ps ADVERTENTIE-BLAD. N°. 24. kalëidoskoof ZWOU.E, OEVENïEK. Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De pfjjs van het abouuement is voor ZwolleDeventer Zulphen en Apeldoorn To cent iiTde drie maanden overal elders franco per postST/^eent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentie is van dén tot vijf regels SO cent, en 10 cent voor elkeu meerderen regel, be halve 5ocent zegelregl bij iedere plaatsing. ZU EFHi:.\APELDOORN. De Advertentiën moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjbenk Willink; Deventer, A. Ter Gokte; Zulphen, J. II. Mellihk; Apeldoorn, B. Gunning. EIevestER, Vrijdag 9 Juuij. Ab'ê. van het ontwerp va» gewijzigde groiidwet. Er heerscht veel misnoegen en bekommering over het tal men en slepend honden van de zaak der grondwetsherziening. Drie maanden is het geleden, dat de koning het woord sprak, hetwelk met zooveel geestdrift door de natie werd ontvangen; drie maanden, en wij zitten nog altoos te wachten op het tijdstip, dat het wetgevend ligchaam de voorstellen tot wijzi ging ontvangen en in beraadslaging nemen zal. Drie maanden om de wijziging der grondwet van eenen constitutionele!) staat eenmaal eene republiek, te ontwerpen, terwijl absolute staten geene drie weken hebben noodig gehad om eene vrijzinnige constitutie te scheppen. De Aristocratie heeft zich dien tijd ten nutte gemaakt, vele vrijzinnigen uit vrees hebben zich hersteld van hunnen schrik en de vrijzinnigheid weer uitge trokken, en mocijelijker zal het thans misschien vallen de be palingen, als d.e, welke de natie eene onmiddelijke keuze der leden van de Staten-Gcneraal geven wil, en andere, bij de zoogenaamde vertegenwoordiging van het geheele volk te doen triompheren. Hoe verdrietig dit zij, het is levenswijsheid te zien of een kwaad niet zijn goed kan hebben, en vindt uien eene goede zijde, die tot zijn voordeel te keeren. Ware het ontwerp in het eerste blijdschapsgevoel door alle phasen heengevlogen er zou misschien veel mee doorgewipt zijnwaarover men spoedig rouw gehad zou hebben, terwijl nu nog de hoop be staat, dat de volkswenschen in talrijke petities uitgedrukt in aan merking zullen komen, en er menige verandering gemaakt zal worden, die noodzakelijk is, wanneer de herziening die ze delijke en stoffelijke weldaden aan Nederland schenken zal welke men er van verwacht. De Ministers hebben in de hoofd punten geene veranderingen gemaakt, niettegenstaande zij zelve bekennen dat een eenvoudig en zuinig huishouden over eenkomt inet onzen volksaard laat dan nu het volk zorgen dat zijne grondwet den grond legt tot eene huishouding van staat, welke in waarheid het karakter van eenvoudigheid en zuinigheid draagt. In 't algemeen is er veel in het ontwerp, 'twelk schijn geeft alsof de Commissiezekere zucht gevoed had om allen te believen, ccne vrees, dat als men al te veel wilde nemen (d.i. consequent wilde zijn) men niets zou krijgen, eene poging om' alle partijen onder eenen hoed te vangen. Zoo houdt de Koning zijn buiten alle evenredigheid groot inkomenzoo houdt de Regering in de instelling van oenen Raad van State een harer toevluchtsoorden voor fatsoenlijke mcnschenwaar men geen raad mee weet; zoo behoudt de Aristocratie hare Eerste Kamer; zoo krijgt de cflcctenhouder de verzekering, dat de verbindtcnissen van den staat jegens zijne schuldeischers zullen nagekomen worden, (welke bepaling wij, om de eer der natie, hopen, dat met algeniecne afkeuring door de ver tegenwoordiging zal verworpen worden. Eens decreteerden de 1-ranschen: Er is een God); zoo krijgt de Roomsche.de intrekking van het placet, de afgescheidene vrijheid van gods dienst, beide vrijheid van onderwijs, zonder dat redactie of toelichtende meiftorie de blijken dragen, dat deze onderwerpen met de behoorlijke zorg oi' doordringing in de zaak zijn be handeld. Onder al de eischen tot herslel van grieven die men doet, worden sommige begrepen onder de uitdrukking yan vrijheid van godsdienst, andc-re on Ier die van vrijheid van onderwijs, daar hebt gij ze. Een deel der natie beklaagt zich over de handhaving van het placeturn regium daar hebt gij den waarborg er tegen in de. grondwet, waarin het even min te pas komt als iedere andere bepaling van verantwoor delijkheid volgens de strafwet; de commissie belacht niet, dat meer dan waai schijn lijk niemand meer op de handhaving van dat regt zou aandringen, doch dat de leden der Tweede Ka mer, die zich eenmaal hierin zoo dwaasselijk partij gesteld hadden, thans gedwongen zullen zijn zich gelijk tè blijven zoodat op eene roekclijke wijze een nuttelooze strijd hei- nieuwd wordt. Daarentegen laat het ontwerp de organisatie der regterhjke magt in het raidden: later moge het Ministerie, indien het lus!3 heeft, de kastanjes uit het vuur halen. Zoo handelt het ook omtrent de indeeling van \het land in provinciën; het geeft ja de vrijheid om hierin bezuinigingen te maken; zelve beslist het niets. Art. 1 van het ontwerp van gewijzigde grondwet vangt aan: ..Het grondgebied van het koningrijk der Nederlanden in Europa bestaat uit de provinciën Noord-BrabandGel derland, Zuid-Holland-, Noord-HollandZeeland, Vriesland, .1 Utrecht, Overijssel, Groningen, Drenthe en het Hertogdom Limbur"." De thans bestaande provinciën alzoo worden 111 haar geheel behouden, en de vereenvoudiging en bezuiniging, welke eene indeeling van het koningrijk in 4 of 5 gewesten zou aanbrengen, niet in aanmerking genomen. Misschien zoude ook hiertegen, wat de overige provinciën aangaat, het gewint «Ier oude en diep gewortelde historische herinneringen onweren, maar geenszins is dit van toepassing op Drenthe, welks" ingezetenenuitgezonderd die van de stad der paleizen, zich naar het Noorden me nog altoos als Groningers, naar het Zuiden als Overijsselaars beschouwen. Behalve de uit wijst der gouvernementeleadministratieve en regterhjke on kosten en omslag, heeft «Ie afzondering dier streken tot ccne afzonderlijke provincie slechts gediend om de inwoners wer kelijk van hunne naburen afgezonderd te houden, en diens- volgens aan hunne materiele welvaart groote schade toege- bra«-t Die streken zijn te arm aan bevolking, aan kapitalen en'aan invloed 0111 op zich zelve iets te ondernemen; vcr- eeni'-d met rijkere waren de pogingen om door het graven van "kanalen de schutten van den bodem in exploitatie te brengen het verkeer te vermeerderen en den afloop van het overtollige water te bevorderen, reeds lang lot stand gekomen. «Groningen," zegt het ontwerp, ..Drenthe en het Hertogdom >1 Limburg. Op het Hertogdom is de grondwet toepasselijk, ..behoudens de regten van het Duitschc verbond." En welke zijn die regten? Die zijn omschreven in een tractaat. Proficiat. De regten van het Duilsche verbond is eene uit-

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1