H 9 ADVERTENTIE-BLAD. II September 1848. m°. r»7. mm J - j KALEIDOSKOOP ?fa if-WOUEfflEVECTES, Dit blad versc.liijnl geregeld alle Zaturdagon. De Prijs van het abonnement is voor ZwolteDeventer Zutphen en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden overal elders franco per pos187'/2cent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan De prijs der A d ver tent tén is van één tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 55cent zegelregl bij iedere plaatsing. mms ZITJ'SIKStPlil aoOKx, De Advertentiën moeten vóór Vrijdag middag vier Qur ter Drukkerij le Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenhetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeekk WilunM Deventer, ATer Gunnb; Zutphen, J.II. Mellink; Apeldoorn, B. Gunning. E>e E2ea=zaesai!3g des» gi-nmlwct toïj de Eerste Kamer.. ls ''an nu. I:a een half jaar iangs den wettigen weg voortgesukkeld, en er allerlei transacties en inconsequenties bij opgedaan te hebben de zaak der herziening bij de Eerste Kamer aangeland. Wat bijna nooit gebeurt, de aandacht der natie is thans op haar gevestigd, wat wel nog nimmer ge beurd is, een groot deel der natie ziet met eene zekere ang stige spanning uit, naar 't geen zij verrigten zal. Daar wij, wanneer de wijzigingsontwerpen doorgaan, met deze instelling zullen gezegend blijven, is het niet vreemd, dat men zich thans eens afvrage, wat tot hiertoe de Eerste Kamer voor Nederland geweest is, hoe zij beantwoord heeft aan de be doelingen, waartoe zij in 181o is ingesteld en sedert gehand haafd. Toen de Belgen in 1815 hare daarstellingtegen den wil en het gevoelen der Noord-Nederlanders, door zochten te drin gen, heette het in het rapport der Commissie: Veelal zal deze Kamer bij het afslaan van eenig voorstel der andere, aan den Koning besparen de oefening van een heilzaam en hoogst noodzakelijk regtmaar hetwelk toch door eene te veelvuldige herhaling het onderling vertrouwen zou kunnen deeren, welks behoud zoo nuttig voor de vorsten, zoo heil zaam voor de volkeren is." Hoe heeft de uitkomst de juist heid van dit beweren beoordeeld. Twee malen is het te pas gekomen, dat de Eerste Kamer van dat regt gebruik maakte, twee malen in al dat tijdsverloop heeft zij een voorstel dei- Tweede Kamer ontvangen, en door dit af te wijzen aan den Koning bespaard de oefening van het heilzaam regt, om het voorstel der Tweede Kamer niet aan te nemen. Waarlijk de Tweede Kamer was gedwee en regeringsgezind en voor het,, nemen van initiatief huiverig genoeg 0111 alle werking der' Eerste onnoodig te maken, en zelfs in dit opzigt zijn de drie millioenen, welke zij het land alleen aan traotementen gekost heeft, volkomen doelloos weggeworpen. Heeft zij niets wat het Gouvernement onaangenaam was, behoeven te weren, nimmer heeft zij iels tegengehouden, t welk aan de natie onaangenaam was; tot al de maatrege len, die ons ongelukkig gemaakt hebben, die ons in een af grond van schulden hebben doen verzinken, onze burgerijen hebben doen verarmen, ons aanzien 'naar buiten prijs gege ten onze koloniën voor een deel uitgeputvoor een <1 eel verwaarloosd hebben, tot al die maatregelen heeft zij voet stoots haar votum gegeven, 't Klinke fraai: een achtbaar col- eSle> zamengesteld uit mannen van bezadigden ouderdom, v? '''jPe ondervinding om de hooge betrekkingen, die zij be- ce hebben, eerwaardig om hunne diensten aan den lande ewezenof (is het daar niet om, dan toch) om hunne gc- hëeft'6 '1' 8e8oe'"1eid. Eene ondervinding van 30 jaren i 6 eerdwat zij was: eene gelegenheid voor de Kege- t? 0111 eene extra belooning of een extra pensioen te ver- .\ee" co'.'to'e waar met al zijne achtbaarheid niemand igiein achting .voor koesterde. Hooge ambtenaren, met en men geen raad wist, mannen die geen de minste ver diensten in den staat hadden, maar genoegzaam vermogen misten om overeenkomstig hunnen rang en hun aantal voor vaderen te leven, werden met deze betrekking, om het trac- tement. dat zij geeft, bekleed. Regering, natie, de gekoze nen zelve dachten hierbij niet aan de aanvaarding eener taak niemand zag er iets anders in dan eene belooning, eene tege moetkoming, een vast inkomen. Velen woonden niet of hoogst Zelden de vergaderingen bij en deden er niets voor dan het teekenen van het mandaat en het natellen der f 3000 tractc- ment. Het onhoudbare dan ook van bovengenoemden bewijsgrond voor het nut eener Eerste Kamer had naar andere argumen- mentcn doen uitzien, en men was zoo gelukkig geweest te vinden, dat de eigenlijke bestemming der Eerste Kamer is »om een tweede aanleg of instantie der wetgeving te zijn, hm het besluit der andere Kamer op den toets van een nieuw, bezadigd, rijper en reeds voorgelicht onderzoek te brengen. Van daar ook de voorwaarden, dat men den vol len ouderdom van 40 jaren bereikt hebbe. Voor regtsfedin- gen is wel een tweede, ja. derde, regterlijk onderzoek noodi" gekeurd. Waarom niet bij de nog veel gewigtiger aangele genheden der wetgeving?" Eene fraaije tweede instantie, die mets Hl hetgeen haar, na door Regering en Tweede Kamer goedgekeurd te zijn, wordt voorgesteld, mag veranderen, die' niets te doen heeft dan het voorstel, zoo als het daar ligt, te verwerpen of aan te nemen, ja, van wier beraadslagingen zoo deze nog ecnig licht over de behandelde zaak zouden heb ben kunnen verspreiden, niemand ooit iets verneemt, daar zij, schuw voor openbaarheid, in het digtste duister verbor- gen blijven. Thans echter worden wij eensklaps in de gelegenheid ge steld, om over de belangrijkheid dier beraadslagingen te kun nen oord,clen, en na te gaan, of wij er iets bij verloren hebben, dat de handelingen der Eerste Kamer geen licht za gen. De Eerste Kamer heeft gevolg gegeven aan haar besluit om de processen-verbaal van de beraadslagingen der afdeelin- gen over ,1e wetsontwerpen tot herziening der Grondwet te doen drukken en rond te deelenen de Staats-Courant van den oden dezer deelt ze volledig mede. Welnu, wat geeft het nieuw, bezadigdrijper en reeds voorgelicht onderzoek dezer tweede instantie? Wat licht ver spreidt het over het belangrijk onderwérp der grondwetsher ziening? welke nieuwe denkbeelden geeft het aan? «De leden zijn vrij eenparig van oordeel, dat er werkelijk in de thans bestaande grondwet bepalingen voorkomen dit verbetering ver- eischendat ook de tijdsomstandigheden op het maken dier verbeteringen aandringen, dat zij zich alzoo in 't algemeen vereenigen kunnen met eene wijziging der grondwet. Minder eenstemmig evenwel was men omtrent de grenzentot hoe verre zich die wijzigingen behooren uit Je-ëtrekken of om tient de zaken welke bepaald veranderingen behoefden" Qjfz.v enz Neen, wij willen onze lezers^fet Nerjfden met Éenê herhaling van al hetgeen in de elletila"irgê fcde$oG-ingeh dei- leden van de Tweede Kamer gezegd, "her-iegd.i^-SWer jficzeed r"

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1