nieuws- en AIVKH i F TlE-«L VI». 5 Augustus 18oO. 51. ive regter koloniën KALEIDOSKOOP. ïWDLLE DEVENTER, ZEÏPBES, APELDOORN. Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer. Zutphen en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden overal elder» franco per postSl'/joent. Alle post kantoren ucmen bestellingen fl3n. De prijs der Advertentiën is van dén tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 55cent tegelregt bij iedere plaatsing. De AJvertentién moeten vóór Vrijdag middagtn2 our ter Drukkerij te Deventer rijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tabeus Wiluk*; Deventer, A. Tea Gusnb; Zutphen, J. II. Mblur»; ApeldoornB. Gc.vaisc. Wij besloten ons laatste artikel van het jaar 1848 met de woorden: «Evenmin als bij het Ministerie (Donker - dc Kcmpenaer) rijn bij deze kamers de ware elementen van bt- j) zuiniging en vereenvoudiging en hervorming van het geld- d wezen en der inkomsten van den staat en der opbrengsten d van den burger aanwezig. Het moet cn zal anders worden, «dat hebben de verkiezingen geleerd; maar nog niet met deze vertegenwoordiging.Het duurde niet lang, of de Tweede Kamer zelve gal de billijking van dit oordeelbij gelegenheid van de behandeling van het adres van antwoord op de redewaarmede de troon de zitting had geopend toen zij met 45 tegen 21 stemmen besloot, dat de uitdrukking, dat de omstandigheden cisehen, dat cn ons stelsel van uitge- dat onzer belastingen or bene» anderen voet worden gebragt, te sterk was, en het voldeedwanneer men den wensch uitdrukte, dat üy werden herzien en verbeterd. Doch de natie is doordrongen van het gevoelen, dat eenc herziening en verbetering waarmede men overigens, helaas, ten koste onzer beurzen en broodwinningen, steeds bezig is, zoo lang als het stelsel bestaat niet voldendc isdat het gansche stelsel werkelijk op ecu anderen voet moet gebragt, dat het volledig moet hervormd worden. Welnu, zij zende dan geen leden ter Tweede Kamer, die dit gevoelen niet met haar dceleti en niet in staat zijn het met kracht en waardigheid voor te staan. Ten bliikc onzer onpartijdigheid plaatsen wij beide onderstaande stuk ken zondef er cene enkele aanmerking bij te voegen. Wij achten dc zaak thans genoegzaam in staat van wijzen en laten Veder zelf oordeelen. Red. (Ingezonden.) I. In uw veelgelezen weekblad van 27 Juli] 11. No. 30, von den wij een ^artikel tegen dc door de Yereeniging Vrijheid cn Orde bepaalde keuze voor den Heer van Loghem tot lui der Staten vari Overijssel. Hoewel wij zei ven tot die keuze hebben mogen medewer ken hebben wij echter genoemd artikel met veel genoegen "elez'dn daaruit ontwarende, dat, mogten wij dan ook met den schrijver in een enkel punt verschillen wij evenwel ook van andersdenkenden de bevestiging onzer gevoelens terugvin den dat niemand beter dan de Heer v. I- de vereischte hoe danigheden in zich vcreenigt, om met eer in de Staten dezer Provmtie zitting te hebben, cn de schrijver zich met dc door ons gedane keuze alleen niet kan vereen.genom.lat de Heer v. L. tevens burgemeester is, Wii hebben eerbied voor elke overtuiging die te goeder trouw is en die gaarne bij den schrijver aannemende, en tevens overtuigd dat wisseling van gedachten alleen tot <lc waarheid kanleiden, hebben wij het thans met ongepast geoordeeld, de reden waarom de Veteeniging den Heer v. L. als bij uitnemendheid heelt verkozen zoowel voor den schrij ver als voor ieder ander te ontvouwen. Die reden bepaalt zich uitsluitend en alleen bij den persoon van den Heer V. L. en' geenszins bij de betrekking die zijn Waarop tc letten E>ij dc Secznac tun Ictlcu voor dc Tweede liamcr. Ofschoon de aandacht der Kiezers in 't algemeen zich vee meer l igt op de keuze der Provinciale Statenals zoo veel nader binnen den gezigtskring van het mcercndecl gelegen zoo blijft toch eenc goede keuze van leden der Staten-Oene- raal eene zaak van het hoogste gewigt- Niet slechts dat er. na de kieswet en Provinciale wet nog wetten tc maken zijn die dc bevestiging onzer vrijheden en regten volledig moeten maken, zoo als de gemetntewet, de regeling van het regt van vereeniging en vergadering, van dc verantwoordelijkheid der Ministers, ook andere van het hoogste belang zullen in de volgende zitting tot stand moeten gebragt worden, zoo -Is die ter" regeling van het onderwijs, van de nieuwe iiike inrigting, van het beleid der regering van de en voor zeker worden er niet slechts vrijzinnige, maar ook hoogst bekwame mannen toe vereischtzullen die wetten de eewi'tige belangen welke zij regelen in waarheid bevorderen. S Maar hoe gewigtig dc genoemde en andere zaken die m behandeling zullen komen, zijn, één punt is er, hetwelk thans nu de liberale toepassing der grondwet, wat onze staatsburgerlijke regten aangaat, verzekerd is boven alle an dere de aandacht der kiezers behoort te tiekkennamelijk het punt der financiën de te weelderige inrigting van het staatshuishoudende verkeerdheid van ons belastingstelselen ,1e banden welke er door aan de ontwikkeling der nijverheid worden aangelegd. De zmtbare streving van het vorige ministerie naar reactie de blijdschap over dc aankomst der tegenwoordige ministers aan het bewind, de behandeling der thans gelukkig tot stand „ebraMe organieke wetten, heeft, wat natuurlijk was, de oplettendheid voor eene wijl van die levensvraag afgetrokken. YVel wierpen behoudslui nu cn dan de bedenking op, dat met al die regten cn vrijheden geen cent in den zak kwam en men dus liever over bezuiniging cn vereenvoudiging en het uitvoeren van openbare werken denken moest, in plaats van voor dc regeling van het kiesregt en de bepaling van den census partij te trekken; maar dc natie begreep zeer goed, dat dc zegepraal en onbekrompene ontwikkeling van de vrij zinnige beginsels onzer tegenwoordige grondwet voor alles moesten verzekerd zijneer er eenig vooruitzigt op eene dege- lijke herziening van ons finantieel huishouden bestaan kon. Een raoeijelijken en langen strijd van bijna twee jaren heeft Ihet gekost om datgene, wat de grondwet schonk, in handen der natie over te brengen; men moet zich voorstellen, dat de strijd over finantiele hervormingen niet minder moeijelijk zijn zal. Voor alles zullen de kiezers hierop te letten hebben dat zij'mannen ter Tweede Kamer afvaardigen, die den wil i; en de bekwaamheden bezitten om dien strijd met eere en met |i goed gevolg te aanvaarden en door te zetten'. I Van het begin af hebben wij als onze meening opgegeven dat de volgens het voorloopig kiesreglement gekozene, dat is I onze thans bestaande vertegenwoordiging111 dit opzigt nog geenszins aan de verwachtingen der natie zou beantwoorden.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1850 | | pagina 1