AWEÉTEfTIE^LM* zr sfc&st.* - r z iBd "J?; NIEUWS- II 28 October 1848. N°. 44. Wie moeten wij Mezesa? KAUIDOSKOOP. SW011E, ©EVEMfE®, Dit blad verschijnt geregeld allo Zaturdagen. De Prijs van bet abonnement is voor ZwolleDeventer Zutphen eu Apeldoorn T6 cent in de drie maanden; overal elders franco per post81 Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertenlidn is van dén tot vijf regels 50 cent,-en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 55centzegelregt bij iedere plaatsing. ^EIÏPEEM,' De AdvèrtantiSn moeteD vóór Vrijdag middag mei uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, betzij door bemiddeling der Post kantoren, ot te Zwolle bij W. E. J- Tjbenk "Willink Deventer, A. Tnn Gukhb; Zulplien, J.H.MmunO ApeldoornB. Gunning. Een nieuw tijdperk is de Nederlander ingetreden...? Ten minste een vroeger is gesloten. Het was een rampzalig tijd perk, dat met het jaar 1848 gesloten wordt. Na de oplos sing van een der schoonste koningrijken der geschiedenis, ge- gedurige misleiding van het trouw gebleven gedeelteen in weerwil der gelukkigste ligging en van het bezit der schoon ste koloniënen hoezeer bewoond door eene rustige en ar beidzame bovolking, gedurige achteruitgang juist van het nij vere gedeelte, en opeeohooping van schuld. Eene regering die, gedekt door eene aristocratische en daarenboven verdraaide constitutie, en onder glimp van vriendelijkheid en volksge zindheid, het volk veracht en uitzuigt, en door het uitdeel-en van hoogbezoldigde posten en brieven van adeldomeene nieuwe aristocratie om den troon schept, zoo rijk aan waan en hoovaardijals zij arm is aan voorouders; naar binnen en naar buiten enkel bevordering van de belangen der dynastie, minachting en verwaarloozing van die der natie. En een volk, dat, vol vertrouwen op de geveinsde deugden, vol in genomenheid met de uiterlijke vriendelijkheid van zijnen vorst zijn geld laat verspillen ten dienste der dynastie, ja ten dien ste van pretendenten van vreemde kroonen die het niet kent voor beginsels, die het verafschuwt; dat posten en praebenden laat creëren in 't oneindige, en onvermoeid op brengt voor de bezoldiging dier bevoorregtendat. toelaat dat gezanten tonnen op tonnen schats aan vreemde hoven doorbrengen zonder iet.s voor 's lands belangen te doen, en wanneer deze worden aangerand, vriendelijk en nederig bui gen; dat er geene oogeri voor heeft, dat de autocratie in In- die aan de zcerooverij vrij spel laat; en zelve de eerste is om het te vergoelijken, als de Engelschen in vollen vredeop onze eilanden veroveringen maken en ei' zich vestigen en handels posten oprigtenten koste van onzen handel en nijverheid dat eene leening volteekent van 127 millioen om 4 jaren daarna.weder 20 millioen te kort te komen; dat, toen het eindelijk de oogen opdeed, klaagde cn naar den Koning op zag, of hij verandering wilde geven, terwijl zij, die nog de meeste energie hebben, het land verlaten. Als dat tijdperk maar gesloten is Onze tijdelijk liberale ministers zeggen het wel, maar mopten wij 't gelooven? Het overgaan tot de herziening der grondwet is geschied uit vrees en is -nergens een waarborg, dat het opregt gemeend was. De Ministers hebben beloften gedaanmaar zoovel in hen was, de zaken gelaten, zoo als zij waren. De heer Donker Cdp.tiüs heeft fraai gesproken over bezuiniging en vereenvou diging, maar al wat onze staatsinrigting duur en omslagtig maaktheeft hij niet alleen in de grondwet gelatenmaar ook verdedigd. De heer de Kempenaer heeft zijne woorden rijke en bloemrijke en beeldrijke welbespraaktheid niet min der laten stroomen vóór de Eerste Kamerden raad van State, de verccniging der winstgevende betrekking van mi nister met die van lid der Vertegenwoordiging, als vroeger tegen dat alles, toen hij opposant, en geen minister en lid der Tweede Kamer te gelijk, was. Als dat rampzalig tijd vak maar gesloten is!- Dat hangt thans van u af, burgers van Nederland! Zooveel is ten minste verkregen, dat gij thans den sleutel ip handen hebt om het voor goed te sluiten en een nieuw tijdpeik te openen. Die sleutel zijn de directe verkiezingen. txebruikt gij dien sleutel niet, uwe nieuwe grondwet zal evenzeer eene muts zijn, die men draait naar welgevallen, en die men ge bruikt om over de oogen te trekken, als de vorige zulks ge weest is. Wilt gij voortgaan om uwe zaken met als uwe eigene, maar als die der Regering te beschouwen; wilt gij voortgaan gemakkelijk en traag u buiten alle politieke bemoei jingen te houden, en, als een afkoop van eenige inspanning, het te veel uwerbelasting met een lafhartig tn godsnaam op zijn tijd naar het kantoor te brengen en u voortdurend te laten kwellen en uitmergelen, tot er geen burgerstand meet lijn zal; wilt gij voortgaan met als een Jan Sul te zeggen: ik heb'er geen verstand van, en als een Jan Salie te verzui men om de zaak aan te vatten en er verstand van te krijgen dan zullen Regering en aristocratie uwe zaken in handen blij ven houden en zij zullen ze op geene andere wijze beheeren dan zij het tot hiertoe gedaan hebben. Elke regering is geneigd tot misbruiken maar geene meer dan eene constitutionnele. In een absoluten staat heeft de regering een breidel in het gevoeldat zij op zich zelf staat dat zij eeoig en alleen verantwoordelijk is, in het besef dat zij geene andere controle heeft, dan haar pligtsgevoelen zij hiermede gedurig en naauwlettend moet te rade gaan. In een constitutionnelen staat heeft de regering eene vertegenwoordi ging te^en zich over, die zij beschouwt als haren natuurlij ken tegenstander en ats eenen lastigen en bemoeizieken op- zwter. Dat opzigt te ontduiken te misleiden te blinddoe ken of door begunstigingen willens blind te doen zijn, is de aangeboren zucht van elke regéring in eenen constitution- nelen staat. Eene absolute regering huivert, wanneer zij eenen inpopulairen maatregel nemen wilwant het verwijt komt op haar terug; eene constitutionnele zoekt er naar, want de verantwoording rust op de vertegenwoordiging, die het toeliet of goedkeurde. De deugdelijkheid van den consti- tutionnclcn regeringsvorm ligt in de geschiktheid en nauw gezetheid der vertegenwoordiging; deugt deze met, dan is la niets beter, wel slechter, dan ieder andere regeringsvorm. Weest dan nu, burgers van Nederland, zorgeloos onoplet tend onverschillig omtrent de vertegenwoordigers die gij gaat tend, zeisen,U ander(i zi n dan de vorm. Het kiezen en er zal mets J voortloopenals het P ,V n, te gaan, wat bezuinigd zou kunnen wor den Wij zullen zien, wat het geeft, maar wij hebben er biet veel gedachten van. Zulke bczuimgingskoortsen hebben ij ook onder de vorige regering nu en dan beleefd waaneer mon eens eene wat sterke aftapping door de vertegenwoor diging wilde laten goedkeuren. Dan werden er oen hoopen ambtenavenmet behoud van salarisop stal gezeten die aanbleven kregen wat meer tractement om het meerdere werk. Bii slot bleek, dat dit hunne verwende krachten te boven „i'Ic,nieuwe werden aangesteld, en de een met den ander b 7

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1