advertentie-blad. wSÊm iö Augustus 18S0. NIEUWS- EN 2WOLLG DEVEWTEtt ZOTPaEKj APEl»©OB!«. 7$ /Jj Dit blad Tcrachijot geregeld alle Zaturdageo. De prijs tan het abonnement is voor Zwolle, Deventer. Zulphen en Apeldoorn 15 cent Id de drie maanden overal elders franco per postÖT/joent. Alle post- kauloren nemen bestellingen aan. De prijs der Advcrtentiën is van dén tot vijf regel» 50 cent. en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 35 cent xegelregt bij iedere plaatsing. Hervorming van oas stelsel van raitgaven en vaa HjcHastaBagCBi. Toen de eerste door de natie regtstreeks verkozene Tweede Kamer haar eerste adres van antwoord op de troonrede had vast te stellen, bragt de daartoe benoemde commissieby monde van haren rapporteur en voorzitter, den heer Ihor- becke in de zitting van 21 Febr, des Tongen jaars, een ont werp der tafel, dat zich niet slechts door beknoptheid en afwijking "van den gewonen vorm maar ook door kracht en sier van bewoordingen bij rijkdom en gewigt van zaken on derscheidde. Slechts Tier punten werden er met name in be handeld het tweede daarvan betrof de financiënwaarom trent de commissie voorstelde het volgende te zeggen »Wij geloovenSire, dat, wann er aldus de regering na- tionale kracht wordt, de moeijelijkheden welke onze ftnan- tiële toestand aanbiedt, kunnen worden te boven gekomen. «Die moeijelijkheden zijn vermeerderd door een tekort; doch i) zullen met dekking van dat tekort niet verdwijnen. Zij «eischen vooral, dat en ons stelsel van uitgaven, en dat onzer «belastingen op eenen anderen voet worden gebragt. De natie zal des te gewilliger zijn naar mate zij meer overtuigd is «dat de offers, die men van haar vergt, teregt worden ge- vraagd naar behooren verdeeld en doeltreffend besteed." Wel verdiend was de bijval, welke ook aan deze paragraaf, van het ontwerp van wege de groote meerderheid ten deel viel. In waarheid, wij zouden niet weten, hoe met meer juistheid en volledigheid, wat ieder, die tot den burgerlijken en bedrijvigen stand in Nederland behoortvoor den geest zweeft, onder woorden zou kunnen gebragt worden. Geene laffe moedeloosheidhoe bezwarend de omstandigheden ook zijn mogen, maar de bewustheid, dat het nationaal vermogen onze hulpmiddelen, onze nijverheid, ons volhardend en van onrust afkeerig karakter die moeijelijkheden kunnen overwin nen mits de oorzaken ophouden, welke dien toestand ver zaakt hebbenmits er eene geheele hervorming in de raming van behoeften en middelen plaats vinde; mits èn ons stelsel van uitgaven, èn dat onzer belastingen op eenen anderen voet worden gebragt. Ook dan zullen wij steeds nog aanzienlijk moe ten opbrengen ons land is altoos een duur land geweestmaar wij kunnen en willen ook wel wat meer betalen dan een anderdoch dan moeten wij uit eene volkomene openbaarheid en volledige bekendheid van alle takken der administratie de overtuiging hebben dat hetgeen gevraagd wordtvolstrektelijk noodig zij; dat de lasten naar evenredigheid worden opgelegd en dus gelijkelijk drukken, cn dat er niets worde besteeddan hetgeen het algemeene welzijn ten doel heeft. Iedere kiezersvereeniging behoorde die woorden tot hare leus aan te nemen, en ze bij het onderzoeken van de kandi daten voor het lidmaatschap der Tweede Kamer tot rigtsnoer te hebben. Want, men bedenke het wel, door hoe velen die woorden dan ook buiten de Kamer werden toegejuicht, hoe algemeen de burgerij overtuigd isdat zij niets anders behelzen, dan hetgeen tot het behoud van den nijveren stand en mitsdien van het vaderland, noodig is, toch vonden zij bin nen de Ramer niet alleen een hevigen tegenstand, maar door d meerderheid werd beslistdat het niet de wensch der verte genwoordiging was, dat ons stelsel van uitgaven en van be lastingen op eenen anderen voet gebragt wierf. Ligt wordt daar thans gebruik van gemaakt; wij hebben nog denzelfden minister van finantiën. Slechts één der leden van de Tweede Kamer, de heer Lom de Berg, voerde, buiten de commissie voor het ont werpen van het adreshet woord ten voordeele der aange haalde zinsnede. Zij kwam hem voor een troostend denk beeld te bevatten. Want, al had een der sprekers gezegd, dat de belastingen, hoe gebrekkig, mogelijk toch ook goede vruchten hadden gedragen wanneer hij het oog vestigde op de accijnsen op het gemaal, het geslagt en de brandstof fen die tot hiertoe onveranderd bestaanen op al de overige acci'jnsen op de eerste levensbehoeften, dan moest hij ver klaren dat de belastingen drukkend zijn en vooral de min dere volksstanden treffen, dat die ingezetenen op die wijze een "root deel hunner inkomsten aan de schatkist opbrengen en dat zeifs de middelstand door die belastingen zoodanig ge troffen wordt, dat hij spoedig tot de daaraan grenzende onvermogende klasse moet afdalen. Zulk een stelsel leverde groote bezwaren op, en eischte geheele verandering; daarom dron" hij aan op het behoud dier uitdrukking. Van we-e de Commissie verdedigde de heer van Züylen van Nyevelt de paragraaf. Bezuiniging was een algemeen woord 't welk ieder thans in den mond had, maar ook door ieder op zijne maaier begrepen werd. Daarom had de Commissie gemeend te moeten gewagen van het «brengen op eenen anderen voet van ons steisel van uitgaven;" dat is van eene herziening en hervorming van onze staatshuishouding in haren canschen omvang, >an eene doortastende vereenvoudi ging van het geheele stelsel van bestuur, welks bekostiging het cijfer onzer uitgaven tot zijne tegenwoordige hoogte heeft opgevoerd. Die wensch bevat niets onbillijks en wordt ge- re°tvaardigd door de wet der noodzakelijkheid. Sedert 33 iaren gaan wij gebukt onder eene staatshuishouding, weiligt van den beginne af, maar zeker gedurende de laatste 18 ja ren buiten alle evenredigheid met ouze middelen en krach ten.' Schulden op schulden, lasten op. lasten zijn er gestapeld om die huishouding te alimenteren, en buitengewone offers werden er in menigte van de natie gevorderd om de steeds ontstane tekorten te dekken. Ook thans was er weder een tekort. Bij die droevige ervaring, bij dat donkere vooiuit- ziot is het meer dan immer pligt naar middelen uit te tien om de uitgaven in een beter verband met de inkomsten te bi en-en. Door bezuiniging, door beknibbeling van een,ge duizenden op enkele traetementen, is zulks niet te beitiken, alleen door'eene geheele herziening en verandering van onze huishouding kunnen de moeijelijkheden overwonnen worden, welke onze°finantiële toestand aanbiedt en zal blijven aanbie den, indien aan deze dringende voorwaarde met mogt wor- ^Wat' het" brengen op eenen anderen voet van ons stelsel De Adverfenliên moeteD vMr Vrijdag middaglij „ur ter Drukkerij ie Deventer rijo ingeaonüe». Alle toezendingen voor dit blad bestemd meelfn franco geschieden beljij door bemiddeling raa' kantorenof le Zwolle bij W. E. J. Traann Witum: Deventer, A. Tan GonnaZutphen J. II. llaiusa: Apeldoorn. B. Gnttitmn.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1850 | | pagina 1