N1E1WS- II ADVERTENTIE-BLAD. 25 Maart 1848. ÏV. 15. Jonker KALEIDOSKOOF. KM OLIE DEVEXÏER, De Advertentiën moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenbetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeenk Willink Deventer, A. Ten Gunnb; Zutphen J. H. Mellink; Apeldoorn, B. Gunning.^ Heer Mr. Dirk Donker Cortius is reeds ad interim beiast met de ministeriële portefeuille van justitie, en als zoodanig in functie getreden. Ten gevolge van het heugelijke berigt uit den Haag heb ben jl. Donderdag 10 dezer ook te Zwolle luisterrijke manifes tation plaats gehad, welke te lezen zijn in het dagblad Over ijssel van jl. Maandag. Het volksfeest werd besloten met het brengen eener Serenade aan den geachten Burgemeester der Stad, aan de Heeren van Roijen, Sloet tot Oldhuijs, van Ketwicu Verschuur en de Gaaij Fortman, Redacteur van liet dagblad Overijssel. Aldaar is ook een Dank-adres aan zijne Z. M. den Koning, en een Adres aan de Tweede Kamer gezonden, in welk laatste de onderteekenaars de volgende beginselen bij eene vol-, ledige herziening der Grondwet, als de wenschen der natie beschouwen 1. Meer regtstreeksche verkiezingen, zoo, dat de Ingezete nen, steingeregtigd naar ecnen bepaalden census, direct zullen benoemen de leden van de Gemeente-Besturen, met uilzonde ring alleen van den Burgemeester, de leden der Provinciale Staten en de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 2. Afschaffing van de standen van Ridderschappen, Steden en Platle-land. 3. Vrijheid, van Godsdienstoefening binnen de muren voor alle gezindten zonder onderscheid, en gelijke regten voor allen. 4. Vrijheid van drukpers, door naauwkeuriger bepalingen beter te waarborgen. 5. Een homogeen cn verantwoordelijk, ministerie. 6. Het regt des Konings tot ontbinden der Kamers. 7. Afschaffing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 8. Tijdelijke aftreding van alle leden der Gemeentelijke Besturen cn alzoo ook van leden van den Raad. 9. De Commissarissen des Konings in de Provinciën als zoo danig gcene leden der Prov. Staten en geen regt van stem ming aan dezelve toegekend. 10. Bepaling dat de leden der Gemeente-Besturen moeten woonachtig zijn binnen de Gemeente. De leden der Provinciale Staten binnen de Provincie, En de leden der Staten-Generaal binnen het Rijk. 11. De criminele en burgerlijke wetgeving, het Reglement van Administratie, de handelstarieven en het muntwezen in de Koloniën onderworpen aan de wet. 12. Aanleiding in de Grondwet tot afschaffing der heerlijke reten der tienden en de opheffing der markten (marken?). 13. Het beginsel in de Grondwet op te nemen van de eman cipatie der slaven. 14. Bepaling dat de tractementen des Konings cn van het Koninklijke huis bij de wet zal worden geregeld. 15. Bepaling dat de vergaderingen van alle volksvertegen woordiging zullen zijn openbaar. Gelukkig spreken wij niet meer van grondwet-verduidelij king, maar van eene nieuwe grondwet. Wij kunnen over alle° bijzonderheden dienaangaande niet breed uitweiden. He- 2ETFIIEN, APELDOORN. Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De rijs van het aboönement is voor ZwolleDeventer utphen en Apeldoorn To cent in de drie maaudan ,-eral elders franco per post&T/jcent. Alle post- bntorep,nemen bestellingen aan. Dé prijs der Advertentiön is van <5dn tot vijf regels 0 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be- alve odcent zegelregt bij iedere plaatsing. ©EVENTER Vrijdag 24 Maart. Uier, schurken, die te lang uw' koning hebt bedrogen, Brengt hier liet zwarte 5}©ek.geopend voor mijne oogen. Daar heeft uw zih'ren inkt de namen op gekrast Die 't goede volk, ah gijnooit hebben uitgezogen En wier versmoordde raad mij nu te beter past. De benoeming van Z. M. den Koning der Heeren Dirk Cürtius, de Kempenaer, Luzac Storm en Tiiorbecke 'ot Leden der Staats-Commissieaan wie de gewigtige en jhoogst vereerende taak is opgedragen em een volledig ont werp van Grondwets-herziening voor te stellen en tevens een overeenstemmend hooiogeen ministerie, wordt allerwege luide toegejuicht. Het zijn ook allen mannen geliefd bij de natie, mannen des Yolks, die het volste vertrouwen bezitten. Vier hunner (de Heeren de Kempenaer, Luzac, Storm en Tuorbecke behooren tot de zoo gevierde 9 voorstellers der Grondwets ontwerpen van 1845. Ook vier hunner (de Heeren de Kem penaer Dirk Donker Cortius, Luzac en Storm) zijn Leden 'Ier Amstel-Societeitterwijl de Hoogleeraar Tuorbecke aan t hoofd staat van eene dergelijke staatkundige Vereeniging te Leijden, wier doel insgelijks is, bij de natie publieken geest (public spirit) op te wekken. Men verzekert ten stelligste, dat, met uitzondering mis schien van den Heer Rijk, geen dei* ministers van het be houd in het ministerie zal tredenwelke pogingen daartoe ook worden aangewend, daar de Koning het meest onbe paalde vertrouwen in de benoemde Staats-Cominissie stelt cn mt haren boezem geen transactie-geest te wachten is. De

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1