NIEUWS- Ei ADVERTENTIE-BLA1. 26 Augustus 1646. RALEIDOSKOOP 2W03.1E0EVEM'ïEK, ©e tocs-aaiSsliagiugesï orea» «3e Herzieaiiug dies' ga'oiidwet. In de zilting van woensdag den lö Aug. zijn de openbare beraadslagingen begonnen in de Tweede Kamer der Staten Generaal over de ontwerpen van wet tot herziening der grond wet. L)e Algemeene beraadslagingen werden in de zitting van vrijdag ten einde gebragtnadat 35 leden het woord gevoerd hadden, bij de behandeling van Ontwerp 1. en II. hebben no» 5 ledeii over de herzieningsontwerpen in 't algemeen ge sproken, zoodat 40 leden hun gevoelen omtrent de voorge stelde herziening in 't algemeen, min of meer gemotiveerd, geopenbaard hebben. Welken indruk geeft het, dat van die veertig er naauwe. liiks zes of zeven zijn, die onvoorwaardelijk hunne goedkeu ring aan dc voorstellen Schenken, dat de overigen zulks niet dan schoorvoetend cn onder voorbehoud doen konden? De meesten noemden het een offerdat zij brengen, wanneer zij door hunne goedkeurende stem medewerken tot de eindelijke afdoeniu" der zaak; eenigen komen cr rond voor uit, dat zij slechts daarom niet afstemmen zullen, omdat dc gelegenheid tot herziening en wijzigingen in 't vervolg gemakkelijker wor den zal of omdat zij in de meening verkeerden, dat eerst lil dc dubbele Kamer de laatste en beslissende slag geleverd en alzoo nog de gelegenheid aangeboden zal worden om op hunne thans uitgebragte stem'terug te komen. Eene ijdele hoop, wanneer de wettige weg ten einde toe bewandeld wordt; en welk een grond tot toestemming!' Klinkt het niet alsof zij openlijk bekenden wij hebben den moed niet om zelve voor Ions gevoelen te staanmaar wij rekenen op. anderen die meer kracht en meer verband tussehen redevoering cn stem ont wikkelen en niet door hun votum bekrachtigen zullen, 't welk zij in hunne adviezen laken. Uns op zes of zeven na is geen der leden tevreden. Dit is het gevolg van het schikken cn transigeren, waarin ons mi nisterie van de nieuwe orde van zaken niets schijnt te willen toegeven aan de ministers ouder het vorige stelsel. Men uil allen voldoen, en men voldoet niemand. Men krijgt het er door, ja, en maakt zich eene hooge boisif, dat men zoo po litiek is;, maar men krijgt het cr door ten koste van de zaak J ven bij gevolg ten koste van de duurzaamheid, leder heeft wat toegegeven om eene zaak te helpen daarstellenwaar spoedig niemand mede zal tevreden zijn, omdat niemand cr zijn stelsel, ieder er tegenstrijdigheden in ontwaren zal. Maar, zal men zeggen, juist omdat het ontwerp zooveel tegenstand in de Kamer ontmoet, zal het der natie welgeval lig zijn! Neen, dan had meh aan de Kamer niet zooveel moeten toegeven. Dan had men moeten kiezen tussehen natie en Kamer. Dan had men moeten zeggen het ontwerp der staatscommissie wordt door de natie toegejuicht; hetgeen er volgens de algemeene volkstem in te verbeteren valt is het inkomen der kroon, cn het behoud der Eerste Kamer en van den Raad van State. Hierin gezuiverd bieden wij het ontwerp aan de wetgevende magt aan. Verwerpt zij, dan verlaten wij ZUTPnENAPELDOORN. Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De prijs van bet abonnement is voor Zwolle, Deventer, Zutphen en Apeldoorn T6 cent in de drie maandeo overal elders franco per postST/jceot. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentiën is van dón lot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve ooceutzegelregt bij iedere plaatsing. den lcgalcn weg; er is meer dan een pad, langs t welk onze natie, even rustig als* thans, bet doel bereiken kan. Zoo had men kunnen geraken tot eerie grondwet, die dc goedkeuring der overgroote meerderheid had weggedragen; zoo ware men gekomen tot hetgeen de Minister van justitie genoemd heeft het doel der grondwetsherziening, namelijk bevrediging. Thans is dit doel mislukt, cn waarom? Omdat dc hooftirrorzaakwaarom het verlangen naar gronawetsnei- ziening zoo algemeen, zoo onwederstaanbaar geworden was, de te° kostbare en te omslagligc inrigtiijj van het staatshuis- h luden bestendigd wordt; omdat men smachtte naar vereen voudiging en bezuiniging, als het cenige middel om den staat te redden en het leven der burgers op Nederlandsehen grond weder dragelijk te maken; en deze verwachting teleurgesteld is. Spoedig nadat de wettige zandweg ten einde toe zal atgesun.- keld zijn, 'zal het blijken, hoe weinig dat doel des Ministers bereikt is, wanneer zij, die nu bevredigd schijnen, zich allen voegen zullen bij ben, die een burgerlijk huishouden voor eene burgerlijke en onder schuldenlast gebukt gaande natie eischende ontevredenheid en de roep om verandering zal even groot zijn, maar heviger en scherper, daar de teleur stelling de harten zal verbitterd hebben. bevrediging bedoelt het ministerie van den heer Donker Cdrtius, bevrediging, maar niet tie wart*. Het bevredigt den Koning en de residentie door het eijter van het inkomen tier kroon te behoudenhet bevredigt do aristocratie door het behouden der Eerste Kamer; het bevredigt zich zelf door het behouden van den Raad van State; maar hen die het wel niccnen met vaderland en Koning, bevredigt het niet. De heer Storm van 's Grivesande is een der weinigen die moed gehad hebben om het inkomen der kroon ook in de openbare beraadslagingen der l wee de Kamer ter sprake te brengen. Niet overtuigd, door hetgeen, tegen eene vcrmiiih- ring aan de kamer iu de schrifturen is medegedeeld, blijlt hij bij het gevoelen, dat wanneer die vermindering uitging van de kroon, dit varr zeer grooten in.-loetl zou zijn, in-het alge meen op het lot stond brengen van' doortastende bezuinigingen hij gelooft ook, dat die vermindering, van de kroon uitgaande de banden van liefde en gehechtheid tussehen vorst en volk naauwer zou toehalen en dat eene zoodanige vermindering in het belang te achten is voor dc dynastie, llij wil giloovendat hot in eene residentie mocijclijk is om het inkomen der kroon te bekrimpen hij erkent ook de groote milddadigheid des koilinesdie zich dikwerf niet allien tot de hofstad maai bij ook 'tot andere plaatsen ui strektmaar hij mag niet over hét hoofd zien, dat de vermindering van dat inkomen, met het oo" op 's lands financiënhier en daar en vooral in zijne provincie een voikswcnsch is gcwoidvn. Dit is v. lkomen waar; een volkswensch is liet vooral in Overijssel, maar niet minder in 'Vriesland en Groningen. Wij kunnen begrijpen de bezorgdheidwelke men koestert voor het nu eenmaal verwende janhagel van 's Gravenhage; wij kui - ncn begrijpen hoe sterk de Hagenaar er op gesteld is, dat uit De Advertentiën moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij ie Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden betzij door bemiddeling der Post kantoren of te Zwolle bij W. E. J- Tjeenk Willink; Deventer, ATer Guxne; Zutphen J. II. Melunk; Apeldoorn, B. Conning.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1