mmmm ABVERTEiyTIE-BLAI, V v*» si 29 January III III. N°. O >•--M m WW MIlliMNkOO ËWOL1E I»EVE!VTK« Dit blad verschijnt gerepeld alle Zaturdagen. De fifijs van het abuiui-meot is voor ZwolleDeventer, Zulphen en Apeldoorn 73 cent in tfe drie maanden overal elder» franco per p«»t87l/;jeept. Alle post kantoren nemen bestellingen aan De prijs der Adverten'irn is van één tot vijf regels 30 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be- lialva.5ooenl zegelr'egl bij .edere plaatsing. y.l TPUI'XAPELDOORN. De Advertentiën moeien vóór Vrijdag middag vie uur ter Drukkerij ie D event tr" zijn iunezoi den. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J Tjlenk Willink Deventer, ATer jGunhk; ZulphenJ. II. Mullink; Apeldoorn, B. Gunning. - Mog ecu no»?:! oves* dc bedreigde kiteveltMg «les- vs-sjje ilrukprrn. (Slot vuil vorige N°.) In dien nnndlnltigen Wilden t tel van hom pn luster wnr" den nog andere fatale wcls-bep.dingen voorgesteld, die wij hier laten volgen.. aLaster en hoon kunnen ook gepleegd worden tegen openbare «gestelde magten, tegen zedelijke ligehamrnal is tu t ook «dat (jeen run dei zeieer leden uitdrukkelijk is aa'ngeduiden ii tegen overledenen Hieruit blijkt, vooreerst., dat de Regering nu nok bijvoorbeeld de Leden der Tweede Kamer, waarvan velen terrgt aan de aanvallen der oppositie, blootstaan, in hare bescherming wil nemen en hen daardoor paaijen. Men herinnert' zich, dat de Ilooge Raad ecuigen tijd geleden, de FHssintjsché Courant heeft vrijgesproken van hoon wegens „een artikel in die Coaiant, waarin o. a. voorkomt wat zou de natie nng van eene Ka nnier kunnen verwachten., wier meeste leden steeds tonnen, i>dat hel hun slechts om één doel te doen ispen dat doel is geld" enz. Zoo iets te schrijven zal voortaan als hoon ge straft worden, even als of men het geheeld ligchaani hoont; een gedeelte der leden te kastijden, hoe gegrond nolo, is vol doende om vervolgd te worden. Men begrijpt, dat de meteidor heid Her Tweede Kamer, ten minste <llt .Irtikel gaaf zal aannemen. In de tweede plaats blijkt tut hetzelve, dat men in 't«ver volg o tik van overledenen geen kwaad meer zal mogen zeggen, al bevatten de vermelde feilen ook niets dan de zuivere naar heid. Men weet, dat de Hooge Raad een zekeren publicist, die zich vrij ongunstig ovei wijlen Koning Willem 1. had uit gelaten, van ai Ie rrgisvervolgingen (e din zake heeft ontsla gen op grond dat overledenen lol de geschiedenis 'behnoren. Wordt dit ontwerp wel, dan Zal elk, die ningt goedvinden, om eens hét doopceel van dezen nf genen Vorst zaliger, van wijlen et-non minister enz.,, wiens 'nagedachtenis ver van geze gend ol vaderlijk is, zich blootstellen aan vervolging, «op «aanklagtc van de efhtgrnoote., de ouders, grootouders, of a kinderen van den overledene.'' Verder zal met Correctionele gevangenisstraf en geldboete gestraft worden, -lie iemand wegens eerie bepaalde daad, «waarvan de waarheid uiteen regtei lijk gewijsde of authentieke «akte blijkt, met beleedigingen vervolgt, indien daardoor des- «zelfs eer of goeden naam wordt aangerand." Nog mnoijer: «In geen geval wordt ten aanzien der belée- digingên" (jegens den persoon des Koning-s, de regerende Ko ningin, den naasten erfgenaam van den kroon of den Regent) «.eenig onderzoek naar of bewijs van de waarheid der aan-e- voerde daadzaken toegelaten." Nota bene. 't ls nog al wèlmen zal vervolgd wordenals men de waarheid kan bewijzen zeer landsvaderlijk en genadig! Luidenseen later artikel, «wordt de strafsi huidigheid" (van drukkers, uitgevers, verkonpers en verspreiders) «niet weg- «genomen, door dat de gedrukte, uitgegeven of verspreide «dagbladen, geschriften nf andere werken geheel of gedeeltelijk "overnemingenuittreksels of vertalingen zijn uit dagbladen gesc.iri!Icn of andere werken, binnen of buiten het Rijk uit* «gekomen of vervaardigd." Gelukkig dat dit art-kr! thans nog geen kracht van wet breit; anders zouden de zes uitgevers of redacteurs, die het bewuste artikel uit het weekblad De Burger geheel of ge deeltelijk hebben, meegenomenwe! moeten opdraaijen. 't Zou anders niet. onaardig zijn voor herren Ministers als die zes lrrlijkers met dtn Heer van Bevervoorde aan 't hoofd (dus een zevental, juist ren galg vol!) eens allen achter de tralies kon den i^ezet woi den Hoe men ook dezen titel van hoon en laster beschouwe" .(zegt de Arnli. Ct. naar waarheid), «overal vindt men gevaar voor de vrijheid van drukpers. Onbepaalde uitdrukkingen, wel|i tot allerlei uitleggingen aanleiding geven, vindt men maar al te veel. Zoo wordt, bij voorbeeld, hoon geacht en zal met gevangenisstraf en gel lbocte gestraft worden, het aan tijgen van bepaalde daden, dooi* welke men getracht zal heb- ben iemand aan de minachting of bespotting van anderen prijs «te geven." De Heer de Jonge heeft nog minder liberaal willen wezen dan wijlen de beruchte minster van Maanen, die bij art. 4 der wet van 1(5 Mei -18:29 het regt om over de handelingen der open- ))bare .magten zijne gedachten te hunnen uiten en die te kunnen beuordeelenuitdrukkelijk, vaststelde, welk regt de tegen woordige minister van Justitie heeft weggelaten Ja, ja, Landskind! bereid u om den muilband aan uwen mond, den slavenketen aan uwe pen te zien klinken. Want meer en meer. wordt het thans waarschijnlijk, dat de aanslag tegen de peis gelukken zal. Pip ©verljsseKcSse Het lot van den G\ei'ijsselsehen Spoorweg is dan. beslist! helaas! Lij krijgt geenen Spoorweg, arme Overijsselaren! Wat reeds van hel. ooge.nb'ik der verkening van concessie af, in de Arnhemsche Oauruut is voorspeld en steeds volgehouden: de ontbinding -dier ondernemingop agiotage en windhan- lel be rekend, ZONDER IETS TF. HEBBES D VROESTELD is U i I gesproken Ook wij hebben reeds xobr. lang dezen fatalen 'afloop van het kluchtspel voorzien; getuige No. 32 van 8 Aug. 1846, 6de kolom van dit (wekblad. Uit het verslag van het verhandelde in'de algemeene Ver gadering der Deelhebbers, onder voorzitting van Graaf Jak .van Rechter en, jl. Woensdag in 't Odcon te Amsterdam gehou den, blijkt: 1°. dat er nog eonige vr.uchtelooze pogingen waren'aange wend om de Maatschappij in 't leven te houden; 2°. dat de Regering op aanvrage deswege van de Admini stratie had geweigerd de gedeponeerde 500,080 terug te geven, op grond der voorwaarden bij de verleening der con-

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1