s.r" sa issrwffs NIEUWS" EN AD¥ERTEiTIE-BLAD. SM «W -w - a (DM13 18 Maart 1848. N°. 12. JStl s, 5 mré J ïJZe"het -rit «5 "S-crrï ,1c «f» c»ll»Mc'cn, dnApm, '-o-fcn^rrvrróvèckbladen Burg,, cn den rJT~ Zt» werd door de menigte naar zijne woning Coin nu lSatave menigvuldige blijken van goedkeu- ■'Tvol DAGERAAD VAX WAT «JDEDS KALEIDOSKOOP. ZWOLLE, DEVENTER ZETPHEN, APELDOORN. Do Advertentiën moeten vóór Vrijilag middag ttjel' uur ter Drukkerij Ie Dcvenler rijn ingezonden. Alle toetendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden betzij door bemiddeling der Post kantoren of te Zwolle bij AV. E. J- Tjeenk Willish Deventer, A. Tets Gotrau; ZulphenJ. II. Melliok; Apeldoorn, B. Gtrairóto. ISEVENTER, Vrijdag 18 Maart. c wil de onwil van een man had cene ÜCW'\s van°Sen oenen toestand vastgehouden, welke lange reeks van J f(reschU(kl.a in de openbare verordemn- (ang en breed sta, „ansche tijdperk. De wi van Z'Z'Ütï: Nukkig Ogenblik aan het Nederland- che volk de-hoop terugge^^^^ had het góede volk geduldig en vreedzaam ge- ,nTt- wen bieren onverzettelijkheid. Daar klonk eene vorsteld te J bnldérende echo van de mare uit Italië, mare uit laiijs, cl „n^i-ilnk den schok, den schrik, Maar nog ondervonden w blUc're. benaauwd- dageraad Woensdagmorgen onze stad. Men vernam De tijding bricvep bevestigden haar. 0, haar uit dagbladt ipfipne +e vergeten, wanneer een hoe gereed is me.i om het geiedene t vcigtM I, zet on den weg tol veiDeteun0, ut fc,1- Koning innen voet ze p o ()at sommigen genheid betoont aan zijn volk U j nf wm, in. i S1' M T„ KS nog De^ avontls leefde de hoop in gewacht, en deze zwc4, was ook cene trcung. S 3 "n. ïlïtV'.^-.tcEcnhctc. welk. <ta, 1 lust tót vreugdebedrijf om dejipenbare zaken bedwong. (1) Goeden nacht, Uilen en vleermuizen! De Deventer èonranl dé vreSsdcbedrijven L blijkbaar geene onverschilligheidindien later dan elders aanvattgen. Loodzware oogleden overvallen u: Goeden nacht! Of eigenlijk, goeden dag, en wel te rusten Maar neen Si hebt het schemerlicht gediend: gij zult ook ook eindelijk voor Nederland Z-r kicsch en wel gevon^ OrZ'lctÏT^e^ kijken, moet de tijd leeren. Overal hcerscht er vreugde c°cbt IdjaTe SS SX|i -tr nt d Orondwet^ztemng en het ontslaan van a_ zijnem imslx Woensdag een g P S P j;or)ing en de Koningin, terrijke berenadtgeb 6t aan den de Prinsen cn innscsse dinPn Volks-Vertegenwoor- derlakden, benevens aan den waaul^n^o.ks Vut^ diger, aal]^"d®"juich'aangeheven, en het leve de Koning het levendigste g j ,b„:,lm(|e door de lucht. Tot twee fee de 1IeWr"ï™n n»ar .sKonings paleis begeven. De maal t°e het ft n cn dfi Koning begal- deuren van het j,. i)e fleer van Bevervoorde, geleid en ook b Tg Amsterdam werd het locaal nng van wege eeil 1 un.inccr.l(1) enz. enz. - worden.^ hoofdbcSinselendie de Natie in eene Grond wet verlangt: 10. Directe verkiezingen. p. cn der Eerste Kamer. het iocginsel van onschendbaarheid des Komngs. 50. Een homogeen ministerie. fioj Ontbindbaarheid der Kamer. 70' Speciale wetten voor de Koloniën. 3'.' Rekenpiigtigheid voor de koloniale financiën. QOr-Rekenwet. dilt hct Seruc1,'1' a,Süf lV'? staolkuntV,ge Yerce- „iións overleden'zou zijn, ten eenettmale ongegrond de Dit blad verschijnt gerepeld alle Zaturdagetl. De rijs vau bet abcnnemënt is voor Zwolle. Deventer, 'Mlphcn en Apeldoorn 18 cent in de drie maanden veral elders franco per post8T/2Cenl. Alle posl- tantoren uemen bestellingen aan. De prijs der AdverlentUn is van Un tot vijf regels 10 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve Sucentzegelregt bij iedere plaatsing.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1