NIEUWS- Ei 50 December 1848. W. 55. O ©e ssietawe verlegesiwoordiglag. KALEIBOSKOOP ZWOLLE DEVENTESl Dil blad verschijnt gerepeld alle Zaturdagen. De Prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer, Zulphcn eu Apeldoorn 13 cent in de drie maanden; overal elders franco per postST/jcent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentiën is van één tot vijf regels 30 cent, eu 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 53cent zegelregt bij iedere plaatsing. .ÏPIXDOORX. De Advertenticn moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. JTjeehïc'Wilünk.; Deventer, A. Ter GuxneZulphenJ. II. Mellixk; ApeldoornB. Gunning. Wat ook in de verkiezingen van enkele distrikten, wat ook in enkele der gedane keuzen te laken valle de hoofd zaak is dit dat het Nederlandsche volk zoo door algemeene belangstelling, als door de wijze, waarop het, ofschoon voor de eerste maal, de verkiezingen volbragt heelt, volkomen rijp voor de -instelling der vrije verkiezingen is. Ten andere heeft het getoond, door voor verre het grootste deel dezul ken te kiezen die het voor voorstanders van vrijzinnigheid vereenvoudiging en bezuiniging hield, dat het niet zoo kort- zigtjg omtrent 's lands ware belangen is, als de vorige regc- ringslieden beweerden en dat het integendeel goed op weg is, om een klaar inzigt in de zaak. te krijgen, waarbij het spoedig de middelen zal weten te vinden om dat inzigt werkelijk in de vertegenwoordiging over te brengen. De kiezers hebben het beste gewild dit geelt den besten waar borg voor de toekomst. Dat velen bevinden zullendat zij zich in hunne keus bedrogen hebbenis van eane eerste proef, en bij de weinige gelegenheid die nog bestond om zijne menschen te leeren kennen, onvermijdelijk. Want, om tot het resultaat dezer eerste vrije verkiezingen in Nederland, de nieuwe vertegenwoordiging, over te gaan, het zou eene dwaasheid zijn te vertrouwen, dat deze, na de overwinning over eene jarenlang vast gewortelde trotsche eigenbatige en verkwistende aristocratie, reeds dadelijk dat gene zijn zou, wat zij ter heeling der diep geslagene en in gekankerde wonden weien moest. Een vlugtige blik over de gekozenen voor de Tweede Kamer is genoeg om dit te doen inzien. Wel zijn de onverzettelijkste en opeobaarste voor standers des behouds van het tooneel der vertegenwoordiging afgestapt, wel zijn Enschede, Uitwerff Sterling, van Leeu wen, Hooft, Kien, Menso Faber van RiemsdijkTimbers Verhoeven, Nederburgh, Scheers van Harencarspel Nageli. van Haersolte, en anderen niet gekozen, maar een lijstje van 24 of 25 herkozen leden der oude kamer bevat menigeu naam, dien men vaak genoeg in de-tweede of derde rijen der behoudsmanncn aantrof, en van wien men wel verzekerd zijn kan, dat zij in liberalisme niet verder zullen .gaandan zij getrokken worden maar uit eigen beweging geen stap op de baan van vooruitgang en ontwikkeling doen zullen. Ook onder de nieuwe leden zijn er, wier vrijzinnighei 1zoo jong zoo kersverschonder den indruk der regtstreeksche verkie zingen ontlokennog weinig vastheid zal bekomen hebben om bestand- te kunnen zijn tegen de bekoringen van hoog ge plaatste mannen, wanneer deze op het noodzakelijke van bedachtzaamheid en bezadigdheid aandringen en op het noodlottige van een doldriftig voorthollen op de baan der nieuwe denkbeelden en holle theoriön- wijzen. Want al der gelijke termen uit de oude doos moet men niet denken dat nu zullen algeschaft zijn tie nieuwbakken libcralen^zullenl|cr niet minder mede schermen, dan de oude behoudslui wan neer de idccowaarin zij zijn opgegroeid, hare regtcnïover de kortstondige aandoening van liberaliteit zullenjjjhernomer] hebben. Ook moet men er op verdacht zijn onder de nieuwe ledenzoo als het in tijden van omwenteling en hervormin gen gaat> vele eerzuchtigen te zullen aantreffen, die in het lidmaatschap der vertegenwoordiging niets anders zien, dan een trap om tot hoogcre betrekkingen te komen; en die, eenmaal den voet in den stijgbeugel hebbende, weinig meer vragen naar de meening of de verwachting der kiezers, die hen benoemdenof naar de beginselen, die zij voorwendden, toen zij om de benoeming tot lid der kamer vrijden. Na eeni»e wisselingen nemen dezulken steeds dc beginselen aan van dengene, die hun voorkomt hen het eerst tot de ge- wenschte hoogte te zullen opvoeren, en om wien zij zich als hun hoofdleider scharen, altoos, zoo als van zelve spreekt, zoolang zij hem noodig hebben. Ziedaar de hoofdbestanddeelen der nieuwe Tweede Kamer; zal zij tot het heil van liet vaderland iets blijvends uitwerken? zal zij zelve blijvend zijn? Wij gelooven noch het een, noch het ander. Het Utrecht- sche blad de Nederlander heeft vrij ontijdig, maar vervoerd door de blijdschap over ccuige verkiezingen het gevoelen te kennen gegeven, dat het tegenwoordig Ministerie slechts eene tusscheiiregering zijn zou; dat dc Koning, zoodra het gevaar van publieke demonstraties en erger, uit hooide der bestaande ontevredenheid, bezworen was, tot de vroegere regcringsman- ncn zou terug keerenmet andere woorden, dat wij niets minder te wachten zouden hebben dan eene volkomene re actie! Maar dat is eene dwaasheid. De staatsburgerlijke regtcneenmaal langs wettige wegen door de natie verkre gen zal zij niet meer laten bekorten. Niet slechts de dui zendendie ze werkelijk verlangden, maar ook die tiendui zenden die er eertijds onverschillig onder waren zouden ze nu, na eenmaal in het bezit te zijn, voor niets ter wereld weer afstaan. Neen, wezenlijke teruggang, duurzame reactie achten wij onmogelijk; maar de pogingen, er toe aangewend zullen wel te pas komen vooreerst om de thans ontwaakte geest van belangstelling in de gemeene zaak wakker te houden ten tweede om ten prikkel te dienen tot eene ruime en opregte toepassing, van 'tgeen onze tegenwoordige grondwet .bepaalt; Dc beeerte naar meerdere uitbreiding, dan 'tgeen die grond wet toelaat, zal vooreerst gecne partijlcus, gecne reden tot oppositie uitmaken, maar de mate van vereenvoudiging cn bezuiniging en hervorming van het belastingstelsel, dat zullen dc twistpunten worden, en hierin zal de meerderheid der vertegenwoordiging verre zijn, van de natie te voldoen. Het tegenwoordig ministerie heeft, ten minste buiten Noord- en Zuid-Holland, reeds alle populariteit verloren. Yergecfsch zijn de toejuichingen van het Handelsbladcn de hoopvolle goedkeuringen der JMeuwe Roltevd. Cwalging verwekken de vlijerijen, thans aan de tegenwoordige, zoo als vroeger aan de vorige ministers, door den 's Gravenhaagsche Nieuwsbode toegebragt. Het moet vallen dit Ministerie; in zoo verre is het voorgevoel van den Nederlander juist; maar het is zijne bestemming niet eene lusschenregering te wezen, het zal, na nog cenigcn tijd, blijken een overgangsministerie geweest te zijn Datzelfde zal deze vertegenwoordiging zijn. Evenmin als bij het Ministerie, zijn bij deze Kamers de ware elementen van bezuiniging en vereenvoudiging en hervorming van het geld wezen en der inkomsten van den staat en der opbrengsten van den burger. Het moet en zal anders worden dat heb ben de verkiezingen geleerd; maar nog niet met deze verte genwoordiging.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1