NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD. De Zntphcuscbe Cournut en dc liieswct. - 1. De tweede grief van de Zutphensclie Courant tegen het ont- werp van kieswet is de verdeeling van het Rijk in kiesdistrik- ten, die, zoo als zij zegt, buiten twijfel,op alle Zutphenaren een hoogst ongunstigen indruk gemaakt heeft. Wanneer zulk een ongunstige indruk kntstaat uit het doorzetten van een nuttig en nooJzakelijk beginsel, welks vestiging bij eene natie bemoeijelijkt wordt door ingegroeide vooroordeelen zooals hier de rigting. van aller streven op het algemeen belang in plaats van den naijver voor het belang van plaats af gewest I dan zal de regtsehapen man, gelijk ieder eerlijk nieuwsblad, de gelegenheid aangrijpen om dien ongunstigen indruk weg te nemen, het beginsel toe te lichten en ingang te doen vinden, het verkeerde van het vooroordeel aan te wijzen en het te doen wijken; maar de Zulphensche C. doet het omgekeerde: zij koestert en vleit het vooroordeelen stelt de toepassing van het beginsel in een zoo valsch mogelijk licht, omdat zij in vooroordeelen en bekrompenheid het beste steunsel harer bedoelingen vindt. Zien wijhoe zij het daartoe aanlegt. Bij de voorgestelde verdeeling «wordt Zutphen toch, zegt zij, als hoofdkiesdistrict «weggecijferd en onder het district Deventer gebragt. Op zich «zelve mag die opmerking van weinig gewigt schijnen, omdat toch de kiezers hier tèr stede even goed hunne bevoegdheid «behouden en niet naar Deventer behoeven te loopenom «hunne stemmen uit te brengen, maar inderdaad is zij van «groot gewigt. Niet alleen toch, dat de moreele invloed van een hoofddistrict op de onder-kiesdistricten niet is te «ontkennen, en wij dien invloed evenzeer aan deze stad als «aan hare naburen wenschten te zien verleend, is de rang sschikking onder Deventer in meer dan één opzigt nadcelig «en strijdig met onze belangen." Dat Zutphen als hoofd-kiesdistrict niet kon weggecijferd worden, wijl er zoolang dit ontwerp niet tot wet verheven is, geene hoofd-kiesdistricten bestaan, in 't voorbijgaan maar waaróm de dubbelzinnige uitdrukking onder het district Deventer gebragt" in plaats van tot het d. D. gebragt? Dat is woordenvitterij, zal de Zutph. C. ons toeroepen. Wij wenschten orn wille van de eerlijkheid van dat blad, dat het zoo ware; maar uit het vervolg blijkt wel degelijk, dat het woord onder opzettelijk gebruikt is. De Zutph. C. volgt eene zekere opklimming in hare uitdrukkingeneen weinig verder heet het «rangschikking onder Deventer," om het ein delijk ronduit te noemen «eene onderwerping van de eene stad «aan de andere." Ziedaar nu eene voorstelling van de zaak die ieder nadenkende doet lagchen om hare dwaasheid, maar zoo geschikt als iets om den onnadenkende of den door den ouden naijver tusschen de beide steden vooringenomene te te verontrusten en ontevreden te maken. Wanneer dit dcfel bereikt, de hoogst ongunstige indruk maar versterkt wordt, dan wil de partij des Behouds zich het verwijt van onkunde en valsche voorstelling gaarne getroosten. Doch wij hopen dat valsche licht, waarin de betrekking van hoofd- en onder kiesdistricten gesteld wordt, voor de ware voorstelling ge makkelijk te doen tanen. Om het werk der verkiezing te doen voortgaan wordt het Rijk in afdeelingen gesplitst van 90000, enkele van 45000 zielen; daartoe worden eenige gemeenten, tot het vereischte zielenbedrag, bijeengevoegd onder den naam van hoofd-kies- distrikt; den naam ontvangt het van de gemeente, waar de stembussen geopend worden. Maar dat beteekent niet, dat die gemeente, naar welke bet hoofd-kiesdistrikt genoemd wordt, eenig voorregt boven de andere gemeenten zou heb ben of deze in eejiig opzigt onder of beneden de naamge vende gemeente staan zouden zij staan allen in gelijken rang naast en nevens elkander, en hebben allen één en denzelfdeu last, een volksvertegenwoordigèr voor Nederland te kiezen, één en hetzelfde belang, tot die betrekking den waardigste te kiezen. Die dit niet dadelijk inziet, bedenke slechts, wat er Dog nader gebeurt, voor de stemming aangaat; namelijk de verdeeling van het hoofd-kiesdistrict dat is de gansche verzameling der gemeente in zoogenaamde onder-kiesdis tricten nu wordt de naamgevende gemeente zelve een onder- kiesdrikt, in niet eenig opzigt onderscheiden van de andere, die met gelijke regten gelijken rang, dezelfde bedoeling, hetzelfde belang naast hetzelve staan, om gezamelijk het hoofdkiesdistrict uit te maken. Deze ware voorstelling van de zaak tracht de Zutph. C. ge heel te verduisteren door hare voorstelling van eene rang schikking ondereene onderwerping aan het zoogenaamde hoofdkiesdistriktterwijl zij de hoofdzaak, «dat de kiezers van Zutphen even goed hunne bevoegdheid behouden en niet naar Deventer behoeven te loopen om hunne stemmen uit te brengen als zoekt weg te moffelen onder het groote ge wigt van twee punten, waarom Zutphen door deze rang schikking benadeeld wordt. Het eerste dezer punten is: «de moreele invloed van een hoohlkiesdistrikt op de onderkiesdis- trikten." Deze opmerking heeft te meer schijn vati waar heid, wijl zulks bij de meeste kiesdistrikten zoo als zij vol gens het voorloopig kiesreglement waren zamengesteldde voornaamste stad eener streek, met eenige dorpen er om heen, werkelijk zoo was. Gewis hadden de sterke kiescol- legiën van Zwolle, Kampen, Deventer en Zutphen, hij de vorige verkiezingen een overwegenden invloed over de klei nere onderdistrikten die er aan waren toegevoegd, en die bij' sommige geen vijfde of vierde van de stemmen uitbragten van het hoofdkiesdistrikt. Gewis hadden daarbij die hoofd- kiesdistrikten ook een aanzienlijken moreelen invloed, want wat kon het onderkiesdistrikt met zijne 19 tot 50 stemmen tegen de 400 tot 600 van het hoofdkiesdistrikt? Het eenige, wat zij doen konden wilden zij hunne stemmen niet als in 'k water werpen was dit te volgen. Maar wie ziet niet in, dat dit overwigt ophoudtdat deze invloed geheel te niet gaat tusschen steden als Deventer en Zutphen, die bijna gelijk staan in bevolking, en misschien geheel in het aantal kiezers? Het verlies aan invloed is aan de zijde van Deventer even groot, als aan die van Zutphen, KALE ZWOLLE, DEVENTER ZETPSIEN, APELDOORN. DU blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De Drijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer Zutplien en Apeldoorn 73 cent in de drie maanden; overal elders franco per pos t $T/2cent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentiën is van één tot vijf regels 50 cent, eD 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 33cent zegelregt bij iedere plaatsing. De Advertentiën moeteD vóór Vrijdag middagvic uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenhetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjbenk Willink DeventerA. Ter Gunne; Zutphen J. H. Mellinx; ApeldoornB. Gunning.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1850 | | pagina 1