NIEUWS- EN 1 April 1848. W 14 iwJmmbt&m ^■jjH ZÜ1PBENAPELDOORN DEVENTER De Advertentién moeten vóór Vrijdag middag viel uur ter Drukkerij te Derenter zijn ingezonden Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenhetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeesk Willutk Deventer, ATeh Guvse; ZulphenJ. H. Mellihk; ApeldoornB. Guukihg ZWOLLE Dit blad verschijnt geregeld alle ZatuTdagen. De prijs, van het abonnement is voor ZwolleDeventer, Zutphcn en Apeldoorn Tó cent in do drie.maanden; overal elders franco per post8T/2cent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advcrtenliön is van êên tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve oocent zegelregt bij iedere plaatsing. ISeventebï Vrijdag 51 Maart. J|. Zaturdag is bij de Tweede Kamer ingekomen 1°. een Ko ninklijke boodschap, van den vorigen dag, waarbij ingetrokken wordt de last, bij besluit van den 17den dezer, aan de be kende Staats-Commissie opgedragen, tot het mededeelen van denkbeeldenwegens de zamenstelling van een nieuw minis terie 2°. een Koninklijk Besluit waarbij aan de negen heeren ministers' eindelijk ontslag is verleend: 3'. een dito waarbij tijdelijk, en in afwachting der zamenstelling van een definitief ministerie, worden benoemd: tot President van den R.aad dei- Ministers en tevens tot Minister van liuitenlandsche Zaken en van Financiën graaf G. Sciiimmelpenninck, laatstelijk Nederlandsch gezant bij het hof van Groot-Brittanje; tot Minister van Ma rine en Koloniën, de Vice-Admiraal J. C. Rijk; tot Minister van Binnenlandsche Zaken cn voor de zaken van de Hervormde Eercdienst enz., Mr. L. C. Luzac.; tot Minister voor de zaken van de Roomsch-Katholijke Eercdienst, Mr. L. A. Liciiten- velt- tot Minister van Oorlog, de Generaal-Majoor C. Nep- VED-'en tot Minister van Justitie Mr. Dirk Donker Curtids. Er ontbreken dus nog drie speciale ^Ministers voor de porte feuille van de Hervormde, Joodsche en andere Eerediensten de Koloniën en de Financiën die nu met anderen gecombineerd zijn. Eigenlijk zijn maar twee gewigtige departementen onbezet, die van Financiën en van Koloniënwant de beiden van Eerediensten kunnen best gemist worden en bchooren uit haren aard bij de Justitie en Binnenlandsche Zaken te huis, gelijk wij in ons vorige nommer hebben aangetoond. Dus nog twee nieuwe Ministers, een zevental in t geheel, (want de poitefcuille van den Heer Lichtenvelt moet dan ver vallen) en het minis terie is compleet. MlliJsSe tijcliügeR. 1. Z. M. de Koning heeft goedgevonden ontslag te verlee- nen aan den Minister van Staat Mr. J. H. Baron van Doorn van Westcapelle «als Secretaris van Staat en T ice-President van den Raad van State. 2. Het beruchte Journal de la llayedat de Natie te lang op f 25,000 'sjaars is te staan gekomen, berigtte jl. Maan dag avondfc rekenen van beden hebben de staatkundige betrekkingen tot de Regering en het Journal de la llaye opgehouden te bestaan 3. De Voorzitter van den Ministerraad heeft in de Zitting der Tweede Kamer van jl. Dingsdag het woord genomen en uit naam der Regering de navolgende verklaring gedaan, te vinden in de Staats Courant van jl. Woensdag: »Edel Mogende Heeren! De spoed, waarmede U Edel Mogenden de beraadslagingen over de beide wets-onlwerpen(1) in de zitting van heden door de Kamer aange nomen hebben voorbereid en ten einde gebragt, kan de Regering niet dan zeer aangenaam zijn. Van bare zijde beijvert zij zich met allen ernst tc overwegen, op welke doelmatige wijze zij vcrligting zal kunnen aanbrengen in die belastingen waarvan de zwaarte op eene onevenredige wijze die klasse van ingezetenen in den Staat drukt, die de meeste moeite ondervindt, om in hare dagelijkscbe behoefte tc voorzien. Dat (1) Verhooging van de bcgrooling van Marine en Oorlog. de accijns-wetten op het Gemaal en bet Geslagt in de allereerste plaats bier in aanmerking komen, zal bij U, Edel Mogenden gewis gereeden in gang vindenen wij durven aanvankelijk reeds op de ondersteuning van. U Edel Mogenden rekenen, wanneer wij, zoo als wij hopen, uwe mede werking eerlang zullen komen inroepen op wets-ontwecpenwaarbij de genoemde belastingen, zoo al niet zullen weggevallen, zeker zoodanige vermindering en wijziging zullen ondergaan, die den knellenden druk derzeive voor alle ingezetenen van Nederland zullen doen ophouden. Met het grootste genoegen is deze verzekering in de Kamer ontvangen. 4. De Amsterdamsclie Courant van jl. TV oensclag meldt „Naar men verneemt hebben Heeren burgemeester en Wet houder dezer Stad (Amsterdam), in aanmerking nemende de mocijelijke tijdsomstandigheden en de bezwaren, welke daar uit voor de Stadskas zullen ontstaan, besloten, voor dit jaar ,an het genot van tractement aan deze hunne betrekkingen verbonden, ten behoeve van Stads-kas, afstand te doen.' Mogt dit loffelijk voorbeeld ook elders navolging vinden! De drie wets ontwerpen tot verhooging van het budget van Marine en dat van Oorlog voor 1848, alsmede van Justitie voor 1847, zijn jl. Dingsdag door de Tweede Kamer gaaf aangenomen. De verhooging op het budget voor Marine bedraagt, 370,000, die voor Oorlog ƒ2,704,100 en die voor Justitie [gevangenissen met ruim 6200 gedetineerden) 146,000. De Regering achtte het noodig de zeemagt te vermeerderen met 100,0 koppen; de vestingen, vooral die der zuidelijke grens, te beveiligen; 1381 rij- en trekpaarden aan te koopen en twee ligtingen van 1345 en 184tj op te roepen. A oor soldij en onderhoud voor 't meerdere personeel van 't leger dat onder de wapenen geroepen is, vraagde de Regering f 1,278,354.20, zijnde deze som slechts voor drie maanden berekend, dus voor eiken dag circa 14,047.85 of ruim veertien duizend gulden In die zitting der Tweede Kamer heeft alleen de Edel Mo gende Heer Corver Hooft tegen de verhooging van het Oor logs-budget gestemd, en dus het bewijs geleverd van niet een votum van vertrouwen aan het nieuwe ministerie te schen ken, gelijk alle overige Leden hebben gedaan. Dat zelfde Ut heeft toen kunnen goedvinden te zeggen „van oordeel te zip, „dat het tegenwoordige hoofd van het Ministerie van Justitie „wel het minst dat departement had moeten beheeren om- „dat hij in bloedverwantschap staat tot het hoofd der regter- nlijke magt in Nederland," (De President van den Hoogen Raad Mr B W'. Donker Curtids van f ieniioven). De men we Minister van Justitie, Mr. Dirk Donker Curtids heeft die vrij hatelijke aanmerking behoorlijk toegelicht. Ook vader Kien, de Ütrechtsche burgervader veroorloofde zich een ruwen uit val (een het nieuwe ministerie in 't algemeen, wegens het verwijderen van zijn vriend den Vice-President van den Raad van State, den es Groot-Vizier van 't Behoud, Baron van Doorn van Westcapelle; maar hij werd met waardigheid beantwoord en ongemakkelijk op zijne plaats gezet door Graaf Sciiimmelpenninck den President van den Ministerraad.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1