Ei lo Januarij 1H48. X°. 5. n Üe&Iuitem itjjjiXiftöÖYVtfwvtvövwyW S^^^^KS^&SsïtóöööüSsSöSS^ XSaftSaSaSSnaïi^^ K ALEI 2WKLLE, DEVENTER, Dit blad verschijnt geregeld alle Zalurdagen. De prijs van het abonnement is voor ZwolleDeventer, Zulphen en Apeldoorn VS cent in de drie maanden; overal elders franco per postST/jceut. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentiën is van één tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 55cent zegelregt bij iedere plaatsing. ZSJTPEENAPELDOORN. De Advertenliön moeten vóór Vnjdag middag vie uur ter Drukkerij ie Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeenk Willink Deventer, A. Tkr Cunnu Zulphen J. II. Mellink; ApeldoornB. Gunning. van de stijde des reytsder politiek en der moraal. liet Weekblad van het regl ving het jaar aan met een hoofd artikel over een der voornaamste punten van ons staalsrcgt, over reglementen van algemeen bestuur, dm wij kortheidshalve bes/uilen noemen. Aan het hoofd stond dit motto Nooit worden wetgeving en bestuur vermengden het bestuur dient altijd om de wet uit te voeren. I)e maatregelen van inwendig bestuur zijn bestuiten van uit voering van de wetten. VAN IIOGEXDORP. Bij zulke woorden behoeft men zich niet te verwonderen over de ongenade waarmede van Hogenuorp is vereerd ge weest. Dat artikel van het Ueekblad is zeer lezenswaardig, liet vraagt, onder anderen, ot iemand het vreenïil zou noe men, en er cene inbreuk in zien zou op de regten der kroon en er de wetgevende ruagt onbevoegd toe zou oordcelen, als eens een broodbakkers- of zwavelstokken-reglement was vast gesteld bij de wet? liet vraagt-daaropol dan twee magtcn te gelijk bevoegd zijn tot de zelfde zaak, en ot het afhangt van enkel toeval wie zich harer zal aantrekken. Het is goed. dat oolc regtsgeleerden van beroep hun streng betoog aan zulke zaken wijden, liet is van belang voor minder kun- «ligen, dat zij overeenstemming van meening zien bij regtsge leerden en bij gewone vrienden van orde en vaderland. Nu van de zijde der politiek. Wij stellen de vraag, onaf hankelijk van wet en regl, of het dan beter voor het volk is, dat de regering alleen, en buiten de staten-generaalalgemeene voorschriften uitvaardigt. Een oud spreekwoord zegt: Twee iveten er meer dan een. Moet cene regering zoo onfaalbaar geacht worden dat een collegie hetwelk in den regel uit de vroeilsten des lands moet gekozen zijn, niets aan hare be velen zou kunnen verbeteren? Wij erkennen, en beweren zcll's. dat wij ook zeer gebrekkige wellep, hebben. Maar zou niet doorgaans de inhoud dier wetten nog veel gebrekkiger zijn, zoo die alleen van de regering ware uitgegaan? Zoude iiihoud dier wétten niet veel beter zijn, zoo de regering zich geliefde te onthouden van kunsten en middelen om leden van ile staten-generaal naar hare hand te zetten (1)? In Ilusland worden, door eigendunkelijke bevelen, opstanden en zamen- zweringen uitgelokt. Moet dat ook bij ons? En is het niet reeds erg genoeg, wanneer eigendunkelijke bevelenuit hunnen aard, op losse schroeven staan, en openlijk door den regter worden ongeldig verklaard? Dat eigendunkelijk bevelen moet wel zoet zijn, om er zoo veel voor op spel te zetten. Eindelijk van de zijde der moraal; of (zoo dat woord in een landskinderlijk begrip evenmin voorkomt als in een slaapmut- (1) Eene zooveel mogelijk vrije vertaling, beleefde verduidelijking en echt ncilerlandscue uitdrukking voor hetgeen een leclijk opposant zou kunnen noemen: omkoopen tot mcinéed en verraad. Zoodanig oinkoo- pendoor flalleuse diners, voortsclioppen van betrekkingenoptouijen van stokpaardjes, toewerpen van veljcs, enz., enz strekt zeker tot de hoogste eer voor beide partijen en voor het geduld der aansehouwers. sen- en dompers-woordenboek) van vroome en godsstraffelijke zijde. Zoo het al eens twijfelachtig ware, of een onderwerp bij besluit kan worden geregeld; is het dan niet twijfelachtig, óf do eed op dc Grondwet er mede (het is gruwelijk oin te zeggen) er mede geschonden wordt? Loopt dc moraal, (of des noods de vroomheid) dan meer gevaar door regeling bij de wel Tra Ia la Tra la la, Moet men dat zoo naauw niet nemen den volke tot voorbeeld? Tra la la Tra la la, Kabel X is weggejaagd op éenen coup d'etat. Een orgaan van 't Gouvernement, de 's Gravenhaagscha i)ieuwsbode verhaalt ons, dat de minister van binnenlandsche zaken, den 31 December j.i., bij besluit, acht 2de Klerken (bij name genoemd) tol Istcn heeft benoemd. Nu de ministers reeds besluiten nemen, zullen wij ons geens zins verwonderen op een goeden morgen te vernemen dat het slechts aan den Koning veroorloofd is resoluties of dispo sities te nemen. Asmodëe De Redacteur van het dagblad Overijssel, een eerste ijveraar voor een nieuw (doelloos) Standbcel 1 van Laurens Coster, verklaart pleglig te kunnen verzekeren, na een op zettelijk deswege gedaan onderzoek, dat het berigt van den Haagschen correspondent in de Drentsche Courant, alsof het ontwerp 'tot oprigting van een nieuw Standbeeld van Coster geen algcmcenen bijval zou vinden; ja dat zelfs Z. M. den Koning, de I'rins van Oranje, eenigc Ministers met hunne Ministeriën en zeer kundige en aanzienlijke personen in de residentie daartoe niet zouden rvillen bijdragen, van allen grond ontbloot is; dat dus die correspondent schandelijk heeft gelogen en het publick heeft willen bedotten. Wij moeten, helaas! bekennendat in dc laatste degen ook ons dat berigl in den Drentschen Moniteur zeer verdacht is voor gekomen, toen wij in eenige voorname steden commission uit invloedrijke personen zamengesteld7are i oprigten om contanten voor het geprojecteerde Standbei ld in te palmen. Maar wij werden nader van de valschheid des berigts in het Drentsche blad, overtuigd, toen ons ter. ooren kwam, dat hier en daar burgemeesters, zeker van hoogere hand geïnspireerd, de krachtigste pogingen aanwendenom ongeloovige landskinderen die wat in de melk te brokken hebben tot bekecring te brengen; hen over te halen, om zoo door eigen splint als door hun invloed bij anderen, krachtdadig mede te werken tot handhaving der rationale eer en vaderlandschen roem door het oprigten van een nieuw (geheel overtollig) Stand beeld voor den Uitvinder der Boekdrukkunst! Wij houden het voor eene politieke manoeuvre, in betrek king tot het aanstaande knevelen van de drukpers; als eene poging om de aandacht der natie af te trekken van het dreigend gevaar hare vrijheid te verliezen. Dat er polilick onder schuilt is thans geen raadsel meer.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1848 | | pagina 1