12 Januarij 1830 NIEUWS- m ADVERTENTIE-BLAD. niet - C kc! daraIe" ,er r06"' dle ZU,lkS niet lnzaSen' men zou Aard cu vereiseMe vau belasting. zi.i SWOLLE, WETEMITE®, Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De Prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer. Zulphen en Apeldoorn TS oenl in de drie maanden overal elders franco per pest81</2cent. Alle posó kaDtoren nemen bestellingen aan. Do prijs der Advertentie,, is van Mn t„t vijf re u 60 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 35cent zegelregt bij iedere plaatsing. f ZÏITPKEIViPELDOORAI. De Advertentie moeten vóór Vrijdag middag „ier nur ter Drukkerij te Deventer rijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, betzij door bemiddeling der Post- kantoren, of te Zwolle bij W. E. j. Tjeeuk Willlh- D evenierA. Tea Guam; Zulphen, J. H. Meluw; ApeldoornB. Gunning. Staatkundige en staatehniskoudcïijke belangen, lusschen hen die voor de herziening onzer staatsregeling ijverden en de behoudsgezinder!die elke verandering met Si., Kbftreden' h3d Zich eeDe derde partij gevoegd die elke verbetering op staatsregtelijken weg eene looze vrucht noemende en met d,rekte verkiezingen en dergelijke zaken als met eene dwaasheid, waar niemand iets aan hadden vi.K r1' ,daarenJtegfn aandrong op staatshuishoudelijke de. lfi"nfenj 3 *3 i® "at!e meer Bebaat met ontheffing e nijveiheid van de lasten, die haar drukten, met verbe- tering en vermeerdering van gemeenschapswegen met kanalen voor de ontginning, met spoorwegen voor den handel, dan met de vrijzinnigste grondwet. Dit denkbeeld, door sommigen ter goeder trouw aangegeven, werd gretig aangevat vooral door de anstocratendie in bun hart den bestaanden staat van zaken waren toegedaan en eiken invloed van het alge meen op staatsaangeiegenheden verfoeiden, maar het in hun belang achtten een schijn van liberaliteit en volksgezindheid aan te nemen. Zij trokken nu en dan op de ministers los die met genoeg voor de stoffelijke belangen der natie deden en de studie der staatshuishoudkunde veronachtzaamden' doch stortten al hun gal over diegenen uit, die staatkundige verbeteringen verlangden en stelden hen voor als misleiders van het volk die met zelfszuchtige oogmerken de natie tot ontevredenheid of erger zochten aan te zetten, en haar deden haken naar regtenwaarvoor zij nog niet rijp was en die geen cent voordeel zouden aanbrengen. Men moest zeker blind zijn of het met opzet niet willen zien, dat zij die voor staatkundige veranderingen, herziening der grondwet, regtstreeksche verkiezingen, ministeriële ver antwoordelijkheid betere ordeningen der comptabiliteit, vol lediger openbaarheid grootere zelfstandigheid der provinciale en gemeentelijke besturen, ijverden, zulks juist deden om be tere behartiging van de zedelijke en stoffelijke belangen der natie te verkrijgen, en dat men die zaken om haar zelve al leen met verlangde, maar omdater zonder dezelve geene staats huishoudkundige verbeteringen mogelijk waren; dat de natie alleen daarom tot deelneming in dc staatsaangeiegenheden werd aangespoord, omdat zij in die deelneming de middelen zou gén datmd wezc"l.ijke, ^la"gen beter te doe,, beharti gen, dat de mannen die de magt in handen hadden iuist daarom zoo hardnekkig zich tegen elke politieke verbétering trzetteden om de verkwistende huishouding en het volk vei teiend belastingstelsel te beter te kunnen handhaven vzv. nci/ticnujg uer erom datVziiStzntSj1Uish0Udkundigen m°esta° zijn opengegaan, en derd steléd'der IT"" hebben', dat, alleen d°°' «r, véran- van staatkundigen geung. en een '°yaal betreden van de baan van staatshuishoud I'M?"' §?n§°Penlng van den toegang Doch neen. Het mom v verbe,ter!?8en, werd mogelijk gemaakt. m van vaderlijke bezorgdheid voor 's volks ware belangen heeft een te schoonen schijn om het niet te blijven gebruiken, en daarachter hun spijt over het gebeurde verbergende, naar hartelust op staatsburgerlijke regten be langstelling in 's lands zakenvermeerdering en opheldering van politieken zin te schimpen, en hen verdacht te maken die met moede worden de natie op het belang en het voor' deel van haren vooruitgang ten deze opmerkzaam te maken Men hoort die uitvallen zelfs, schoon meer bedektelijk m de kamers en men kan er de schijnliberalen aan herkanen maar bladen als de Zutpliensche Courant en de Nederlandse/,e Sloomposl komen er openlijker mede voor den dag. Verweet de laatste met ronduit den onzekeren toestand, door den angen duur der ministeriële crisis veroorzaakt, zoo verderfe hjk voor handel en nijverheidaan die uitnemende lze-t hij schei tsencl) belangstelling of medewerking van het AlaempJ, aan het beheer van den staat. Ziedaar df grief. Het had zich waarlijk gedurende zes weken van intrigues en°knoei wei!? h 7 8 S™e8?eh.ouden maai' als vruchten der opge wekte belangstelling bij de natie, had zich eep publieke om- me gevormd en was er eene vertegenwoordiging gekozen die Doch toeliet de oude ged.enstige mannen aan het beTum' te houden noch er diegenen, die aan hen gelijk waren in te brengen, maar dwong ten laatste zich tot hem te keere. w,en men de ernstige wil, den moed en de bekwaamheid toeschnjlt om s lands huishouden op eenvoudiger voet te lan,eëneU f? aanZ'e" Va" ^nea bijzonderebe- langen af te schaften, wat gemist kauworden. Onverantwoor dei,jk was zeker het lange uitstel om tot die benoemi^ové,- te gaan en de lange duur der onzekerheid van een dcfinüieC ministerie, zoo verderfelijk voor handel en nijverheid- vei wH A Vat" de SloPmport om de schuld v'an du verwijl van de ware bedrijvers op de belangstelling van liet algemeen in^ het beheer van den staat te werpen 'aar enkel en alleen door het wai lands geleid werd. L die zoo i'e belang des vader- (Pervolg hierna.) De goedgunstige lezer zal ons wel vrijhouden van de moeit om een antwoord uit te werken op de vraat. Y wel-ingengten staat belastingen onmisbaar zijn' W? vooreerst nog met aan toe, om die vriarr o 'i uJ el' nemen. Ondertusschen willen wij liever eens" de vraa roeren, wat onmisbaar is in eene belasting. Ons dunk? Té ligt met ver te zoeken. De benaming zelve wiist h*t f aan. Eene belasting moet ons belasten* dat is ons I t TIT*0™;,. ^./oorbeeld! ij ting op het gemaal ons alleenlijk geld kw7m uiUefzak kim pen, zoude zij b,j hare bestemming te kort schieten 7P eene ware belast,ng zijn, dan moet zij ons met 0ns koren op

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1850 | | pagina 1