ASVERTEiTlE-BLAD. 25 December 18L7 O J BB© Ilooge Raad Ja, edeler protest tegen de handelwijze der Regering kon men niet indienen, schooner gedenkteeken van den geest der Natie, kon men niet oprigten! Ook het weekblad De Burger juicht volmondig het.voorstel toe, en is van gevoelen, dat .hierin de Redactie van het Week blad van het Re.gt hel initiatief behoort te nemen; wenschende tevens dat zij tut denkbeeld overWege en met hare krachtige pen onderst tune. 0 Gelijk wij reeds in 't voiige No. hebben medegedeeld is Woensdag 15 «lezer voor den Hoogen Raad behandeld het proces tegen Asmodée t wegens het zeggen, »dat hij den Ko oning geene achting toedraagt, als moest hij, die zich wil doen «achten, zich achtingswaardig maken,'1 welk. gezegde door 't Hof van Z.-Ho)land (en eerst dooi' de liaagsche Regtbank) ge oordeeld is geen hoon en smaad jegens den persoon des Ko-' nings te bevatten. Van deze uitspraak is cassatie gevraagd, onder anderen op grond, «dat men ook 'door 't uitspreken van een persoonlijk gevoelen, zelfs gegrond alleen op persoonlijk van hem ondervonden verongelijkingen, iemand kan s naden; dat zoo wel in een ontkennend gezegde als eene positive aantij- ding, smaad kan liggen, dat alle Achting ontzeggen zooveel is alt verachting t oe drag enf enz. Wij begrijpen deze gevolgtrekking niet. Moeten onze gevoe lens dan steeds tot uitersten overslaan?. Ligt er geen onzijdig terrein tus-^chen achting en verachtingtu.sschen eer en schande tusschen liefde cn haat. Ik kom er openlijk voor uit dat ik den Keizer van Tavaipoenamoo geene de minste achting toe draag, maar daarom veracht ik hem niet; deze bekentenis doet mij misschien geene eer aan, maar toch ook geene schande #nnlat ik alle meisjes niet beminnen kan, daarom haat ik ze echter met. De Hemel beware ons voor zulke gevolgtrekkin gen! Wij zo-uden durven vragen of die wel op het onzijdig terrein tusschen wijs en dwaas zouden te huis behooren? Asmodée ligt."ook overhoop met den Hydra, doch is hiel de aanklagende partij. Hij beticht n. I. zijn Confrère van letter^ dieverijwat het zevenkoppig gedrocht niet wil gezegd heb ben. VZil echter we! niet tot een proces komen, immers Hy dra schijnt het duiveltje, niettegenstaande de kwestie, nozeer lief te hebben, want, hij wenscht hem als Redacteur van den Courrier Batave geluk «met de uitspraak van den Hoogen Raad in zijne ziak." Wat dit voor ccnc zaak is, betuigen wij niet te weten. Zoo ver ons bekend is de Courrier Batave no^ niet in aanraking geweest met de heilige Justitia. Of bedoelt Hydra het nog hangende proces voor den Hoogen Raad be tredende Asmodée, waarin het Openbaar Ministerie eerst aan staanden .Woensdag conclusie zal nemen? Dan is het^eeije fe licitatie bij anticipatie. De behandeling voor Je Ikh'gscKfe-Regtbank der bekende historie van den sinjeur '1'ETaijoDE^die Asmodée 7.00 gend heeft en door 't Ojieufkiiir ®[u)ts$§ke ëx wordtis verdaagd tot 2-1 l.ct niet zoo duidelijk zouden begrijpen: want die TclénAen&T nijver- der dan hun neus lang is. f" 'j v- - -*» - S - ,A, t ÏWOI.LE öEVEWXEïl Dit blad verschijnt R-«»rejr«?Id alle Zaturdagcn. De prijs van hel abonnement is voor Zwolle, Deventer, Zutphcn en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden; overal elder» franco per ic'itRTl/^cent. Alle post- kautoren nemen bestellingen aan De prijs der Advertrniitfn is van éón tol vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 55cent zegelregt/hij iedere plaatsing. Naar aanleiding tier vermaarde redevoering door den Presi dent van den Hoogen Raad., Mr. Donker Curtius, den lsten October jIbij gelegenheid van de installatie van den Heer Modderman, uitsproken, zegt ook het Tielsche Weekblad in ïijn jongste nominee, een krachtig woord, éven als de Tijd spiegel, de Wespende Courrier BalpeeAsmodée en ook ons blad (zie No. 43) ree<ls gedaan hebben, over de onbegrijpelijke onheuschheid om de zachtste uitdrukking te bezigen waar mede dat onafhankelijke, eerbied waardige hoogste regterlijk iigchaam door de Regering wordt behandeld. Men herinnert zich, dat de Voorzitter des Hoogen Raads, in zijne rede zich toen beklaagde, dat de vertoogenherhaal delijk aan de Regering uitgebragt, over den ellendigen staat van 't gebouw, waar dit hoogst achtbaar Collegie vergadert, niet alleen niet baten, maar zelfs de adressen deswege in «len laatsten tijd onbeantu oord zijn gebleven. «Grooter beleediging schijnt ons niet wel mogelijk,11 merkten wij destijds aan. Het Tielsche Weekblad roept -verontwaardigd uit: «Die Ilooge Raad, dat palladium onzer vrijheden en regtenis en wordt schandelijk gehoond en verguisd;11 en is niet minder verohtwaardigd ,<Wer het ministerieel prulleblad dat zelfs zoo ver is durven gaan, om niet slechts dien hoon en verguizing tverdedigen, maar zelfs den Hoogen Raai Ie beschimpen en zijn Eerwaardigcn President openlijk voor ceo leugenaar uit tc maken! «Zal de Natie dat langer dulden,11 vraagt de Redactie. »Zal «zij geen openlijk blijk geven van den prijs, welken zij stelt, «op de handhaving van de eer der Regterlijke Magt en van «den'Hoogen Raad in het bijzonder?11 Vervolgens betuigt de Redactie, gaarne te zullen zien, dat~ OF ALLE ZETELPLAATSEN DER REGTERLIJKE YIaGT INTEKENLIJSTEN WERDEN GEOPEND, TOT HET BIJEENBRENGEN DER NOODIGE GELDEN, om Ijen Hoogen Raad een gebouw te stichten, zijns, en der Natie waardig. Wij juichen dit denkbeeld ten hoogste toe, en willen gaarne naar ons vermogen rot uitvoering yan zoodanig plan medewer ken. Ook w.ij twijfelen niet of de gansche Natie zou er aan deelnemen, vooral de Leden der Regterlijke Magt en der Balie! (1) (I) On zes inziens zou, het echter voor de afhankelijke kanlonreg tors 'e 0,11 'Ie vijf j ireu op zwart zaad Kunnen gezet worden; alsmede voor nge advocaten, die nog voortgesclïopl moeten wordenniet raadzaam jn er aan deel le nemen. Men-zou het hun ongemakkelijk inpeperen. Ingeval evenwel onze-nedcrlanders te flaauw en le bloode wierden he in Jen om een openbaar blijk van hunne denkwijs te geven, dan weten 'j er iels anders op. Voor de weinigen welke dan zouden getoond bberiniet bang le zijn voor inpepering, en niet omkoopbaar te zijn >or stilzwijgen.le dreigementenkonden platte gronden, opstandenen ckeningen worden gedrukt van de localen welke de Regering aan den logen Raad gegund heelt, benevens de rede van den Voorzitter. Dat udc een blijvend gedenkstuk zijn, oneindig roemrijker voor den Hoogen ad, dan 'indien ook de raailsheeren van kraag tot hiel met Sinterklaas- iljes benaaid waren. Het nageslacht zou daar ten eeuwigen dage uit ten, dit de Regering ontevreden is over den Hoogen Raad; hetwelk nitgczocMer ecrcbiiik is, dan hel prachtigste paleis; ofschoon velen zn i'!ll AP Eft.BOOKS. De Advertentiën moeien vóór Vrijdag middag we uirr ter Drukkerij le Deventer rijn injrezoi den. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of le Zwolle bij W. E. J Tjkenk Willink; Deventer, A. Twi C.unnu; ZutphenJ. II. Mellink; ApeldoornB. Gushing

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1