ADVERTEltTIE-BLAÜ. 17 Augustus 1830. N°. 55. NIEUWS- F,\ m&zim ik? m- aaf» éBÈmm KALEIDOSKOOP ÏWOLIE DEVENTER Dil blad verschijnt geregeld alle Zaturdageu. De )rljs vaD het abonnement is voor Zwolle, Deventer, iudphen en Apeldoorn 75 cent in de drio maanden iveral elders franco per post87'/2oeot. Alle post- taoioren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertenliën is van ddn tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor élke'n meerderen regel, be halve 55cent regelregt bij iedere plaatsing. ZUTPHEN, APELDOORN. De AiivertenliCD moeleD vZfir Vrijjeg eoi(3d3£i]ic uur Ier Drukkerij Ie Deventer tij" ingezonden. Alle loeiendingen voor dil blad bestemd moeien franco geschieden, hetzij door bemiddeling der Post- kaotoreo of te Zwolle bij \V. E. J. Tieesk Williük: beoenter, tv. Tea OueNU.; ZutphcnJ. H. Mol.i et. Apeldoorn, E. Gunswo. De tegcuwoordigc Tweede li.."nier omtrent ccnc SiervoroiSiig van oiïs stelsel van altgavcu cn belastingen. Eindelijk is het besluit, hetwelk door de omstandigheden en de algemeene denkwijze bijna onvermijdelijk geworden wasgenomenen zullen de beide Kamers der Staten Gene raal'met dingsdag den 20 sten d., tegelijk met de sluiting der zitting, ontbonden zijn. De kiesgeregtigden van Neder land. ook zij, die krachtens de nieuwe kieswet dit regt voor het eerst zullen uitoefenen, zullen allen, zoo als billijk was, het hunne kunnen en behooren toe te brengen tot de zamen- stellitJK tier tweede Kanier- Hierbij zullen de kiezers natuurlijk in de eerste plaats aan die leden denken aan wien zij reeds eenmaal hun vertrouwen geschonken hebben, en die, hebben zij dat vertrouwen niet te leur gesteld, bij de thans plaats hebbende verkiezing voor anderen behooren in aanmerking te komen. Er zijn in de twee zittingen waarin zij hunne betrekking bekleed hebben zoo velerlei vraagstukken te berde gekomen, zoo gewigtige wetten behandeld, dat men hunne zienswijze als bekend mag achten en dat men tot het opmaken hunner gedragingen en stemmingen voor het vervolg een grond heeft, welken men bij het beoordeelen van nieuwe kandidaten natuurlijk mist. Wij drongen er in vroegere artiekels op aan, dat de hoofd- izaak thans door de kiezers in het oog te houden, deze mogt zijn dat de hervorming, die, zoo als juist was, met ons politiek bestaan is aangevangen (hans met al den ernst en liver dien het gewigt der zake vordert, op ons finantievvezen moet' worden overgebragt. Wij hebben op de onvermijdelijke noodzakelijkheid hiervan gewezen, en tevens herinnerd, dat het eene der eerste handelingen van deze Tweede Kamer ge weest is de uitdrukking van den wensch dat on ons stelsel van uitgaven en dat onzer belastingen op eenen anderen voet worden gebragtaf te wijzen. De ieden die voor deze afwij zing het woord voerden, waren, behalve de sedert afgetre- dene heer Albarda en de onlangs overledene Verweij Mejan, de heeren van Doorn, van RyckevorselBacker, van Nispen van Sevenaer, van Heiden Reinesteinen van Hall, die meende, "dat men van deze achtbare vergadering niet kon verwachtendat zij aan de natie zulke overdrevene denk- i beelden zou voorspiegelen." Nog 37 leden dus met de ge noemde 45 bragten hunne stem uit in dezen zin; slechts 21 stemden voor de ridderlijke uitdrukking van het ontwerp adres namelijk de heeren Jespers, Zijlker, Thorbecke, Luij,- ten 'van der Heijden, de Lom de Berg, de Moraaz, üullert, van Eek BachieneDommer van PoldersveldtStorm van 's Gravesan'deWijnaendts, Hengst, Ter Bruggen Hugenholtz Bots, van der Linden Anemaet, Reindersvan Zuijlén van Nijevelt en L.D. Storm, Zij is niet aangenaam, die herinnering; en nog veel komt er bij, hetwelk dat onaangename vermeerdert. De gansche zittin" ging te loor met worstelingen tusschen de reactie, naar wier zijde het ministerie overheldeen de meerderheid der Tweede Kamer, die pal stond en eindelijk de overwinning aan den vooruitgaog verzekerde, toen het tegenwoordig minis terie aan het bewind kwam. Doch het jaar was voor het vaderland verlorenenwat het stelsel van uitgaven en belastingen aangaater was geen tijd meer om daaraan te denken, of iets in het op de oude leest geschoeide en reeds door het aftredend kabinet ingediende budget te veranderen. Maar er is ook iets aangenaams in deze herinneringiets teer bemoedigends. De heer Thorbecke, die rapporteur was der commissie tot het adres is thans minister. In alle andere zaken is hij zijne vroeger geuite gevoelens trouw gebleven en heeft hij aan de verwachtingen beantwoord, die men van a,ino gccotUr«^Ui. en doorzettend karakter koesterde; dit geeit hoop, dat eerlang blijken zal, dat ooit deze woorden niet. gébezigd waren om der natie overdrevene denkbeelden voor te spiegelenmaar dat zij de uitdrukking waren eener overtuiging welke spoedig de gelegenheid zal aangrijpen om hare opregt- heid en vastheid te toonen. Maar het Nederlandsche volk behoeft en behoort niet meer al het goede lijdelijk van de Regering te wachten door zijne vertegenwoordigers met oordeel te kiezen moet het zelf dat góede bevorderen, en waar de Regering achter blijft, uit lokken cn des nooJs afeischen. Daarom dringen wij zoo zeer aan om bij de beoordeeling van kandidaten voor de Tweede Kamer in 't bijzonder op hunne gezindheid omtrent het punt der linantien te letten. Moet nu die herinnering aan de al keerigheid ol zwakheid dat tegenwoordige Tweede kamer, om de verklaiing van hec ontwerpa'drêS als haren bepaalden wensch in haar antwoord op te nemen, de strekking hebben om onvoorwaardelijk allen die de zinsnede goedkeurden, als aannemelijke, allen die ze afkeurden als verwerpelijke kandidaten voor te stellen Vooral het laatste zij verre. Naar een punt van uitgang tot het vestigen van zijn oordeel dient de stemming over die zin snede voor den kiezer uit te maken', te meer, daar eene vei- gelijking van de houding dier leden ook bij andere vraagstuk ken als slotsom zal opgeven, dat mannen als Zijlkerde Moraaz, DüllertBachiene, Ter Bruggen Hugenholz, Anemaet Reinders, van Zuylen van Nijevelt, Storm en. die verderde zinsnede goedkeurden, ook op genoegzaam aile andere punten zich als voorstanders van vrijzinnigheid en vooruitgang be toonden, terwijl diezelfde vergelijking de wedermkiezing van velen der 45 af keurders, als de heeren van Doorn, van Hei den Reinestein, van Hall, Groen van Priusterer, van Dam van lsseltvan Naamen van Randwijk, Donker Curtius, Godefroi, Mutsaers enz. ook om andere redenen, meei dan bedenkelijk en volstrekt onraadzaam stellen zal. Hiermede hebben wij, dat wij meenden omtrent de vraag: t„or, \nr\pn voor de 1 weet e tt.a- waarop te letten bij de keuze van mer? voor de aandacht te moeten roepen, afgehandeld. De Arnhamsche Courantdie met ons instemt, waaraan wi] trou wens niet twijfelden, dat, zoo er geene doortastende en vol ledige hervorming van ons thans nog vigerend stelsel van u.l- caVen en belastingen tot stand kwam onze hervorming als

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1850 | | pagina 1