NIEUWS- Ei ADVERTENTIE-BLAD. O Mei 1818. X". 19. KALEIBÖSKOOP. ZWOLLE, DEVENTER. Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer, Zutphen eo Apeldoorn 73 cent In de drie maanden; overal elders franco per postST^cent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der AdvertentiCn is van één tot vijT regel# 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 53cent zegelregt bij iedere plaatsing. ZUTPHENAPELDOORN. De Adverlentiën moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij ie Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J- Tjeekk Willink Deventer, A. Tea Guv.nb; ZutphenJ. H. Mellink; ApeldoornB. GomSimg. 1ÏEVENTER Vrijdag 3 Mei. 19e ©e I%£acl. De Nederlandsche natie is uitgeleerd in geduld te oefenen en het beste te hopen; daarover is ieder het eens. Is zij daarom onverschillig? Velen verwijten het haar, nog meer deren wenschten vurig, dat het zoo ware, maar daarom is het nog -100 niet. 't Is niet alleen in Nederland, dat het grootste deel der bevolking zich noode inlaat met zaken van ?s lands regering, maar overal, zelfs Engeland niet uilgezon- derd houdt in gewone tijden zich verre het grootste deel met zijne nering of handteriog of beroep hez-g, en is lijdelijk omtrent staatszaken; ook daar zijn het, in vergelijk der massa slechts weinigen, die van eene naaawgezette en geuu- rige belangstelling in, en bcoordeeling van de algemeens- za ken hunne hoofdzaak of geliefkoosde bijzaak raaien. In bj- zondere gevallen is het zelfvertrouwend Engelsche, het erg- denkend Parijschc volk gereeder om zich tot meer regtstrcek- sche bemoeijing omtrent de maatregelen der regering te laten opwekken; dat bewijst wel voor eene grootere bescheidenheid en meer vertrouwen in de regeringslieden bij ons volk maar ao» niet voor onverschillighei 1. Dat, terwijl ,n Frankrijk het gevoel van door de Julie-dyliastie bedrogen te zijn en eigene verdorvenheid bij die der eerste standen, 111 Italië de onderdrukking van vreemde, in Duitschland die van eigene tyrannen het volk tot opstand voerde, Nederland, t welk die aanleiding niet had, in rust bleef, zal wel niemand aan onverschilligheid toeschrijven. Het is misschien juist een be wijs van hooge belangstelling en tevens van een krachtige.! wil, die hervorming eischt, maar overeenkomstig ons volks karakter, mét ernst en met beradenheid, en al wat dit zou kunnen schaden, met klem onderdrukt. Neen de natie is niet onverschillig, al blijft zij lijdelijk, - zie maar den stroom der adressen aan Koning en Vertegenwoordiging maai zij heeft vertrouwen. Zoo de waard isvertrouwt hij zijne gas ten is niet alleen in een slimmen zin waar, maar ook 111 eenèn goeden. Die eerlijk is, vermoedt ook eerlijkheid bij anderen en gelooft aan de opregtheid van gedane beloiten. Wel was dat vertrouwen door veel uitstel en teleurstelling geschoktmaar meer was er niet noodig dan het woord des Konings, dien men zoo gaarne wil liefhebben, dat hij voor uitgang en ontwikkeling van staalkundige vrijheid wilde cn de bevestiging van dat woord door het benoemen der Com missie van°17 Maart, om het geheel te herstellen. Allerwege openbaarde zich, hier meer daar minder luid, de hartelijkste vreugde met zelfvoldoening wees men op het wel eens be spoten gelaakt geduld, en de natie achtte haar vertrouwen door deze uitkomst volkomen geregtvaaidigd. t Intusschen is er een tijdelijk Ministerie zamengestcldt welk voorwaar dat vertrouwen wel noodig heelt. Aijn er twee mannen bij, die tot de weinigen behooren op welke de natie gewoon was hare hoop te vestigendrie leden waren haar ik zake van staatkundige denkwijze genoegzaam onbe kenden een is er bij, die, niemand ziet het niet in, op zijn zachts genomen niet in zijn geheel gebleven is door met dezelfde jovialiteit de eene en de andere partij te dienen. Ook. bleef het niet onopgemerkt, dat de benoeming van den heer Schimmelpenninck. tot president zoo goed als eene buiten sluiting van den heer Thorbecke was, die meer ruiterlijke dan zachtzinnige aanmerkingen én op den roem des vaders als staatsman én op den zoon als auteur gemaakt had. En toch is de heer Thorbecke een diergenen op welke de natie voor allen vertrouwen stelt, ja dien zij volstrekt noodig acht, zoo om zijne kunde, en om zijne denkwijze, als om zijn aandeel in de herziening der grondwet; terwijl zelfs datgene, wat men in hem berispt, eene starre onverzettelijkheid in zijne- meening en de strengste consequentie in zijne redeneringen v die niets toegeeft, juist eene aanbeveling bij het volk is, dat door niets meer geleden heeft, dan door die vriendelijke, be leefde, welgemanierde toegevendheid die met alle personen gereed is te transigeren om wederkeerig vriendelijke ooglui king te ontvangen en de belangen der natie verwaai loost. Blijft dit Ministerie hett vertrouwen waarmede het in de eerste opgewondenheid over he aftreden van het oude, ontvangen werd, genieten? Wij schromen niet te zeggen: neen. Daar toe had het in het tijdsverloop van zes weken iets meer moe ten doen dan beloven dat de accijns op gemaal en geslagt zou verminderd worden daartoe had het zich in iels moeten tooncn zich toch in eenig opzigt van het vorige moeten onderscheiden toch door eenige handeling de natie moeten doen gevoelen, dat wij niet meer op den ouden weg zijn. Tijdelijk wil niet zeggen lijdelijk en lam. - Bij dezen volslagen stilstand ten goede, vreest men dat de partij die men door 's Konirtgs gezindheid overwonnen waan de, niet stil gezeten heeft. Zij heeft ten minste al den tijd gehad om zich te herstellen van den onvervvachten slag zich te vereenigen en toe te rusten. Heeft die partij nog niet steeds het hecht in handen. Tegenover Ministers, die niets doet) nog <le provinciale Gouverneürs van het Behoud met hunne vorige gezindheid niet denzelfden invloed op de pro vinciale Staten. Op dezelfde wijze cn door dezelfde mannen, die ons de tegenwoordige leden der 1 weede Kamer geschonken hebben, zullen de leden der dubbele kamer, die over den grondslag der nieuwe orde van zaken beslissen zalbenoemd worden. Ziedaar redenen genoeg voor de natie waarom zij al oefent zij geduld met den staat van onzekerheid en tijdelijk heid cn voorloopigheidtoch hartelijk wcnscht, dat er een einde aankomete meer, daar niets nadeeliger niets meer verlammend ja desorganiserend op een land werktdan on zekerheid al is deze dan ook tijdelijk en voorloopig, in de hooge kringen van 's lands bestuur. Eene belangrijke schrede om aan dien beklemmenden toe stand een einde te maken en tot het beslag der zaak te ko men is de bijeenroeping der Tweede Kamer tegen den 9den Mei. Het Ontwerp der Grondwet is met genoegen ontvangen zoo men verzekert, draagt het de goedkeuring .dc^ Konings i

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1