so jiiiij ia.»o ADVERTEATIE-BLAD. NIEUWS- EN ÜyÊi Aftreding of ontbinding der kamer. Reeds in ons voiig nommcr weid opgemerkt, dat de deel neming aan het verkiezingswerk niet alleen een regt is maar ook een dure pligt, die met de meeste naauwgezetheid behoort volbragt tc worden. Het wordt tijd dat de Nedcrlandsche kiezers zich zulks herinneren, en aanvankelijk tot betrachting van dien pligt overgaan door zich tot het doen eener goede keuze voor te bereiden want, voor dit maal, zal de verkiezing van de leden Tweede Kamer geschieden op dingsdag den 27 Augustus en in spijt van de voorwetenschap dor Zutph. Courant, dat dit jaai» nog de oude Provinciale Staten zouden bijeenkomenacht dagen later, op dingsdag den 3 Septem ber die van de leden der Provinciale Staten. Tot die voorbereiding dient in de eerste plaats te behooren dat ieder keizer zich gemeenzaam make met dc wetten van 4 Julijregelende het kiesregt en tie benoeming van afgevaar digden ter Eerste en Tweede Kamer, en van 0 Julij, regelende de zamenstelling en magt van de Provinciale Staten afdruk ken dier wetten zijn overal voor eene kleinigheid te beko men. Wij zullen intusschen uit dezelve het een en ander, dat tot het voorbereidingswerk der verkiezing betrekking heeft herinneren. Doch wat de benoeming van afgevaardigden ter Tweede Kamer aangaat, bestaat er nog onzekerheid, of zij alleen de wettelijk aftredende leden zullen geidendan of zijdoor eene ontbinding der kamer, algemeen zullen zijn. Pteeds da delijk na het bekend worden van het ontwerp van kieswet, verhieven zich in de publieke bladen stemmen om het rationele eener ontbinding aan te toonen, wijl anders een deel der vertegenwoordiging zou zitting honden, 't welk niet volgens dc bestaande wet gekozen was, en daarenboven door geheel andere kiezers zou afgevaardigd zijn dan het andere gedeelte. Wij herinneren ons reeds te dier tijde te kennen te hebben gegeven, dat wij er niet aan twijlclden, of het Gouvernement zou tot de ontbinding overgaan zoo doordrongen zijn wij van het billijke en noodzakelijke van dien maatregel. Intusschen geeft de Regering niet eene eenige aanwijzing omtrent haar voornemen te dien opzigte; want, dat de kieswet alles inhoudt wat tot vaststelling van den rooster van aftreding, ook voor dit jaar, noodig is, bewijst niets tegen de ontbinding: vooreerst wijl de wet zonder die bepalingen niet volledig zou geweest zijn; ten anderen, wijl zonder de zelve de Kroon tot de ontbinding zon genoodzaakt zijn ge wordenen er dus inbreuk zou gemaakt zijn op het regt, haar door de grondwet toegekend, om te dien aanzien met volkomenc vrijheid tc handelen. Zeer ten ontijde en teregt algemeen veroordeeld was dan ook de stap van den heer Groen van Prinsterer om bij de beraadslagingen over de kieswet eene poging te doen om de Kroon in dat regt te ver korten en door een amandement in die wet, de algemeene aftreding dat is, in weerwil van de lange redeneringen van dien heer, niets anders dan de ontbinding der kamer door de uitgevende magt te doen voorschrijven. Daar de koning aan eene wet, die zulk eene tastbare in breuk op zijn regt maakte, nimmer zijn goedkeuring had kunnen schenken, was deze voorstelling van het amandement niets anders dan eene kunstgreep, die men van den eerlijken heer Groen niet zoude verwacht hebben, om dc kieswet, wier aanneming in de kamer reeds verzekerd was, op eene andere wijze onmogelijk te maken. Slechts 13 leden hadden zich door de redeneringen van den heer Groen laten belezen; met 52 stemmen werd het verworpen maar de beraadslaging er over heeft aan het licht gebragt, hoezeer ook iu de Tweede Kamer het denkbeeld heerschende isdat de kamer behoort ontbonden te wordenhetwelk o. a. door den heer Duijmaer van Twist met bijzondere juistheid en helderheid betoogd werd -terwijl ook buiten de kamer dit gevoelen algemeen heerschende is geworden. Zal de Regering den in vloed dezer algemeene stemming wederstaan? VV'ij gelooven het niet, ook daarom niet, wijl wij niet écnen overwegenden grond weten te bedenken, waarom het voor de Regering verkieslijk zijn zoude, die, na de aftreding door het lot en bij keuze, kleinere helft der kamer in stand te iaten. In allen gevalle zal zij spoedig een eind aan de onzekerheid moe ten maken. In de bijeenkomst der Tweede Kamer van 12 dezer is, ingevolge art. 116 der wet van den 4 Julij 1850 de rooster van aftreding der leden van die Kamer opgemaakt. De daar toe gedane loting heeft tot uitkomst gehad, dat in September aanstaande zullen altreden de heeren Reinders, Zvlker, v. Randwijck, DirksCosterus, Hu- "enholtz, v. Twist, Sloet, Donker CurtiusDullertv. Dam, Dommer, v. Iloiivell, v. Halchreu, v. Doorn, v. Hasselt, de Moraaz, v. Yoorst, Hacker, v. Naamer,Heemskerk, de Fremerijvan der Linden, Anemaet, v. RijckevotselSchoo- neveld, Lotsy, Slicher, Fokker, Storm, Mutsaers, v. d. Heijde, Borret, Lambrcchts en Schilfer. De overige leden treden af in September 1852. Vóór de loting hebben de heeren van Dam, BoreclWint- gens, van Hall, van Randwijckvan Doorn, van Heiden Reincstein en Groennaar aanleiding van hetgeen sommige hunner reeds bij de beraadslaging over de kieswet te kennen hadden gegeven, verklaard, dat, indien de Kamer niet ont bonden mogt wordenzij evenwel als leden derzelve hun ontslag zouden indienen, uithoofde van de nieuwe grondsla gen der kieswet. Na de loting heeft de heer Wijnaendts verklaard, dat hij insgelijks zijn ontslag als lid der Kamer tegen den derden maandag in September aapst. zal nemen. De Handwijzer heeft zich zeiven een christelijk blad ge noemd, cn behalve den christelijken geest, die in dat chris telijke blad doorstraalt, treft men er zelfs christelijke adver- tentiën in aan. Zoo lazen wij onlangs in dat blad eene ad vertentie, waarin een jongeling van eene christelijke opvoe ding zich gaarne als knecht of looper bij een christelijk gezin geplaatst za», om.... christelijke boodschappen te doen. Wordt hier ook christelijke kool verkocht? ZCTPHEXAPELDOORN. De Advertentiën moeten vóór Vrijdag middagui® uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenbetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjee-ik Willixk Leventer, A. Teh Gu.vkb; Zutphen J. H. Miluhu; ApeldoornB. Gcnawo. ZWOLLEDEVENTER, Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. Da Trijs van het aboonement is voor Zwolle, Deventer, Zutphen on A/>eMoorn 75 cent iu de drie maandeD overal elders franco per post87'/2oent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentiën is van één tot vijf regels BO cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 55cent zegelregt bij iedere plaatsing.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1850 | | pagina 1