NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD. 4 Maart 1848. N10 KALEIDOSKOOP. EWOILE, «EVEIVTEK, ZITPHI XAPEEBBOKN. Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De p-ijs vao hgt abonnement is voor Zwolle, Deventer, Ziïtjiïien en Apeldoorn To cent in de drie maanden overal elders franco per postST/^cent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentiën is van óón lot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 55cent zegelregt bij iedere plaatsing. ©evevtek, Vrijdag 4 Maart. O vei* «leu vrijen uitvoer van Biet siagtvee. De vrije uitvoer van het slagtvee, door de staathuishoud- undigen als een stap tot den vrijen handel, en daardoor tot olkswelvaart beschouwd, vindt, zoo als alle' wcreldsche za- en ook zijne tegenstanders. De mindere man, die niet ver- t ziet dan 't geen voor den voet ligtwijt er de tegen woordige duurte van het vleesch aan, en vreest dat die nog 1 toenemen. Maar erger is 't, als ook Courantenschrijvers, an wie men met regt cenige wetenschappelijke kennis van zaak waarover zij schrijvenmag vorderen, op deze fde iizc deraisonnerenen schecve en verderfelijke voorstelbu rn daaromtrent verspreiden. Wij doelen hier op een artikel j de Utrechlsche Courant, getiteld: Zou hel met raadzaam in een matig regt van uitvoer op het slagtvee te keffen? elk stuk, onder anderen, ook in de Prov Gron. Cour. van Febr il overgenomen is. Ten einde den verkeerden .in- uk die zulk geschrijf mogt voortbrengen, weg te nemen, in 't algemeen gezondere denkbeelden hieromtrent te ver reiden hebben wij 't belangrijk genoeg geacht, de zaak ns opzettelijk in behandeling te nemen, en daardoor de Ier lei drogredenen die voor 't oogenbhk eemge waarheid Siinen te bevatten, te wederleggen. Vergelijkingen die zelden volkomen juist zijn leiden d.k- 'jls tot dwaling, omdat men ligt de verschilpunten over 'hoofd ziet en, daarop niet lettende, verkeerde gevolgen ■kt Zoo gaat het ook met den schrijver van he boven- ïoemde artikel in zijne vergelijking van het Nederlandsche -I thuishouden met dat van een part.kulier gezin, en daarin misschien ook reeds de groote fout. Zou de vergelijking nnen "eldendan zou in Nederland een hoofd moeten we- dat°voor het onderhoud van allen zorgde, even als een oisvader of in ieder partikulier huisgezin zou men de woonte' moeten invoeren, dat ieder voor zijne eigene p^- ,ie zorgde. Zoodat hel wel te begrijpen isdat alle ne Igtreklungendie de schrijver hieruit maken wil, geheel iSlom°DitnSUant daarentegen op den voorgronden zal door emand tegen gesproken worden, dat een eeistc rege n goed geordend volkshuishouden is dat het algemeene belang aandrift en de zorg daarvoor, wijl geen part.kulier m rut is dit te behartigen, aan de wetgevende magt en het aoge bestuur opgedragen is. verantwoord als Gppn wotoevende magt ol noog ucsiuu, i het algemeene belang over 't hoofd ziende, part.kuliere ■l'an-en n bescherming nemen. Dit zou voor dien part.ku- ir of voor dien enkelen stand in de maatschappij een on- hoord en met de Grondwet strijdig vooiiegt zijn. Maai en mei ue belang bn 't maken van ennnn, al moet het partih-uuti o J etten zwichten voor 't algemeene, heeft de wetgever regt i een' individu of een' stand, of welk dee oo san g el, noodeloos aan dat geheel op te otleren. De lasten in den Staat dienen daarom ook, zoo veel mo gelijk, naar gelang der individuele krachten verdeeld te wor- cien, 'en zooveel mogelijk gezorgd worden, dat niet hier of daar een druk ontsta, die altijd spoedig op de algemeene draagkrachten terug moeten werken. liet partikuliere belang daarentegen is best aan ieder paiti huiier zeiven toevertrouwd. Hij heeft geen regt om ten zijnen behoeve de magt, die het algemeen vertegenwoordigt, in te roepen; maar hij heeft ook alle regt om vrijheid van beweging te vorderen, vrijheid tot de ontwikkeling zijner krachten,, zoo lang hij die besteedt ten zijnen éigenen bate, zonder die- tegen het geheel te keeren. Vervolg hierna Zoo is dan de schoonste troon der wereld gevallen; de- Koning no" voor weinige dagen de man, die het lot van Europa in zijne hand hield en het sieraad der vorsten was, vcrjaUd en als een wild dier op de vlugt gedreven, vruch teloos ccne schuilplaats in zijn land zoekende. Gcwigtige ge beurtenis, zoowel om hare oorzaken als gevolgen. Wat kon de reilen zijn, dat het Fransche volk een Koning dien het zelf voor weinige jaren gekozen had, zoo eensklaps afvallig werd? Niet anders, dan de toenemende aanmatiging der Regelingeene klip, die voor alle gezag zoo aantrekkelijk is. Immers wie ziet het niet, in hongere en lagere kringen dat alle magt steeds geneigd is zich uit te breiden. De edel moedigste, de vrijzinnigste karakters zijn schaarsch voor deze verzoeking bestand: zoodra zij de magt in handen krijgen, zoeken ze die niet alleen te houden, maar ze hoe langer hoe meer uit te breiden en te bevestigen, ten koste van hen die hunne belangen aan heil toevertrouwd hebben. De hertog van Orleans, steeds als een vrijzinnig, volksgezind vorst be kend, door de vrije keuze des volks op den troon geplaatst, verloochende het principe der volks-souvereimteit, waaraan hij zijn koningschap te danken had, en trachtte zijne regering doorallerlei kunstmiddelen in de Kamer der afgevaardigden eene bedriegelijke meerderheid te verschaffen. Zoo was de Kamer niet meer de vertegenwoordigster van het souvereine volk, en in plaats van zijne regering hierdoor te versterken, hernam het volk, met voorbijgaan der Kamer dcszelfs regten en ging in zijnen overmoed verder dan het bij een tijdig en eerlijk toegeven aan regtmatige wenschen zou gekomen zijn. Treurig en bedroevend zijn gewis voor ieder welgeplaatst hart dc jammerlijke tooncelendie hierbij plaats hadden. Eene koninklijke familie, die zeker onder de voortreffelijkste en achtenswaardigste der wereld mogt gerekend worden ver guisd en vervolgd; gewrochten en gedenkstukken van t ver- hevenste menschelijk genie verwoest en vernietigd, stroomen onschuldig menschenbloed vergoten! Wie jammert met, dat de lessen der wijsheid zoo duur moeten gekocht worden. Veel oneindig veel is echter voor vorsten en volken uit deze gebeurtenissen te leeren groote zegen voor het gehcele mensch- dom mag er onder 't Goddelijk bestuur van verwacht worden. De Advertentiën moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij \V. E. J. Tjbenk Willink Deventer, A. Tee Gunse; ZutphenJ. H. Mellink; ApeldoornB. Gunning.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1