m NIEUWS- El o Augustus 1848. AT0. 52. pilHfHi 9 Edel Volk: RALEIDOSROOP ZWOILE, DEVENTÉK Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagcn. De prijs van het abouoement is voor ZwolleDeventer, Zutphen en Apeldoorn Vó cent'in do drie maanden; overal elders franco per post8T/2cent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De* prijs der Advertentiën is van éón tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 55cent zegelregt bij iedere plaatsing. .APEI BOOte. De Advertentién moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, betzij door bemiddeling der-Pqst- kantoren", of te Zwolle bij W. E. J. Tjeenk Willink; Deventer, A. Ter Gunner Zutphen, J. H. Mullink; Apeldoorn, B. Gunning. Brief vaaa tie Eerste Kamer aan Jiet volk viVES SiSepia. Polestas polestali subjecla vopiscus. Het is bekend, hoe de Koning der FranschenLode'wijk Philip, steunende op de meerderheid in de Kamer der Pairs en der Afgevaardigden door het ligUinnige Fransche volk is geadresseerd naar Londen, met zijn Minister Cüïzot annex. Het is u bekend hóe zijn vriend Metternich per exlra post hem is gevolgd want alle goede dingen bestaan in drie. Ook. is „het u bekend, hoe na dien tijd eenige Utopiaansche pamplilettisten journalisten dagbladschrijvers, heele ep halve liberalen, staatkundige tinnegieters, zoogenaamde organen van het volkeen geschreeuw hebben aangeheven tegen de be staande orde van zaken, legen de grondwet en tegen ons, respectabele mannen. Hoe zij zich niet hebben ontzien onze achtbare Kamer in de oogen van het dom gemeen ver achtelijk te maken, door ons scheldnamen toe te voegen van Oudemannenhuis,. Besjeskamer, stoepjes, invaliden, aristocra ten, niet-met-al-doeriersbezoldigde Rollings- en Ministers- vleijersluijc volksgeld-opetersen wat al meer. Ook is het u bekend hoe, meer dan één onzer medeleden, door dat ge schreeuw boos ot vervaard geworden, gedacht heeft: «Wat wil ik met dat gemaal nog langer te doen hebben, ik geef de brui van den heelen boelga voor den regen naar huis cn bedank!" Hoe het eerste ontwerp der Staatscommissie onzen naam'in de grondwet heeft laten .staan, maar ons toch eigenlijk en ronduit gezegd naar huis jagen en op slal heeft willen zet te,, hoe deze moordaanslag naderhand ten halve is afge keerd en de zaak gemodderd; zoo dat men nu plan heeft ons getraptr ol °P éénen trap, 0111 de trappen van den troon te laten bestaan; dat alles, Edel Volk! weten wij. nu heel goed zamen. Maar hebt gij nu ook gedacht, dat wij zoo bang waren als» de Tweede Kamer? 't Mogt wat! 'Die Tweede Ka mer is, vóór haren natuurlijken dood, reeds hall ge tri etamo i - phoseerd. Die heelt het op een accoordje willen gooijen en met de nieuwe Ministers mooi weêr spelen. Zamen weten wij, dat zij, o schande! die antieke geesselpaal en dat in drukwekkend brandijzer voor het galgcngcbroed reeds heeft ai- gesehaft: ja! het regterental ook al verminderd. En dat: oin een onnoozel beetje geld uit te halen en die brave die ven geen zeer meer te doen. Maar zij hebben buiten den waard gerekend. Wat dach ten zij weldat wij oude lui al ons pleizier zouden opoffe ren? JVeen! Neen! Wij zijn wel wakker; wij kunnen meer dan knikkebollen cn jaaa uitgeeuwen. Wij hebben u een bewijs gegeven, dat de Eerste Kamer niet kan gemist worden, indien u de beul, roede en vuur even prettig en onmisbaar zijn, als ons. Edel Volk. vindt gij het nu zoo onmenschelijk om een brutalen dief zijn blanken rut te doen ontbloot-en cn hem te laten schreeuwen en pie pen, dat het een lust is om te hooreo? Bedenk eens: - vroeger was er de eerzame, delicicuse pijnbank; die is at laticr Weg! Maar moet er dan niets overblijven.' Het mankeert er maar aan dat men eiken dief of moordenaar die na zijn ontslag in geen tien jaren meer heelt ingebroken of een volwassen mensch den hals afgesneden, eene ridder orde belooft. Geloof ons., dien weg gaat bel op, met al die philanthropi st Auburn-Pensvlvanisch-zcdclijkc verbetenngsgenootschappcn. Wij hebben er dan nu ook anders over gedacht. Ons idee is - 't volk moet toch eenige publieke vermakelijkheden overhouden. Wat ons oude lui amuseert, zal het jonge volk, de vrouwen vooral (wij beroepen ons op het talrijk publiek bij alle scha- votteringen) niet minder amuseren. Eindel.ijk, wanneer het ook in ons land eens tot het vechten achter barricades komen mogt, hoe Zouden wij dan, als er geene brandmerken op den rug der strihlenilco prijkten, de bokken van de schapen kun- nén onderscheiden, Wik. onlangs, alleen door dit kenteeken, Ie Parijs zoo gemakkelijk viel. Het is op grond van al deze hooge consideratiesdat wij u geesclpaal en brandmerk zoo lang willen laten behouden, als wij bestaan blijven. Die bezuiniging met minder Raadsheerén is ook maar gek heid Laat zc dan liever ons, gratis, leden laten blijven van de Eerste Kamer: dat zal meer helpen -- wij zijn allen rijk genoeg en om het geld geven wij niet.^ Wij haasten ons u deze letteren tc schrijven cn zoodoende die miserabele courantiers vóór te zijn. Het zal zeker we weer niet mankeren aan schelden cn razen tegen ons Edei- Mogcnden. Maar nu tarten wij zelfs den Arnhemmer om te ze""en dat wij slaap hebben cu geen moed. Wees maar ge.ust°; Edel volk! wij staan aan 't roer en houden een oog in 't zeil: 't kompas voor ons. Al stormt het nog zoo hard, wij kennen het vaarwater en brengen het schip binnen de haven Utopie. Wanneer onverhoopt die parvenu's onze Kamer weten te amortiseren, moet het volk zijne goedkeuring.van ons man-- haftig gedrag doen blijken door in den Haag ol binnen onze vergaderzaal in schilderijóf voor de trappen der loterijzaal waar Ol-denbarneveld werd onthoofd., in marmer gebeiteld eene fiksehe afbeelding te doen plaatsen van eene executie met qeeseling en brandmerk. Voor de aardigheid koner het rad braken op den achtergrond bij worden afgebeeld. Onze na komelingen kunnen dan aan het zien hun hait nog eens op- hdOp'het Groene Zoodjewaar de de Witten zoo ferm werden toegetakeld kan een steenen groote geesclpaal als gedenktée- ken worden opgerigt. Liefst werden wij zelve' in de ruimte van die daar liggende, witte naald allen, wel te verstaan na onzen dood, bij elkander begraven, en als grafschiilt ge steld: oü peut on êlre mieux En hiermede bevelen wij u aan dc bescherming der heilige Justitie.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1