nieuws- ei filialMM ADVERTENTIE-BLAD. 18 December 1847. f 11 IS i 1 1 l ^To. 81. ISe ©verijsselsclse §pojM*weg. Postwezen. SWOLiE ÖEVEWTER, Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De rijs van liet abonnement is voor ZwolleDeventer Zutphcn en Apeldoorn T3 cent iu de drie maanden; overal elders franco per postöT/j,cent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentién is van dén tot vijf regels SO cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 33cent zegelregt bij iedere plaatsing. ZtJTPOEIVAPEEÖOÖRN. De Advertentiên moeten vóór Vrijdag middag vie uur ter Drukkerij Ie Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij \V. E. J. Tjeenk Willikk DeventerA. Ter Gu.vse Zutphen J. H. Melu.nk; Apeldoorn, D. Gu.vning. Uit het Verslag van tien Raad van Administratie der Over- jsselsche Spoorweg-Maatschappijin de algem ene vergadering an deelhebbers, gehouden te Amsterdam, d.d. 3 dezer, me- legedeel.lblijkt het, helaas! rnaar al te duidelijk, dat de langename hoop op de verwezenlijking van tien Overijsselschen Spoorweg, dat zoo gewensahte versnelde middel van vervoer, vervlogen is! Mr. Lipman merkte, onder anderen, uit dat Verslag aan, »dat schier drie jaren verstreken zijn, zonder dat de zaak met nééne schrede was gevorderd zonder dat ééne spade in den «grond was gestoken." Die fatale zaak komt met weinige woorden hierop neer: «Bij art. 8 der acte van Concessie is uitdrukkelijk bepaald, «dat tic Concessie van zelve zal vervallen, indien tie werken «bij het einde van het derde jaar niet tot de lielft moglen «zijn gevorderd. Daar nu dit derde jaar alreeds op 12 April «1848 zal zijn verstreken, zoo bestaat er nu reeds tie volko- mene zekerheiddat op dat tijdstip tie Maatschappij van reglswege zal zijn geëindigd"! Hieruit volgt dan. dat «elke verdere uitgave, van welken aard ook, tot voorbereiding of daarste'ling der geconcessioncerde werken strekkende, zou «zijn ecne nuttcloozc en onverantwoordelijke verspilling van.de «aan de deelhebbers toebehoórende gelden." Dc Administratie Werpt de scliuld op tic Regering, «dat, «tengevolge van de door het Uooge Bestuur veroorzaakte ver tragingen nog geen begin met tie werken van den Ovcrijs- «selschen Spoorweg is gemaakt." Wij geloovendaarentegen, dat de grootste schuld bij de Ulministratic ligt, en ieder, ilie gedurende eencn geruime» ijd tie artikeleki over de handelingen dier Administratie in lé Arnhemsehe Courant, gelezen heeft, zal daarvan overtuigd jn. In het nommer van 4 Julij jl. dier Courant leest men, uier anderen; «Men ziet, het is geen deftig tooneelstuk rnaar een bespottelijk kluchtspel, waarin de Graaf-Gouver- neur de hoofdrol op zich neemt." In de aanstaande algemeene vergadering van deelhebbers, icpaald op 26 Januarij 1848, zal men ongetwijfeld de uitvaart ieren van de Övcrijssclschè Spoorweg-Maatschappij waarbij le misleide deelhebbers het lijk met betraande oogeu zullen volgen. Men mompelt sedert eenigen tijd van een geheim plan van Zwollenaren, om, na dc ter aartle-be'stelling van het lijk met een nieuw project van eencn Spoorweg voor den tlag te ko men namelijk den aanleg van spooi liniën uit Holland langs de Zuiderzee over Kampen naar Zwolle cn van tiaar over Al melo naar dc Hanoversche en Pruisische grenzen in verbin ding met xle Hanoversche cn Pruisische spoorwegen om alzoö Ievenier links (eigcntlijk regis) te laten liggen! Deventer, wees op uwe hoede. Laat uwe voorvaders niet vergerfs de vermaning vigilate waaltl) aan de tinne van .ven toren geplaatst hebben. Le Courri.'r Batave van 12 dezer roept alle redacteurs en uitgevers van onafhankelijke bladen van den tweeden rang (1) op, oin zich op den tweeden Kersdag te Utrecht, in t Hotel des Pays-Bas, tc vereenigen ten einde in die bijeenkomst 1°- Bij eenc gezamenlijk te stellen en te teekenen petitie aan fle Tweede Kamer, te protesteren tegen dc wets-ontwerpen op de vrijheid van drukpers cn het spreken iu vertrouwelijke kringen welke thans bij tic wetgevende magt zijn ingediend; 2'. Een nader adres aan de Tweede Kamer te stellen cu tc teeltenen ten einde hare aandacht te vestigen op de voor stellen tot vermindering van zegelregt en porto, op de zoo in- als buitcnlandsche dagbladen door aan de wetgevende magt van dat rijk onderworpen 3'. Het programma tc ontwerpen eener verbindtenis tus- schen tie onderscheidene organen der wekelijksche en half- weeksche pers, als grondslag tot een bepaald genootschap. Omtrent het 1ste punt kent men reeds ons gevoelen en be sluit. Ook kunnen wij ons met het derde vereenigen. Wat echter het 2de punt betreft, met betrekking tot het petitio neren om vermindering van 't zegelregt op de dagbladen, (niet wat de porto betreft) geven wij in bedenking, om liever te proeederontlan te petitioneren. De Regering zou zich cene onwettige inkomst laten afbidden! Neen, zij zal die te vaster houden omdat zij onwettig is. Daar moet de Piegering loc ge dwongen worden.. In art. 225 der Grondwet leest men; «Het «is aan elk geoorloofd om zijne gedachten en gevoelens door de «drukpers, als een doelmatig middel tot uitbreiding van ken- nis en voortgang van verlichting te openbaren zonder EENIG voorafgaand VERLOF daartoe noodig te hebben (sen servir nsaiis permission pre'a/able Men leze wat hierover gezegd is in de Arnh. Cl. van 18 Dec. 1845, No. 259, en in tien Kaleidoskoop No. 4,7 en 8 van dit jaar. Liever dus te procederenen op gezamenlijke kosten te beproeven, of men niet geheel van de ongrondwet tige zegelbelastiog op dc drukpers gedrukt, bevrijd kan wor den dóór te beginnen met een blad ongezegeld uit te geven, cn gccalangeerd wordende, dat vrij zeker het gevolg zou zijn, tot zelfs voor den Hoogen Raad voort te procederen. Een schoon voorbeeld ter navolging onzer Ministers en Af gevaardigden heelt België, op '1 voetspoor van Engelanddezer dagen gegeven. Men heeft daar ccnige libeiale wijzigingen in het Postwezen gedragt: Onder anderen is besloten; (I) Op twee na: de Kaleidoskoop po de Nederl Katli. Stemmen, die reeds tot liet eersle voorstel waren toegetreden. De zoogenaamde groole dagbladen van den eersten rang: de A. Rolt. Cl het"Handelsblad-, de Arnh. C.t. en liet Journal dn Limburg, had den" aan de roepstem van den Redacteur van Le Courtier Ralaveom liet initiatief in dezen le nemen, geen gehoor gegeven. De Hoor van D e ver voo a im schijn l niet gedacht le liebhvn aan de Amslerdamsche Cou rantdie met de ft". Roti- Cl. de grootste Netlgrl. bladen zijn; cn hoe- Avel 'cene Stads Courant, center staalkundige verlodgcn opneemt, eq geredigeerd wordt door'eenen liberalen Uuufd-Redaijleur.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1