NIEUWS- Ei I ADVERTENTIE-BLAL, 11 November 1848. A°. 46. «arwrlftSlÉS SMSim 'l- KALEI90SK00P üy;. 2ZWOLLE, S>EVENTES Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De Prijs van het abonnement is voor ZwolleDeventer, Zulphen en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden; overal elders franco per po&t8T/2ceDt* Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentién is van dén tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor elkeu meerderen regel, be halve 55cent zegelregt bij iedere plaatsing. ffls&sdiSSiPi®; ZETPSïERiAPE|L»OOKiV. De Advertentién moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeenk Willink.; Deventer, ATeb Gunnb; ZulphenJ. H. Mellink; ApeldoornB. Gunning. IPractisclie Miauuess. Wij ga-ren in ons vorig nommer de beginselen op welke de man, die tot volksvertegenwoordiger zal gekozen worden, behoort te koesleren. Zij berusten op deze waarheden welke ieder inziet of gevoelt de te ruime huishouding van staat is de ondergang van het land, het knellend en verkeerd inge- rigt belastingstelsel is de ondergang der burgerij. Vraagt men, hoe het mogelijk geworden is, dat deze twee zoo voelbare kwalen onverhinderd konden voortwoeden zoo dat zij den staat reeds meer dan eens in eenen toestand van zorgvolle crisis gebragt hebben, en, worden, zij niet gestuit, denzelven spoedig zullen slopen, het antwoord is even duidelijk als die kwalen voelbaar zijn. Het is, omdat de burger zich met de algemcene zakeu niet bemoeide, ze zorgeloos overliet aan eene gewetenlooze aristocratie, die de voordeelen trok der verkwisting en de nadeelen op de schouders van boer en burger, en zelfs van den minderen man, schoof. Is er geene verontschuldiging, voor die nalatigheid en on verschilligheid van den Nederlandschen burger? Voorzeker. Eene staatsinrigting, die den naam had van liberaal en con- stitutionneel te zijn ofschoon zij de noodzakelijkste vereischten eener constitutie miste, hield kunstlglijk..den burger van elke politieke handeling 'verre verwijderden sloot zorgvuldig alles af, wat belangstelling daarin bij hem zou hehben kunnen op wekken. IN iets bevordert onverschilligheid meer dan onbe kendheid; daarom dat wel berekend stelsel van geheimhou ding en ontwikkeling. Nergens eenvoudigheid en klaarheid, overal kunstenarijen en vermoft'eling; zoodat zelfs degeleerde, die er zijo hoofdwerk van maakte, om 's lands zaken na te gaan, niet in staat was zich licht te verschaften, en dus de eenvoudiger man alle hoop op inzigt en daarmede alle belang stelling moest opgeven. Ook deze waarheid moet de' ware volksvertegenwoordiger erkennen opdat hij vastelijk besloten zij mede te werken tot eene ruime toepassing en ontwikkeling der vrijzinnige bepa lingen, welke men met zooveel tegenstribbeling in de nieuwe grondwet heeft opgenomen. Zoo algemeen echter men het eens is over de opgegeven vereischten van eenen volksvertegenwoordiger, zoo mocijèlijk is de keuze van den persoon opdat men niet mistaste. Het is natuurlijk. Een nieuwe toestand is eerst pas met moeite verkregen, en de rrihnnen, die onder den ouden in het licht stonden, en wier gezindheid alzoo algemeen bekendis, waren juist degenendie bij dien toestand belang hadden en elke verandering óf openlijk óf meer bedek lel ijk. tegenwerkten maar die bovengenoemde beginselen van harten zijn toege daan hebben zich nog niet kunnen toonen. Vandaar de on zekerheid omtrent mannen, op wien men met eenig vertrou wen de oogen kan vestigen, maar de groote voorraad van de zoodanigenomtrent welke men overtuigd behoort te zijn, dat zij niet moeten gekozen worden. Men zou zeggen daartoe moeten in de eerste plaats en voor allen gerekend worden, zij, die, onder den naam van het volk te vertegenwoordigenzoo ijverig hebben medegewerkt om volk en land te gronde te rigtcn te schuldiger naarmate zij meer bekwaamheden bezatendaar zij dezelve aanwend den niet, overeenkomstig hunnen eed, tot heil van het land maar om de Regering te helpen in het zoeken naar de kunst middelen om de wonden, welke haar rampzalig stelsel sloeg te v'erheelenen verder roekeloos op den breeden weg ten verderve voort te gaan. En toch zijn er velen zoo onbe schaamd van zulks te ontkennen, ja, ongelooflijk zou het schijnen, wanneer men het niet met eigene oogen in Drent- scheHaarlemscheKamper Couranten las, zulke mannen, de krachtigste steunpilaren van het behoudvoor de kandidatuur naar het lidmaatschap der Tweede Kamer aan te bevelen. De Drentsche Courant gaat hierin het listigst te werk. Sedert 3 November, zegt zij, is er geene behoudende partij meer: alle eerlijke behoudslieden zijn nu liberaal. Dus Kiezers, luistert niet naar hen die thans nog Waarschuwen tegen de strikken des iehouds, en die liberaliteit als't hoofdvereischte eéns volks vertegenwoordigers voorstellenneenkiest u de eerlijke behoudslieden, als: Enschede, Verweij Mejan Schoneveldt Duijmaer van Twist, Luijben, van Panhdis zij zijn thans alle liberaal, maar de liberalen zijn behoudend, dat alles wordt bevestigd met een latijnsch gezegde, dat de Dr. C. of niet verstaat, of willens verkeerd toepast. De Haarlemmer gooit het over een anderen boeg, die wil practische mannen. Practische wat noemt men al niet practisch - dat is, die met de routine van Tweede en Eerste Kamer bekend zijn b. v. de heer Enschedé enz. Zij kennen het reglement van buitenzij weten waar de vergaderzaal is hoe men er in komt en plaats neemthoe men een sluipertje maakt naar de koffijkamer, hoe men de secties vormt en de rapporteurs benoemt. En bleef het nog maar bij die prakti- kale kennis! Maar zij weten ook, welk gezigt men zetten moet, als de Ministers een te kort aankondigen, en hoe men daar in beleefde termen zijne afkeuring over uit moet druk ken; zoo echter, dat men tevens de noodzakelijkheid doe uit komen om dat te kort voor thans te dekken zij hebben de praktijk der ellen lange redevoeringen, zoowel zij die niet zooveel in hun brein hebben om iets anders dan woorden voort te brengen, als zij die, zooals de heer Duijmaer van Twist, verstand van zaken hebben, en daardoor de RegeriDg nog meer ondersteunen, dan enkel met hun ja! O, de Hemel cn het gezond verstand der burgers beware ons voor die prac tische mannen, voor nu en voor altoos. Hunne laatste daad was het toestemmen dat de nieuwe en zooals zij voorgeven bezuinigende ministers, weder tien millioenen schuld maakten nog slechts de helft van 'tgeen onder dat bezuinigend minis terie al weer te goed gemaakt is waarvan wij de interes sen door productief maken der belastingen en dergelijke mid delen weer zullen moeten opbrengen. Adieu, practische man nen, met uwe kennis van zaken en mooije woorden en strikte eerlijkheid! Goede Haarlemsche Courantgij hebt door die aanbeveling en die karakterisering van practischineer kwaad gedaan aan de leden der oude Kamers, de beschermelingen der aristocratie en die thans zoo gaarne door het volk zoudea gekozen worden, dan de fiksche artikels tegen het verkiezen van zoodanige leden in het Handelsblad en de Arnh. Courant. Een dier practische mannen is de heer Duijmaer van Twist; eerlijk boven bedenking, bekwaam volgens aller oordeelach tingswaardig van karakter, maar practisch ervaren in de kunst van neen te redevoeren en ja te zeggen gereed om tc

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1