1(1 September 1810. W. 50. 101 IS© doiuedie. r APES. BOOSS. ZlmrUEM ©EWEMfESS ZWOLLE Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen prijs van het abonnement is voor ZwolleDeventer, Zutphön en Apeldoorn Tv cent iu de drie maanden overal elders franco per poslSlH/jjceut. Post" kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der AdyerlenUön is van dén lot vijf regels 50 cent, eu 10 cent voor e'ken meerderen regel, be halve 55cent zegelregt bij iedere plaatsing. De AdvertentiGn moeteD vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij fc Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E* J.'Tjkenk Willink DeventerA. Ter Gunne; ZulphcnJ. H. Mellink; ApeldoornB. Guknihg. Nog een paar dagen en het gordijn is opgehaald voor het derde Bedrijf ónzer grondwetsherziening. Wanneer ook dit Bedrijf is afgespeeld, dan hebben wij eene nieuwe grondwet, en het gordijn valt voor goed. De natie 'heeft onder de vertooning tot hiertoe nog niet vee! pleizier gehad.- Het begin was 7,00 fraai, 7.00 veel be 0- vend! Daar trad de Koning op met een proloog, die de blijdste verwachtingen deed ontstaan, de luidste toejuichingen uitlokte. Het was een algemeen applaudissementwuiven met vlaggen en bravo roepen; te Zwolle zelfs illuminatie en een optogt met muzijk en fakkellicht. O Jemyl Daar kwam 'de heer Schimmel® enninck. op het tooneelen de intrigue begon. Het voornaamste echter werd achter de schermen uitge voerd; geen wonder, dat het volk er niets van begreep, en met eene zekere angstige spanning de vertooning beschouwde. Het volk namelijk heelt, zoo als ieder aanzienlijk man weet, geen oordeel, wijt de natuur hetzelve het verstand onthouden heeft; ter vergoeding echter kreeg het een zeker instinct, even als het redelooze vee, met behulp waarvan het dikwijU nog juister oordeelt, dan de fatsoenlijke heer met al zijne educa tie en wijsheid. Dit bleek ook weder hier. Wat er zoo al achter dc scher men gespeeld is, weet men nog niet volledig; de waarheid zal ook de leugens, welke toen aan de natie vertoond zijn achterhalen, en de heer Thomecke is reeds begonnen er net een en ander van mede te deelcn, maar dat het niet rond, niet eerlijk toeging, dat had het volk spoedig gespeurd het voelde, dat er iels anders gebrouwen werd, dan de pioloog had aangekondigd, en begon te fluiten en »weg met den ac teur weg met het stuk te roepen „geene Engelsche consti tutie schreeuwde men, eene Hollandsche was cr beloofden onder het tumult moest de heer Schimmelpenninck. altreden, zoodat het heele voorspel bleef steken. - Een waar voorspel van de fopperij cn teleurstelling, welke de natie te wachten stond. Even ging het gordijn weer op om den volke te vei kon digen dat de Fleer Donker Cdrt.us eerste rolvervuller was geworden, en deze sprak ecngproloog uitvol vaderlandsliefde en® roerend tot weenens toe. De natie was zoo eenvourig, zoo burgerlijk; ook de staat moest op eene eenvoudige, bur gerlijke wijze [worden ingcrigt. Bezuiniging zou schering en inslag zijn, en zoo zouden wij allen wonder gelukkig en tc- p Dit maal applaudisseeerdë men niet men had genoeg van de prologen,! wilde diet stuk zelf hebben; - had n reeds zoo lang zitten wachten. Maar - men had het volk nu eenmaal in den schouwburg, en men zag scene reden tot zulk. een spoed. Dat was een sanimelen en manen, c taaiste"geduld zelfs dat-" van een Nederlandsch publiek schoot te kort „Het stuk!" riep het parterre. - Wat zal er dan toch komen?" schreeuwde men op de galeiijen. »i emaa larie kraaide de engelenbak. Eindelijk kwam aan het leven een eindede beraadslagingen der Tweede Kamer werden geopend. 't Was het eerste Bedrijf. Oeaai 1 wat was dat vervelend. Allemaal alleenspraken, de een al saaijer dan de ander. Ner gens eens een beetje harlstogt of gevoel. Ieder zei zijne rol op als eene les. Er mankeerde dit aan cn dat was cr te veel er was geene bezuiniging in het ontwerp; 't was eene opolte- ï-ing om het" aan te nemen, maar men zou het doen. De heer Donker wilde er nog wat pathos in brengen', dooi de Kamer te herinnerendat zij zich nu heldhaftig vooi het algemeens' welzijn moest gaan doodsteken. Maar de vlieger ging niet op. Dc -meeste leden konden er niets heldhaftigs in zien, en kwamen cr rond voor uit, dat zij het alleen deden om den drang der goddelooze tijdsomstan digheden en uit vrees voor de „verblinde menigte, zoo als m diplomatieken term het „losgebroken lianaille" heet. Zij wa ren vee! te boos om eenig acht op hun spel te geven, en morrend en afkeurend namen zij het ontwerp met al zijn te veel en te weinig en gemis van bezuiniging aan. Ieder was blijde, dat het uit was, ofschoon er niemand aan dacht om te applaudisseren, behalve het Handelsblad Het tweede bedrijf werd gespeeld bij schemerlicht. Anders was de Eerste Kamer gewoon hare rol in volslagen duister te spelen thans had zij, om het vermakelijke van het stuk, wat licht laten maken. Nu, 't was waarlijk ook de moeite niet waard cr de voetlichten voor aan te steken. Het beste was, dat het spoedig afliep. Aanstaanden maandag gaat het derde Bedrijf aan in de Dubbele -Kamer. Hoe zal het wezen? Net als dc beide vo rmen. -De behoudsgezinde!, onder de buitengewone eden zullen aannemen om dezelfde reden die er de meeste leden der Tweede en Eerste Kamer toe noopte, de vrees namelijk, dat bij eene afstemming van het ontwerp, en dus eene her vatting van het werk, vgel meer zou toegegeven moeten wor den. Velen, die er op vlassen, om bij de direkte verkiezing tot vertegenwoordiger gekozen te worden, zullen aandoenlijke redevoeringen uitspreken over het heil van den staat over de opbeuring der nijvere burgerij, over de ondersteuning der lijdende volksklasse; zij zullen op het punt van vereen voudiging en bezuiniging den sierlijken proloog van den beer Donker Curtius te schande makenen onder geduchte be dreigingen dat alles beter 'en eenvoudiger en zuiniger worden, moet, het ontwerp aannemen. De weinigen, die ter goeder trouw de grondwetsherziening verlangden om eene betere verhouding der uitoefening van het gezag en der staatsburgerlijke regtenmaar vooral om eene eenvoudiger staatsinrigtingen zoo doende doortastende bezuinigingen te verkrijgen zullen moedeloos geworden door het gebrek aan goedeh wil bij de overige acteursopzien te nen vernieuwing van uitstel tegen verlenging van den scha delijken en hatelijken voorloopigen toestand, en klagen, maar... aannemen. Dan is de grondwet herzien, en het stuk uiten ieder

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1