NIEUWS- El 8 December 1848. N°. 50. kALElMSkOOF ZWOLLE* ©EVEI¥TE^, Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagcn. De Prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer, Zutplien en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden overal elders franco per postS7'/2cent. Alle post- kautoren nemen bestellingen aan. De prijs der Adverlentiên is van dén tot vyf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 35cent zegelregt bij iedere plaatsing. ZUTFUENTAFE2.ö©Oartf. De AdvertentiÖn moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of .te Zwolle bij W. E. J. Tjëenk Willink; Deventer, A. Ter Gunne; ZulphenJ. II. Melllnk; ApeldoornB. Gunning. ©e Vea'ïitcaÊEsgeia E. De regtstreeksche verkiezingen zijn grootendeels afgeloopen en het antwoord op de grootc vraag: was het Nederlandsche voik rijp voor die instelling? is opgelost. In welken zin? Dat hangt veel af van de wijze, hoe dat antwoord gelezen wordt. liet Nederlandsche volk is niet rijp voor regtstreeksche verkiezingen wanneer het enkel mannen Daar de Kamers ge zonden heeft, die niet anders zijn dan de vroegere, en van wie te verwachten is, dat zij alles zooveel mogelijk zullen la ten, zoo als het is, zoogenaamde mannen van gematigden vooruitgang; van dat slag als onze tegenwoordige ministers zijn; noch, wanneer het mannen gekozen heeft, door heftigheid van gevoelens of gemis van bekwaamheid tot die hetrekking ongeschikt, en van wie te verwachten is dat zij 's lands zaken van erg tot erger zouden maken. Het laatste, 't welk de behoudsmannen ons als zoo zeker en onder de schrikkelijkste kleuren hadden voorgespiegeld heeft nergens plaats gevonden, en in dit opzigt heeft dé natie, wat wij honderdmalen gezegd hadden, volkomen be vestigd. Iemand, die om de genoemde eigenschappen door het filtreerstelsel niet zou gekozen zijn, is ook door de kie zers nergens gekozen. Het eerste'iaat zich niet zoo grif be antwoorden en reeds heft de Drentschè C. een juichtoon aan: »Een groot aantal leden der bestaande Kamers en der «Dubbele Kamer zijn onder de gekozenen of onder degenen, «waarover herstemd moet worden; van deze afgevaardigden. der Provinciale Stalengelijk ze vaak minachtend zijn gc- noemd blijkt dus bij de eerste volkskeuze reeds, dat zij «ook mannen des volks waren." Maar deze gevolgtrekking is niet juist. Dit blijkt er uit, dat de natie, de "eerste maal dat zij dit regt uitoefent en zonder als 't ware den tijd »c- had te hebben om zich tot het vreemde werk voor te be reiden in hare bedachtzaamheid 'liever verkozen heeft man nen te nemen, die zij kende, al hadden zij tot hiertoe ais leden der Stalen Generaal niet in alle opzigten zoo gehandeld, als men zulks wenschtc, dan hare hoogste belangen aan zulke mannen op te dragen, die nog niet in de gelegenheid ge weest waien zicli te toonen en dus als handelende personen onbekend waren. Ken vlugtigc blik over de verkieziiwen doet zien, dat het liberale element, d. i. de mcening dat de grondwet vrijzinnig moet worden toegepast, maar dat voor alles het huishouden van staat, de administratie en het stelsel van belastingen moet hervormd worden bij de natie verreweg de overhand heeft. Verkiezingen als van den heer Dcijmaer van Iwist te Kampen, van Randwijck te Hooge veen, zijn er weinige; en was dan te vermoeden, dat in elk distrikt de kiezers genoegzaam zouden zijn ingelicht-omtrent zaken en personen vooral terwijl zij door hunne bladen zoo slecht mogehjk onderrigt werden? Zelfs in de verkiezing van den heer van Hall, die den behouders zoo veel stof tot jui- ctien geelt zien wij niets vreemds, maar ook niets ontmoe- (ligends. Wat wonderlijks is er in, dat een man, die tot heden bekend stond voor den parlimuur van 't Behoudin eenige der aanzienlijkste wijken van Amsterdam, daartoe met zorgvuldigheid uitgezocht, bij eenen census van f 160. verkozen wordt? Heeft men wel iets krachtigers tot zijne aanbeveling kunnen uitdenken dan de verzekering, dat hij thans werkelijk liberaal en tot eene doortastende bezuiniging gezind is? Wie kon verwachten, bij den strijd, dien de vrije verkiezingen tusschen behoud en vooruitgang moesten doen ontstaan, laatstgenoemde op alle punten te zullen zien zegepralen Veel erger keus dan die van den heer van Hall, die in alle geval zijne energie, kunde en werkzaamheid voor zich heeft, zou die zijn van den ijdelen, onbekwamen en wei'ke- loozen van Randwijck waarmede Hoogeveen het vaderland bedreigt. De domme ingenomenheid der Dicnthenaren met hunne gouverneurs heeft er misschien toe bijgedragendat zijne Ilaagsche vrienden het gewaagd hebbenzulk eenen man in het ministerie van Binnenl. Zaken te roepen, maar zijne onbedrevenheid en slofheid dreven hem er spoedig uit. Nu zullen diezelfde Dreuthenaren nog eenmaal toonen, hoe achterlijk zij zijn in doorzigt en politieke ontwikkeling, en ook de geringste sympathie, die zij buiten hun gewest nog mogten bezitten tot het in stand houden hunner provincie, moedwillig uildooven. 't Is eene oude spreuk dat niemand zijn noodlot ontgaat. De Drentsche Courant, het waardig orgaan van dat gewest, wier voornaamste kracht bestaat in de schaamteloosheid, waarmede zij behoud, aristocratie, geldverspilling, hoogen voet der staatshuishouding, provincialisme, in één woord, alles wat liet vaderland ten verderve strekt, voorstelt en ver dedigt, maakt in haar nommer van 5 Dec. eene vergelijking tus.-chen de Hceren Mr. van Randwijck en Dr. Dassen over welken het kiesdistrikt Hoogeveen zal moeten overstemmen. Men kan denken hoe zij den verdienstelijken doch stillen burger, tegenover den genadigen graaf, ex-gouverneur en ex- minister, mishandelt. «De heer Dassen, zegt ze, is buiten zijn dorp, 't Hoogeveen, minder bekend." In stede van zij nen gewestgenootden edelen Dassen, eere te geven, eene gel egenheid aan te grijpen om den schrijver van de geschie denis der Molukken die door zijn schrijven welligt het mo nopolie, 't welk tot onze schande nog op die gewesten drukt, een schok heeft gegeven, waarvoor het eerlang bezwijken zal den wel verdienden lof te doen toekomen in plaats van - zoo om zijne geséhriften als om zijne bclangloozc en liberale denkwijze een der meest bekende mannen van zijne provin cie te verheffenzegt de Dr. C. even leugenachtig als dom «de heer Dassen is buiten 't Hoogeveensche weinig bekend!" zonder er om te denken, dat niemand zijne onbekendheid zou willen ruilenvoor eene beruchtheid als die van dea heer van Randwijck. Intusschen van Randwijck, dat is, volgens de Dr. C. de man hij had nu reeds 116 stemmen meer dan Dassen. Die nvan Koevorden zullen van Randwijck kiezen, want (N.B.) «de heer Dassen stelt welligt de kanalisatie minder op prijs, «en de graaf van Randwijck is dc man van de uitgestrekte

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1