m. 14 September 18o0. MEUWS- m ADVERTENTIE-BLAD NV 57. i- M P M ,41 <fl©eB5«le leert eaeaa. KALEIBOSKOOP 9 SWOL1LE, ©EVEOTfH, Oil blad verschijnt geregeld alle Zaturdagea. De prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer, Zutphcn en Apeldoorn 7u cent in de drie maaudcu overal elders franco per post8T/jcent. Alle post- kantoron uemen bestellingen aan. De prijs der Advertentiën is van dén tot vijf regels SO cent, en 10 cent voor eiken 'meerdereu regel, be halve 5i>cent zegelregt bij iedere plaatsing. ZUTPDEIV, APELDOORN. De Advertentién moeten vóór Vrijdag middagtHc uur ter Drukkerij te Deventer zi]n ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenhetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeenk Willink; Deventer, A. Tea Gurhb; ZalphenJ. II. Mellbik-; ApeldoornB. Gunning. Als seiopsige lacdcan ktsys wordem, so scïmcrcisse «ie pasBEic vara aeSitca'ea. Eerst hebben de haagsche heeren al hun best gedrenteld en gedraaidom ons geene onbetadigde gevolgen te' laten ondervinden van de grondwettige volkskeuien. Nu gaat het hals over kop; en is goede raad duur, hoe onvoltallige col- legiën zich redden zullenom eenige figuur te makenen niet te wild op de Grondwet in te hakken. Niet kwaad overlegd, om weder wat nieuws op rekening van Thorbccke te brengen. Wij hopen dat het nu (den zetschipper?) Schiff tal geluk ken Thorbecke te doen afzetten en Thorbecke te doen plaatsen aan het hoofd van een nieuw en omvattend depar tement waar de hollanders wel zooveel van de kwartel ge sneden tljn om eencn naam voor uit te denken. Dikwijls ge noeg en in tijds eer Thorbecke was oangostolcïtetken wij gewaarschuwd, dat men hem toch niet smoren zoude onder het loopende dagwerk, opdat hij niet eiken avond moegewerkt zou zijn eer hij om de algemeene volksbelangen kon beginnen te denken. Maar, of Itaieidoskoop wat waarschuwt? Als de ouderviDding zijne waarschuwing bekrachtigtkan 't nog niet helpen. - Onze baasspelende heeren en faruiliën hadden langen tijd al doende geleerd cn het evenwel it) de kunst van regeren nog niet magtig ver gebragt. Wat wonder, zoo onze kiezers nog wat groen waren in de kunst van kiezen? Heeft hier en daar een kiezer stemmen doen vallen op liberale momaange- zi°ten leepe egoïsten club- cn koffijhuis-vocalen geestelijke drijvers of instrumenten ondergeschoven aristocraten katten in'den zak, bereidvaardige dienaren, locaalïntriganten on bedreven, beloopen-vleeschjesenz., enz.; o, hoe knap zul len de pruiken van den kap'slok springen, om den lof van het voorheen te zingen! Bij de ontbinding der kamers zcide Thorbecke in een verscholen hoekje zijner, toespraakmaar niet te minder op merkelijk: i) De invloed, dien deze instellingen" (van kiesregt en andere) »op onze maatschappij zullen uitoefenenblijft «aan den. geest en de vaderlandsliefde des,volks met vertrou- wen overgelaten." Welnu, is het volk nog niet in dat ver trouwen ingegroeid, wien bedriegt het volk daar het meest mede? Immers zich zelf! liet volk zal zich spoediger in de kunst van kiezen mieerendan de pruiken hunne baas- spceljeuktc utllen afleeren. Mogen wij ons niet veeleer verwonderen, dat het volk, onder zooveel pruikenleer scheefgedraaidin zijne keuzen nog zooveel oorspronkelijke achting voor het degelijke heeft aan den dog gelegd? De eigene magt der voortgaande bescha ving is zigtbaar. Men beelde zich toch niet in, die onder zijn dompertje te zullen vangen. Wij hopen toch niet, dat Eenige Kiezers" in de Dev. Cour. van gisteren opzettelijk, hun doel hebben denken te bevorde ren door eene onjuistheid. Zij beginnen met te zeggen dat in ons vorig nummer Mr. T. W. van Marle «verzoekt dat i) niet op hem worde gestemd." Neen, er staat: «Hij zal «dus voor de benoeming bedanken, ingeval hij bij de her- stemming tusschen den heer van Delden en hem mogt ge- kozen worden." Wie den heer van Delden niet verlangen mogt, zal wel op den heer van Marle moeten stemmen. Wij hebben er zelfs bij opgemerkthoe in de woorden geene be doeling scheen te liggen om de kiezers te beperken. De oostenrijksche en hongaarsche nieuwsbladen zullen wel permissie krijgen om niet na te vertellen, wat den generaal Haynau wedervaren is in en uit de londensche bierbrouwerij. In het Handelsblad wordt aan de commissie van examina toren in den neus gewreven dat zij bij het nieuwe staats examen den Moogsten trap van goedkeuring aan zoo uiterst weinig jonge lieden hebben toegekend. Dat nieuwe examen houden wij voor een kortstondig overgangs-werken daarom nog niet precies voor een van de zeven wónderen. Wat zal er ook goeds van gemaakt worden, zoolang ons hooger on derwijs door de lucht zweeft als een boom zonder wortel als een feit zonder wet? Maar uit die ncuswrijverij volgt nog niet, dat het vroegere zooveel beter was, en dat de groote massa van aspirant-groentjes zich onder het genadige stelsel van dwang, vrees en opzwiepen zoo bijster knap en geleerd had geblokt. A propos, nu het feit Medemblik wordt overgefeit naar het feit Breda, mogten onze publicisten er toch wel eens onze oude en niéuwe Grondwetten bij opslaan. «Een trompetter in Breda maakte het volgende grafschrift op zijne vrouw «Hier ligt mijn lieve Sara God will' haar wel bewara Voor alle gevara Tra tcra terara!"" Zondagsblad. Wij meenen onze Oost allezins geluk te mogen wenschen met onzen gouverneur van Overijssel. Zijne Exc. bekent zich tot den bedaarden vooruitgang, en daar zal men het zoo ver achter Azie vooreerst wel mee moeten doen. Het zal zelfs zeer te beziep staan, of Overijssel beter in de plaats krijgt. Naar de kansrekening zeker niet. Men hoort immers niet over hem klagen? Dit is reeds veel. Dit is zéér veel, vocu- eenen bewindsman. En, al zou hij nog bedaarder voortgaan,, wij kennen hem voor volkomen eerlijk en braaf, en voor bijzonder knap.' Verstaat gij? eerlijk en knap! Dat loopt niet zoo bij honderden over straat. En mijnheer van Schreven gaat immers mee? Die is óók knap, practisch knap althans, en kan er vlug mee voort, 't ls de man in Overijssel die om zoo te spreken, alles doet en alles weet. Velen hebben veel op hem te zeggen maar als hij weg iszal hij ook van

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1850 | | pagina 1