deventer, Zutphen en Apeldoorn 75 cont in de drio maanden overal eldora franco per postSl'/joent.' Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advcrtenttón is van dén tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve SoceDt zegelregt bij iedere plaatsing. SÜWS2EMAPELDOORN. De Advertentién moeten vóór Vrijdag middaguïe uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeenk Willink; Deventer, A. Tér G'unnb; ZutphenJ. H. Mellwk; Apeldoorn, B. Gunning. tan m BMataanaamggggggg dca» algemeeaie verkiezingen. Hoezeer de algemeene verkiezingen nog niet geheel zijn af- geloopenzijn zij echter ver genoeg gevorderd, dat het de moeite waard is den stand er van op te makenten einde •na te gaan wat wij van de nieuwe Tweede Kamer te wach ten hebbenen in hoe verré wij in vergelijking met de vo rige kunnen rekenen gewonnen of verloren te hebben. Over de eigenlijke handeling der verkiezing spreken wij later. Vooreerst is het opmerkelijk, dat niet minder dan een vierde der leden van de ontbondene Kamer niet zijn herkozeneen I getal, hetwelk bij de algemeene tevredenheid, welke over die Kamer heerschte, eenigzins verrast. De heeren die niet 'zijn herkozen, zijn de volgende: van HeemstraGosterus van Heioma; van RandwijckDonker Curtius; Schellinga Winterberg, van Naamende Fremerij., Wintgens, de .Mon ohij, van RijckevorselWijnaendts, Boxman; Fokker; de I Villers de PitéLamb rechtsLeclercq bij welk getal van J zeventien de plaats komt, welke open gelaten is door het afsterven van den heer Vcrweij Mejari. Van dezen hadden de heeren van Naamen de Monchijvan Rijckevorsel en Boxman verzocht buiten aanmerking te blijven en de heer van Heem stra werd tot Commissaris des Konings benoemd. Zijn er onder de overigen namen, over wier wegvaliing men zich verheugen of onverschillig zijn kan, er bevinden zich ook die van de Fremerij, Wintgens, Villers de Pité, Wijnaendts, Fokker bij, wier gemis men, deels om hunne kunde en talent, deels om hunne denkwijze omtrent de fi nanciën, allen om hunne oordeelkundige ondersteuning van het tegenwoordig gouvernement met leedwezen opmerkt, .te meer wanneer men heeren verkozen ziet als Groen van Prin sterer, van Hall, van Nispen van Sevenaer, van Dam van Isselt, van Dooi;n, Luijben van Voorst, Schifferdie men, deels om hunnen partijdigen tegenstand tegen het ministerie, deels om hunne onbeduidendheid gaarne had zien voorbijge gaan. Er bestaat echter gegronde hoop, dat de nieuwe vertegenwoordiging niet van alle vier genoemde heeren zal verstoken zijn. Het laat zich verwachten dat het kiesdistrikt Delft, hetwelk nog ééne keus te doen heeft, deze op den heer Wintgens bepalen zalterwijl het waarschijnlijk ten minste zeer wenschelijk is, dat de kiezers "van het distrikt Arnhem die nog twee leden en van het distrikt Leeuwar den of Almelo naar mate zich de keuze van den heer van Hoe veil bepaalt, die één lid te kiezen hebben, hunne aan dacht op de heeren de Fremerij en Fokker zullen vestigen. Daar erbehalve de vier genoemdeook nog in het dis trikt Gouda eene verkiezing moet plaats hebben, zoo volgt, dat er tot hiertoe dertien nieuwe leden zijn benoemd. Het l zijn de heeren Mr. P. van der Veen te AssenMr. H. U. Hugüenin en Mr. A. F. Jongstra te Sneek, Jhr. Mr. D. van Akerlaken te Hoorn, H. Stolte te Amsterdam, Jhr. Mr. D. J. Gevers van Endegeest en P. H. baron Taets van Ameron- gen te Leijden, Mr. A. F. H. Hoffman en J. C. Baud te Rotterdam, Mr. P, Blussé van oud Alblas te Dordrecht, Mr. C. de Llmpens te Maastricht, J. van Wijlick te Roermond, en Dr. J. J. H. de Poorter te 's Hertogenbosch. Hierbij kan als veertiende gevoegd worden of de heer Mr. L. Metman of de heer A. E. baron Mackay, over welken het distrikt Gouda heeft over te kiezen. De meeste dezer heeren waren tot hier toewat hunne politieke denkwijze betreft, grootendeels onbekend, ofschoon vooral de heeren van der Veen, .Jongstra, de Poorter'om hunne ingenomenheid met het streven naar vooruitgang wer den aanbevolen;, maar volkomen bekend zijn de heeren Ge vers van Endegeest, Taets van AmerongenHoffman en Baud als vroegere steunpilaren van het behoud en onverzettelijke tegenstrevers van allen vooruitgang, die na den val hunner' partij wel verzekerd hebben, dat zij vrijzinnig en niet tegen eencn gematigden vooruitgang gestemd warenmaar tóch waar de gelegenheid zich aanboodals vijanden der tegen woordige regering optraden. De verbetering, welke de Niéuwe Kamer ondergaat door de aftreding der heeren van Randwijck en Donker Curtiuskan op verre na niet opwegen tegen de verslimmering welke haar door de intrede der ge noemde vier heeren wordt toegebragt. Wanneer men daarbij bedenkt, dat de overige hevigste tegenstanders van het mi nisterie, als Groen van Prinsterer en van Hall herkozen zijn, terwijl er onder de niet herkozenc ijverige aanhangers dei- tegenwoordige orde van zaken gevonden worden dan doet zich als slotsom voor, dat de partij van vooruitgang, die tot hiertoe in het ministerie Thorbecke de zegepraal harer be ginselen meent te zien, met de vernieuwing der Kamer niet gewonnen heeft. Eene andere vraag is hetof het te vreezen zou zijn dat het Ministerie bij de nieuwe Kamer geene ondersteuning zou vinden? Ofschoon de moeijelijkheden welke de P\egering reeds bij de ontbondene Kamer ondervondin de nieuwe zullen toenemenzoo laat het zich echter aanzien dat er eene goedgezinde meerderheid overblijft, sterk genoeg om ten slotte de goede voorstellen der Regering steeds te doen zegepralen Wed e&a laaagseEae dla@caBeÉ2c. De ministeriële circulaire omtrent het bedwingen van in breuken op de postinonopolic-wet kan verschillend beoordeeld worden. Juist hierdoor toont dié circulaire, hoe eene wet kan beoordeeld worden die zeer veel overlaat aan de leidende hand der regering. Evenzoo is het met onze wetten op de in- en uitgaande regten. Circulaires kunnen ïegelen, wie meer zal bemoeilijkt worden de groote of de kleine smok kelaar., Kunnen regelen, of dragers, vervoerders en reizigers scherp, achteloos dan -in het geheel niet zullen worden na gezien. Kunnen den eenen verscliooneuden andeicn baid vallen. Op die soort van wellen Geen' lijfrente zetten

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1850 | | pagina 1