NIEUWS- EN 18 November 1848. N°. 47. IBe verkiezingen ess tie burgerij. KALEIflOSKOOP. ËWOLLE, DEVENTER, Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagcn. De Prijs van het aboonemeDt is voor Zwolle, Deventer, Zutphen en Apeldoorn To cent in de drie maanden; overal elders franco per post8T/2cent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der AdvertentiCn is van dén tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve SÖcenteegelregt bij iedere plaatsing. Betrekkelijk de verkiezingen nemen de eerste plaats in de tallooze berigten van vergaderingen en vereenigingendie be legd en gevormd worden om de verkiezingen tot een goed einde te brengen. Daarbij redetwist men over leuzen pro- grammaasstatuten het stellen van kandidaten of zij eene staatkundige geloofsbelijdenis moeten afleggenof zij onder- hoord moeten worden over hunne staatkundige gezindheid en wat dies meer zij. Jammer dat men er niet overal aan schijnt te denken, dat het kiezen van vertegenwoordigers niet eene zaak is van een vriendenkring, maar van de gezamenlijke kiezers van een distrikt, en dat men daarom slechts gemak kelijker en spoediger in een besloten gezelschap redeneert, omdat men weeL dat men het met zijne hoorders eens is. Wrijving van denkbeelden kan slechts in eene vergadering plaats hebben waar mannen van verschillende denkbeelden bijeen zijn. Maar er behoort innedten minste eene zekere zielskracht toe, om zijne denkbeelden te ontwikkelen in eene vergadering, waar men weet, dat ook andersdenkenden zijn, en waar men. dus tegenspraak en verdediging van andere ge voelens ontmoeten zal. Het laatste kan men alleen verwachten in aDemeenc vergaderingen het is in zekeren zin eene lafheid om zich met eenige weinigen af te zónderen met wien men weet eenstemmig te zijn, en andersdenkenden buiten te sluiten. Die lafheid wordt op vele plaatsen begaan maar wel ner gens in 't oog Joopender dan te Zutphen. Daar ontstaat strijd tusschen degeen die hunne keus bepaald hebben op den heer Tuorbecke en hen, die tot kandidaten willen stellen de heeren van Zuylen Tadama van Löben Sels. Ieder der sprekers ver dedigt zijn-gevoelende menigte hoort het aan, oordeelt en voelt zijne gegevens vermeerderen tot het vestigen zijner keus. Maar wat doet nu laatstgenoemde partijzij geeft het pleiten opvergaderen zal zijzonder dat die anderen cr bij zijn dan behoeft zij haar gevoelen niet te verdedigen, een tegengesteld gevoelen niet te weerleggen, dan is zij van al die moeite af, en kookt rustig haar eigen potje. Wij wenschcn om die af zondering alleendat het potje niet gaar mag worden en dat Zutphens burgerij het begrijpen zalwat zulk eene afzon dering bcteekent. Eene niet minder dwaze vereeniging van eensdenkenden heeft er plaats gehad in de .residentiestad 's Gravenhagede stad der verkwisting en... der dwaasheden. Daar hebben de Roomsch-Katholijken eene bijeenkomst gehouden en eene as sociatie tot stand gebragt onder den naam van de toekomst. Weet gij vvat uwe toekomst wezen zal, Roomsch-Katholijken, wanneer gij u afzondert? Minderheid zal zij wezen, minder heid. Want ook de Protestanten zullen zich afzonderen, en teen u over gaan staan, dat is twee tegen een. Ook onder de Protestanten, wij bekennen het, zijn er velen, die zich zouden willen afsluiten, maar de meerderheid wil nog ver draagzaamheid wenscht de eensgezindheid onder de belijders van verschillende godsdienst te bewaren, en heeft gevoel voor regt en billijkheid. Laat uwe meerderheid ook zoo denken en regt en billijkheid voorstaan en eischen in algemcene ver gaderingen, gij zult er onbevoordcelden in genoegzamen ge tale vindenmaar bevordert door scherpe afscheiding in plaats van vereeniging, door strijd in plaats van wisseling van ge- ZllPIIESAPELDOORN. De Advertentiën moeten vóór Vr uur ter Drukkerij te Deventer zijn Alle toezendingen voor dit blad franco geschiedenhetzij door bem kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Deventer, A. Ter Gunke; Zutphen ApeldoornB. Gurtrtmo. ■ijdag middag uier ingezonden, bestemd moeten ïiddeliDg der Post- Tjeehk Willihk; J. H. Mellhoc; dachten door nederlagen in plaats van gemeenschappelijke bevordering der goede zaak, niet de onverdraagzaamheid en godsdienstige partijschapdie helaas al sterk genoeg gespan- nen is. j Een kwaad is er echter, dat misschien nog eiger is dan afzondering, het is, wanneer de aristocratie zich meester maakt van de voorbereidselen tot de verkiezingen en de bur gerij het lijdelijk aanziet. In de burgerij zit de kracht der natie; wanneer deze geen belangstelt, wanneer deze met medekiest neen kiest dan zal er geene kracht in het staatsbestuur komen maar alles zal omslagtigduur en flaauw- hartig blijven, zoo als het tot hiertoe geweest is. In de bur gerij zitten de elementen eener goede en onbevooroordeelde keuze De hoogere standenwaaruit gewoonlijk gekozen wordt, hebben ook gewoonlijk te veel persoonlijk belangte veel consideraties en relaties, waarnaar de stem moet be paald worden; dc burgerij kiest zonder die bijoogmerken, zonder die overwegingen; haar eenig belang is eene werkelijk goede keuze. Maar zal de burgerij werkelijk verkiezen, dan moet zij in massa kiezen, en dat kan alleen geschieden, wan neer zij eenstemmig kiest. Wij hebben het vroeger reeds ge zegd, op zich zelve is een burgerman niets, vercemgd vermag de burgerij alles. Wanneer zij wil, dan zit in haar ook de kracht der keuze. Daarom, Deventersche burgerijvereenig u, constitueer u zeiven als eene algemeene vergadering van Deventersche burgers. Weg met een leiband; gij zijt steik eenoe» veel sterker dan die u willen leiden; maar slechts dan znt gij sterk, wanneer gij u werkelijk vereenigd hebt, en vrij en openhartig beraadslaagt ais burgers, die uwe bepaalde meening hebt, uwe kracht kenl en uwe waarde ge voelt, niet als latfe volgelingen, die slechts toestemt wat u in lluauwe onbepaalde trekken wordt voorgehouden. Het is geen vooroordeel tegen de aristocratie, geene zucat om de burgerij tot eene staatspartij te maken, die ons zoo doet spreken. Het is alleen in het hooge belang van het va derland. Slechts bezuiniging kan het vaderland reddenmaar dat begrijpen slechts zeer weinigen buiten de burgerij, en vooral in Holland is het, waar men met hoog opgeven van liberaliteit cn vooruitgaande ontwikkeling van kiesregt en dergelijke de groote waarheid wil terug dringen, en men bedenke welk een gewigt de beide Hollandsche P'^'inciën m de schaal der vertegenwoordiging leggen, liet Handelsblad, zoo puur vrijzinnig, dat het ieder die met denkt en doet zoo als het Handelsblad denkt en wilvan vergaderingen wil uitsluiten als pariaas, zegt met ronde woorden het te betreu ren, dal in sommige provinciën bij het beoordeelcn der kandi daten TE VEEL OP BEZUINIGING WORDT GELET. Datzeltde betieuit, ook in de provinciën, de aristocratie; en al haren invloed zal zij gebruiken, om er niet op te doen letten. t\ aakt dus, burgers, uw belang is het belang van het gansche vaderland, 't Is alleen dat belang, 't welk éis doet waarschuwen ter- - - )ed ê;è\oelen hoevelen wijl het nog tijd is ofschoon -p.;.- u wil hierdoor zullen hinderen. j-al uns. échter weerhou den de belangen der burgers steeds .boven ailes.tê stellen, baat het niet, wij hebben dan ten minste onzen gemóedelijken pligt vervuld.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1