27 «guiij mm N°. 30. MÉJWS- E\ wËm AD VEI1TE1\TIE-BLAD Wm%sM B9e aanstaande verkiezingen. KALEIDOSKOOP ZWOLLE, ©EVENTE2S. Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De Prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer Zatphen en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden overal elders franco per post8T/2oent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentiën is van dén tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 35cent zegelregt bij iedere plaatsing. ZCTPBEN, APELDOORN. De Advertentiën moeten vóór Vrijdag middag!/ie uur ter Drukkerij te Deventer rijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenhetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjee*k Wiluhk Deventer, A. Teb Gümnb; Zatphen J. H. Melxisk; Apeldoorn, B. Gühxikg. Volgens de tabel bij art. 118 der kieswet, worden de vol gende leden der Tweede Kamer geacht uit de distrikten dezer provincie zitting te hebben 1°. Voor het Hoofdkiesdistrikt Steenwijk bestaande uit de gemeenten Weststellingwerf, Ooststeilingwerf, Steenwijk, SteenwijkerwoldeOldemarkt, Kuinre, Blankenham, Blokzijl, Stad Vollenhoven, Ambt Vollenhove, Giethoorn, VVanneper- veen Zwartsluis, Staphorst de heer Duijmaer van Twist, die onder de voorloopige kieswet in 1848 gekozen was te Kampen. 2°. Voor het H.k.d. Zwolle thans beslaande uit de ge meenten Genemuidcn Hasselt, Nieuwleuzen Avereest, Dalf- sen Zwolle, Zwollerkerspel, KampenSchoklandGrafhorst IJsselmuiden VViisum, Kamperveen, Zalk en Vecaten Olde- broekDoornspeikElburg, Heino, Kaalte, YVijhe, Olst, HellendoornHattemHeerdede heeren Sloet tot Old- huisdie aldaar, en Groen van Prinsterer, die te Harderwijk gekozen waren. 3°. Voor het H.k.d. Almelo thens bestaande uit de gemeenten GramsbergenStad HardenbergAmbt Harden- berg, Stad Ommen, Ambt Ommen, den Ham, Vriesenveen Wierden, RijssenStad Almelo, Ambt Almelo, Tubbergen Ootmarssum Denekamp, WeerseloOldenzaalLosserBorne Stad Helden, Ambt Delden, Hengelo, Enschedé, Lonneker, Haaksbergen, Goor tie heeren Donker Curtius aldaar, en de Man, te Enschedé verkozen. 4°. Voor het H.k.d. Deventer thans bestaande uit de gemeenten Diepenveen, Deventer, Bathmen Holten Markelo, GorsselVoorst, Epe de aldaar gekozen heer Storm van 's Gravesande. Indien de nog altoos verwachte en door de omstandigheden als aangewezene ontbinding der Tweede Kamer plaats heeft zullen er dus door de kiezers der genoemde distrikten zes afgevaardigden moeten gekozen worden. Maar omtrent die ontbinding bewaart de Regering nog altoos het stilzwijgen, en nu vertelt ons een nieuwsblad, dat er toe besloten is, dan weer een ander, dat er niet aan gedacht wordt. Het was zeer wenschelijk, dat hier een eind aan kwame. Besluit de Regering tot de ontbinding, dan wordt het hoog tijd, dat de kiezers zulks weten om over de keuzen te beraadsla gen; heeft de Regering daarentegen besloten niet te ontbin den ook dan was het voegzaam de natie daarvan te onder- rigten, opdat zij uit de spauning gerake, welke hieromtrent heerscht, en zij zicli onverdeeld aan de voorbereidin» dei- keuze van leden voor de Provinciale Statenwaaraan alle kiezers dit jaar zullen moeten deelnemen, kunne overgeven. De aanwijzing der onderkiesdistriktenwelke, volgens art. 99 der kieswet, na gehoord advies der Gedeputeerde0 Staten, door den Minister van Binnenl. zaken worden aangewezen moet ook nog plaats hebben; de Minister is dus nog niet in allen deele met hetgeen voor de aanstaande verkiezingen noodig is, gereed; doch kan dit zonder belangrijke stoornis nog ccnige dagen wachten, dc beslissing omtrent de ontbin ding en de kennisgeving daarvan aan de natie is dringend noodzakelijk. Wanneer de ontbinding niet bevolen wierd en de zaak bleef, zoo als zij thans staat, dan komt de bepaling van art. 81 der grondwet in toepassingen moet volgens den rooster dien het art. voorschrijft, de helft der leden uitvallen. Die rooster is voor een deelnamelijk wat de kiesdistrikten van 45,000 zielen aangaatbij de kieswet zelve bepaaldvoor de afgevaardigden der kiesdistrikten van 90,000 zielen is dezelve door eene loting in de zitting van 12 Julij vastgesteld. Daar Overijssel het ongeluk heeft, twee distrikten te tellen, die slechts één afgevaardigde kiezen Steenwijk en Deventer en de wet voor beider afgevaardigden de aftreding in 1852 heeft vastgesteldzoo zullen de kiezers dezer Distrikten dit jaar van de uitoefening van hun regt verstoken zijn. (1) Voor de distrikten Zwolie en Almelo heeft de loting uit gemaakt, dat dit jaar aftreden, voor Zwolle, de heer Sloet tot Oldhuis, voor Almelo de heer Donker Curtius, terwijl de heeren Groen van Prinsterer en de Man zitting houden tot 1852. Er zouden dus in deze provincie slechts twee verkiezingen moeten plaats hebben doch de heer Groen van Pr. heelt reeds vóór de loting verklaard, dat hij zich vóél de opening der nieuwe zitting in September aan eene her kiezing zou onderwerpenzoodat de kiezers van het distrikt Zwolle, hetzij de Kamer behouden worde of niet, twee ver kiezingen zullen te doen hebben. Al zouden echter dus niet alle kiezers in Overijssel dit jaar worden opgeroepen om afgevaardigden ter Tweede Kamer te benoementcch zullen allen worden opgeroepen om hunne gewigtige taak te vervullen ter verkiezing van de leden der Provinciale Stalen en daar de kiezers voor beide ligchamen geheel en al dezelfde zijnzoo rust. op allen zonderonderscheid de verpligting om al dadelijk ieder het zijne bij te dragen tot de zuiverheid der kiezerslijsten, die, overeenkomstig de voor schriften der kieswet, thans in alle gemeenten ter inzage liggen. Die er fouten op ontdekt, behoort deze aan te wij zen, en zoo hij bezwaren heeft, dezelve bij verzoekschrift, door de noodige bewijsstukken gestaafJaan den gemeente raad in te dienen. Die Nederlander, meerderjarig, ingezeten der Rijks (en voor de verkiezing der Provinciale Staten inge zeten der Provincie) en in het volle genot der burgerlijke en burgerschapsregten is, en te Zwolle 4J, te Deventer en Kampen f 30 in de andere gemeente der kiesdistrikten dezer provincie f 20 in de direkte belastingen betaalt, is kiezer en heeft regt behoorlijk op de lijsten voor te komen die één dezer vereischten mist en op de lijsten voorkomt staat cr ten onregte op, en behoort er afgenomen te worden. Ter bepalin" van hetgeen men in de direkte belasting betaalt wordt, voo°r dit maal, alleen in aanmerking genomen dc m In dc uitgave der kieswet in de Staals-courant van 9 Julij. wordt op genoemde tabel de afgevaardigde voor het hoofdkiesdistrikt Steenwijk aangewezen als aftredende in laai). DA moet eene fout zijn, welke ccliler nog niet is opgegeven.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1850 | | pagina 1