NIEUWS- m ADVERTENTIE-BLAD. 17 «9 nu ij 1848. I\°. 23. Biet adres «les* Synodale Commissie. klIIIIIOSMIOI». W£7M ZWOLLE DEVENTER Dit blad verschijnt gerepeld alle Zaturdapen. De prijs van het abonnement is voor ZwolleDeventer, Zutphen eo Apeldoorn 75 cent iu de drie maanden; overal elders franco per posl^T/jcent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertenliën is van dén tot vijf repels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve oocent zegelregt bij iedere plaatsing. Deventer Vrijdag 1G Junij. Het was te voorzien, wanneer eenmaal het werk der her ziening onzer grondwet met ernst werd bij de hand genomen, nadat de noodzakelijkheid daartoe aan de regering voelbaar zou gemaakt zijn, en er door het opstellen van een ontwerp begin van uitvoering aan de zaak kwam, dat dan zoowel zij, die hunne magt en invloed aan de bestaande orde van zaken ont leenden en zieh met zoo goed gevolg jaren lang tegen veran dering verzet hadden in massa zoodanig ontwerp zouden aan vallen ais dat er onder de overigen eene gansche menigte zoude zijn die het krijgsgeschreeuw over deze ol gene afdee- ling, over dit of dat punt, zoude aanheffen. Wal de eerste klasse aangaat, bij de in ons land ongewone bedrijvigheid om zijne gevoelens door het indienen van adressen kenbaar Ie maken, mag men er zich over verwonderen, dat de partij van het behoud zich door dit middel niet luider en menigvuldige!' heeft doen hooien. Is het omdat hare aanhan gers, Jan-Salie-.nannen en meest tot de hoogere klasse behoo- rcnde, te gemakkelijk zijn om zich tot die bezigheid in bewe ging te stellen? of omdat zij in hunne minachting en afkeer van petitionnement te consequent zijn om zelve van een rêgt gebruik te maken dat zij als eene dwaze en onbehoorlijke vergunning aan de burgerij beschouwen? Is het omdat zij al hunne krachten aanwenden om op de leden der Tweede Kamer, die meest tot hunne kliek behoorenop den Koning en zijne omgevenden te werken, en zij verder gerust zijn, denkende: de meeste dier vrijheden en nieuwerwetsche fratsen cn inwilligingen zullen voor de hrug der volksvertegenwoordi ging wel bljjven staan, en ten slotte zal het zoo'n vaart niet loopen? Misschien werken al deze redenen. Zeker is het, dat de aanhangers dier flaauwe partij talrijker zijn dan men uit den geest der petities die ingezonden worden zou opmaken. De andere klasse doet zich meer gelden. Er zijn altoos eene menigte menschendie in den mond ontzaggelijk veel opheb ben met vrijheid, doch er wel fraaije redeneringen en voor stellen maar ruet de minste opoffering voor over hebben. Zoo sta de kroon wel hervormingen toe, mits maar aan haar inkomen niet geraakt worde. Zoo wil wel een deel der Aris tocratie, met den heer Schimmelpenmnck aan het hoofd, regt- slreeksche verkiezingen toestaan, mits zij in de instelling cener Eerste Kamer de verzekering hebbedat zij de eindbeslissing in handen houdt, dat zij onmisbaar blijft voor de regering, dat het snoei' niet stuk gereten worde, 'twelk onnatuui lijkcr- wijze het huis van Oranje met de aristocratie vereenigd houdt eene koppeling, welke de oorzaak is van onzen zedelijken en financiëlen teruggang gedurende de laatste 25 jaren en ge schikt om gezindheden als die van 87 en 95 te doen herleven. Anderen, die niet minder hoog van vrijheid opgeven, ver staan er alleen datgene onder wat hun zelve aangenaam is. Zoodra zij er voor toe zouden moeten geven, wat ook andcicn aangenaam is, dan treden zij terug, en houden liever het oude en lang gedragen pak op den vereelden nek dan buur- ZITPHD, APELDOORN. De Advertenliën moeten vóór Vrijdag middag vief uur ter Drukkerij te Deventer zijn inpezoiden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J Tjeenk Willink Leventer, A. Ter GunnbZutphen J. H. Mellink; ApeldoornB. Gunning. man ook zijn wensch fe zien erlangen. Zon mogen ook de aristocraten der Ncderlandsche Hervormde Kerk wel roeegeroe- pen hebben om een gepast meegaan met den tijd en om ont wikkeling van de regten der natie en eene ruimere toepassing van het beginsel van staatkundige vrijheid, en om grondwets herziening in dien zin, maar nu zij bemerken, dat deze leiden zal om allen werkelijk gelijk te maken en er niet meer aan zal te denken vallen om afgescheidenen of andere secten te onderdrukken, en er plaats zal komen voor de zienswijze van anderen omtrent het onderwijs, nu treden zij terug, en alle andere uitbreiding van staats-burgerlijke regten en betere waar borging van een doelmatig en billijk beheer onaangeroerd la tende, verwerpen zij het een met het ander om datgene te behouden wat hen boven anderen bevoorregtte. De Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Her vormde Kerk geeft een naakt staaltje dezer denkwijze in een adres, 'twelk zij voor ecnige dagen aan Z. M. heeft inge diend. Zij heeft, zegt ze, kennis genomen van het ontwerp van gewijzigde grondwet, cn daar het bekend is, dat Z. M. wenseht den geest der natie over dat ontwerp te kennen zoo moet elk Nederlander zieh van wege zijnen Koning geroe pen achten, om in dit tijdstip van beslissing over het lot van Staat en Kerk en derzelver onderling verband, zijne stem vrij moedig tc laten hooren. De Synodale Commissie heeft daartoe nog een bijzondere aanleiding. De Minister heeft gezegd, dat de algemeene stem zoowel in openbare geschriften als in een overgroot aantal petitiën aan den Koning, zieh voor de alge meene grondslagen van het ontwerp verklaard heeft. Bij deze woorden staat de Commissie verbaasd, en daar zij niet wel kan zeggen dat zij de waarheid betwijfelt (de literatuur van den dag ën de nieuwsbladen die zoo vele dier adressen mede deelden laten geen twijfel aan de juistheid van de verzekering des Ministers over) zoo vindt zij er iets anders op>zij tracht den Koning diets te makendat een veel grooter deel van Neêrlands volk, dus de meerderheid der natie, dat tot dus verre zweeg tegen het ontwerp zoo als het daar ligt, gestemd is. En vanwaar heeft de Commissie die wetenschap? Of liever (daar het eene klaarblijkelijke onwaarheid isj op welken grond baseert zij de driestheid om den Koning met zulk eené bewe ring te naderen? De grootste godsdienstige gezindte in Nederland is de Her vormde; de Synodale Commissie vertegenwoordigt die gezmdle. At qui ergo de Synodale Commissie is de meerderheid dei- natie. De Synodale Commissie is tegen het ontwerp van Grondwet, zoo als het daal* hgt. At qui ei go de meerderheid der natie is tegen het ontwerp. Het fraaiste is de verwaandheid der Commissie, die zegt de Kerk te vertegenwoordigen. Met wat regt? Even als een bur gemeester zijne gemeente, een gouverneur zijne provincie, een lid der Eerste Kamer de natie vertegenwoordigt; dat is, met het regt van aanmatiging en aristocratischen waan. Die ver tegenwoordiging is een leugeneven groot als dat de leden der Nedcrl. Hervormde Kerk of de meerderheid er van dezelfde zienswijze over de aangevoerde punten kacsteren zou als de

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1