-■ 23 Mei 1830. NIEUWS- E1V ADVERTENTIE-BLAD. N0. 21. mmm °„re«we ^k-t^ X^aÏnmoefin^^n^eX Eedeu en gratie gods. Pn KALEIDOSKOOP 2WOL1E DEVENTE», ©it blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De rij s van het abonnement is voor Zwolle, Deventer. Zulphen en Apeldoorn 73 cent in de drie maanden; eral elders franco per post87'/2cent* Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertenliën is van dén tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be- alve 35cent zegelregt bij iedere plaatsing. K3T vr ZU1PDEWAPELDOORN. De Advertenliën moeten vóór Vrijdag middags** uur ter Drukkerij ie Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenbetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeenk Willink Deventer, k. Ter Gunnb; ZulphenJ. II. Mellink; Apeldoorn, B. Gunning. Eiics- en Provinciale wet. UI. Eenvoudiger weg om tot de bepaling van den census te seraken heeft de heer Thorbecke gekozen. Bij ieder kiesdis- trikt is door hem die census bepaald, die men, na het meest naauweezet onderzoek, overeenkomstig met de plaatselijke ge steldheid heeft geoordeeld. Hierbij is overal de vraag gesteld, hoe laag de census zou kunnen dalen om nog diegenen uit te sluiten, die niet kunnen geacht worden bekwaam te zijn voor de uitoefening van het kicsregt, d. i. men heeftbehoudens het door de grondwet bepaalde minimum, den laagsten census trachten te verkrijgen dien de plaatselijke gesteldheid gedoogde. Velen zullen op zulk eene handelwijs tegen hebben, en be weren dat men omgekeerd, van het maximum, 't welk. de Grondwet stelt, had moeten uitgaan; dat ware beter in den •■eest der grondwet geweest, zegt men, en men had zich den weg open gehouden om naderhand at te komen. Doch het beweren dat zulks meer zou strooken met de grondwetheeft niet den minsten grond, en het voorregt van over 5 jaren, als deze wet herzien wordt, ruime gelegenheid tot eene ver laging van den census te hebben, weegt niet op tegen dat van reeds dadelijk allen die er niet ongeschikt toe zijn onder <le kiezers op te nemen. Maar dat artikel der grondwet, twelk wij in ons vorig nommer ontleed hebben, heeft nog een anderen, een hooge- len zin, die door den heer de Kempenaer geheel voorbijge zien maar door den heer Thorbecke volkomen erkend en gevolgd is. Die cijfers van f 20 en f 160 zijn niet als uit de lucht°gegrepen zij zijn met een bepaald oogmerk onderzocht en vastgesteld. De grondwet namelijk wil de opname der burgerklasse, van den middelstand in ruimen zin, zoowei in de steden als op het platte land, in den kring der kiesbe voegdheid verzekeren; hieraan beantwoordt de in deze kieswet voorgeslagen census, en daarom mogen de cijfers voor de uit gezonderde gemeenten in 't algemeen niet hoogcr zijn dan de Minister ze heeft voorgesteld; daarom verwekten de hooge cijfers van den heer de Kempenaer zulk eene algemeene en krachtige afkeuring. Wij hebben eenige hoofdpunten aangewezen waarin zich de voordragt van het tegenwoordig van die van het vorig ministerie onderscheidt, waarbij het niet zwaar valt op te merken aan welke zijde de balans doorslaat. Dit wordt nog aanmerkclijker, wanneer men ook het verschit van redactie, de volledigheid, de orde, de klaarheid, den stijl in de schaal le"t. Slechts in één opzigt wcnscht men eene aanvulling in den arbeid van den heer Thorbecke, welke bij die van den heer de Kempenaer niet gemist werd: namelijk, benevens een overzigt van de werkzaamheden en beweegredenen dei- door den Minister benoemde Commissiën, ten einde te kunnen nagaan, hoe zij tot de bepaling ckr onderscheidene censusge- tallcn overeenkomstig met de plaatselijke gesteldheid geraakt zijn, eene opgave, hoe groot naar die getallen in elk kiesdistrikt het aantal kiezers zijn zal opdat men ook aan eene zekere gelijkheid, ten minste gcene te groote ongelijkheid van dat aantal de aannemelijkheid van den voorgestelJen census kunne toetsen. Daar echter de Minister de noodige bevelen hiertoe reeds schijnt gegeven te hebben mag men verwachten dat dit gebrek weldra zal aangevuld zijn. Wij hebben reeds een overzigt van de voorgestelde indee lino van het Rijk in kiesdistrikten gegeven en van de wijze waarop onze provincie daarin deelt. Vier steden van Over ijssel /Steenwijk Zwolle, Almelo en Deventer zouden daarbij hoofdplaatsen van kiesdistrikten worden, terwijl Kampen, Harderwijk, Enschede en Zutphen als zoodanig vervallen. Eene tabel, bij het ontwerp van kieswet gevoegd, wijst aan, in welk der nieuwe kiesdistrikten elk der tegenwoordige le den van de Tweede Kamer geacht wordt te zijn gekozen, terwijl in eene andere de rooster hunner aftreding wordt op- eeoeven welke in September aanstaande van de helft der leden moet plaats hebben. Wordt dit alles zonder verande ring tot wet verheven, dan zal de heer Mr. A. J. Duijmaer van° Twist, die te Kampen gekozen isgerekend worden vooi- het distrikt Steenwijk zitting te hebben; en daar dit distrikt slechts één afgevaardigde te benoemen heeften deze tot de tweede helft der aftredende leden van de Iweede Kamer zal behooren, zoo zou dit distrikt, in geval de Kamer met ont bonden en slechts voor de helft vernieuwd wordt, in Sep tember geene keuze te doen hebben. Bij het hoofdkiesdistrikt Zwolle, waar Mr. b. W A. E. baron Sloet tot Oldhuis gekozen is, zal de afgevaardigde van Harderwijk, de redenrijke Mr. Groen van Pr.nsterer, komen, en tusschen beide heeren eene loting moeten plaats hebben wie tot de eerste helft van aftredenden zal behooren. Be nieuwen zal bet, wien het lot als zoodanig zal aanwijzen, en hoe de uitslag der alsdan te doene keuze zijn zal. Bij Almelo, waar de heer Mr. D. Donker Gurtius gekozen is, komt Enschede en zijn afgevaardigde Mr. M. J. de Man. Loting en verkiezing als boven. Zoo ook voor de afgevaardigden van Deventer e" jhr. C. M. Storm van 's Gravesande en Air. W. H. Dulleit, thans hoofdkiesdistrikt Deventei. De tiid schiet al vast aan en hoezeer het lot der wet noD plaats hebben. Is eed eene voorwaardelijke zelfverwenschingeene inroeping IS eea eent vu.» j geval van ontrouw? van bovenmenschelij e s Want de mode gruwt meer dan Neen, zegt thans de Die plfgten welke aan ooit" van onge egen cu in staat tc houden of te bren- èlelto°tPheêt8Cvnolbrengcn zijner pligten jegens anderen, heeteti no" steeds zelfphgten. Met phgten jegens den ik gaat zelf- veiwensching niet wel zamen. De mode ziet alzoo in den eed met me°r, dan eene plegtige verzekering onder aanroeping van eenen bovenmenschelijken getuige. In de eed-bewoordui-

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1850 | | pagina 1