N°. 51. K 4 L KI BOSK SWOH.E, ©EVENTER Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De prijs van het abonnement is voor ZwoltèDeventer Zutphen en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden overal elders franco per post87'/2cent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der AdvertetUión is van dén tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 55cent zegelregt bij iedere plaatsing. ©e Verkiezingen - Gelukkig is in het tweede kiesdistrikt van Drenthe, in weerwil der dringende en vleijende aanbevelingen van de Drentsehe Courant, de heer van Randwuck niet gekozen. De genadige Graaf met zijne titels van Ex-gouverneuronbedui dender, en van Ex-minister, ergerlijker gedachtenis, met zijn pensioen voor onbetoonde werkzaamheid, heeft onder moeten doen voor den eenvoudigen burger, die, vo gens de Dr. C. buiten 't Hoogeveensche weinig bekend is. Wij moesten bij de voortzetting onzer beschouwingen over de verkiezingen, deze blijde gebeurtenis voor alles vermelden Want voorze ker bij de beantwoording der vraag: of zich het Nedcrland- sche' volk het regt van vrije verkiezing, blijkens het gehalte der personen, die zij heeft verkozen, waardig heelt gemaakt, le°t de keuze van eenen van Randwijgk in de ontkennende, van eenen Dassen in'de bevestigende «chaal een groot gewigt. De zelfdenkende Kiezers van het dtstnkt Hoogevten hebben zich verdienstelijk gemaakt bij het vaderland door, niettegen staande de heer Dassen vroeger voor het kandidaatschap be dankt had hunne stemmen op dien waarlijk liberalen en ruim denkenden man, in plaats van op den bekrompenen en van liberale regeringsbeginsels leu sterkste af keeringen exnunis- ter uit te brengen. Wij hebben door dezen uitslag een nieu wen man meer, een ouden minder in onze Vertegenwoordiging. En waarlijk van de laatsten zijn er, ook na aftrek van mannen als v. Dam van Isselt de beide Storms van Golstein Thokbecke - genoeg gekozen ofschoon bij lange na zooveel niet als men met regt had mogen vreezen. Het geelt bij ccne vrije verkiezing altijd een voordeel reeds op ecne hoogte te staan, zoodat men door allen gezien wordt; want met alien denken na noch onderzoeken of hij, die dat hooge standpunt bekleedt zulks waardig is, en ot het zich laat vei wachten, dat deze' of die tot hiertoe onbekende man dat standpunt beter zal bekleeden. Daarbij was het natuutlijk dat deze persoonlijk en door hunne vrienden alles op het spel zetteden om ook door de volkskeuze in hunne betrekking bestendigd te worden, hierin ijverig ondersteund door allen, die b.j de voortduring van het stelsel van behoud, hoezeer dan ook naar de tijdsomstandigheden gewijzigd en omsluierd, belang hebben. En toch, waar is het gelukt? Opmerkelijk is het - cenoeszaam alleen in de groote steden. Ie s rlage zijn ge- kozen de hecren Boreel van Hogelanden en bcnooNEVELDte Rotterdam de heeren de Monchy en van Ruckevorsel, te Am sterdam zelfs de heer van Hall. Yan distrikten, waar de census minder, en de hoofdplaatsen van geringer omvang wa ren vallen in deze categorie slechts 's flertogenboschwaai de heer Luijben lleerenveen waar de heer van Heloma Kam pen waar de heer Duumaer van Twist gekozen is. Maar welk eene moeite heeft het te 's Hertogenbosch gekost den heer Luijben, en dan nog bij eene herstemming, benoemd te krij gen? De verkiezing van den heer Heloma, zal wel, als op eene onwettige wijze en bij overstemming er doorgehaald, 'vernietigd worden'. Slechts in het kieskistrikt Kampen is dc invloed van 3 of 4 voorname personen genoegzaam ge weest om eenen kandidaat der aristocratie, die reeds door anderen was afgewezen gemakkelijk de overwinning te doen behalen; slechts in dat distrikt hebben zich niet alleen de EUÏPEERIAPELDOORN. De Advertenlien moeten vóór Vrijd3g middag vier uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeteD franco geschieden hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeesk Willink; Deventer, A. Ter Gusne; Zutphen, J. II. Mellink; ApeldoornB. Gunning. plattelandsgemeenten, maar ook dc burgerij van Kampen door een paar genadig vriendelijke woorden van opt,maten aten belezen, om niet na te denken over een eigen kandidaat, maar gretig aan te nemen, die hun door zulke aanzienlijke handen werd toegereikt. Wij achten deze keuzen van den heer van Twist c. s. veel droeviger dan die van mannen als van Hall, van Akerlaken en dergeli'lken. Maar zóó erg, zal men uitroepen, is het toch met den heer van Twist niet! Wij zeggen: juist daarom is het veel erger. Wanneer de heer van Akerlaken in zijn gewonen geest spreekt, zal niemand naar hem luiste ren; wanneer hij quasi-liberaal spreekt, zal niemand hem gelooven. Maar de heer Duumaer van Twist c. s. met hunne praktijk van diepe inzigtendoorwrochte adviezen en lange nacijferingeu kunnen niet als zonder invloed worden aange merkt in de Kamer die zij trachten zullen te trekken naar het zo", waarin zij zelve jaren lang hebben rondgedobberd. Eene dwaasheid was het om te juichen in de herziening dei- grondwet en met drinkgelagen het geschenk der regtstreeksche verkiezingen te vieren, doch er geen ander gebruik van te maken dan dezelfde mannen te kiezen, die bij ons vroeger filtcrecrstelsel door de Provinciale Staten, met de gouverneurs aan het hoofd, voor alle anderen zouden gekozen zijn. De Kamper Courant liet, na de opgave van den uitslag der stem ming volgen: Mr. F. Lemker had 27 stemmen, twelk ij verwondering baarde, daar deze als lid der 2de Kamei twaalf jaren heeft medegewerkt oui ons land iu eene onred- »bare diepte van schulden te dompelen.' En de heer Duu maer van Twist dan!? Of maakt het zulk een onderscheid, ot' men twaalf jaren, dan of men 6 jaren als lid der 2de Ka mer heeft medegewerkt om ons land in eene onredbare diepte van schulden te dompelen? Waarlijk de Kamper Courant drijft de gedachte met geweld terug naar het oude spreek woord van de goede Kamper gekken- Maar hoe ging het bij ons te Deventer met het verkrezings- werk' Aanvankelijk, niet veel beter, behalve dat het hiei door zekere partij veel bedekter werd aangelegd, en dat de burgerij niet gretig was in 't toehappen. \eel valt er hier, zoo als bij de verkiezingen in 't algemeen, te laken, maar ook veel te prijzen.' Wat op den voorgrond behoort te staan is dat er veel uit valt te loeren; en dit hopen wij, dat bij volgende verkiezingen blijken zal, dat onze burgers werkelijk gedaan hebben. Te laken valt in de eerste plaats de laauw- heid waarmede de burgerij in den aanvang de zaak der ver kiezing behandelde, ol' liever drijven liet. 't Was of bij vrije verkiezingen alles van zelve zou komen; of zij geen nadenken, geen ijver, geene inspanning vorderen. Eerst spade was het, dat men hiervan terugkwam, en de burgerij er toe overging om zich ernstig met de zaak in te laten. Men kan zeggen dat het werk genoegzaam gedaan was, toen de eigenlijke bur gerij blijken begon te geven, dat zij zich bewust was, dat de zaak die behandeld werd ook hare zaak was." Doch het was te laat. Er was tijd noch gelegenheid meer om zich on derling te verstaan en zich op' eenen kandidaat te vereenigen. De heer van Marle was door eene gezochte en ligt af te we ren handigheid van het kandidaatschap afgebragtals naar een laatste houdpunt greep men naar den heer Tuorbecke, en

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1