abverteritie-biad. 11 December IIM7 ©e Vlissingschc toui'iiiiï. Met genoegen zien wijdat de Redactie der VUssingsche Courant weder is ontwaakt uit eenen langdurigen slaap, blijk baaruit een drietal fiksch gestelde hoofdartikelen. Na de aan neming der beruchte monstervvet in 18-14welke zij hefli" bestreed, en het deelnemen in de zoogenaamde vrijwillige leening ten sterkste afried, legde zij de pen neder; zij zag toen geene redding meer voor 't vaderland en zweeg. Het vorige jaar, echter, bij de moedige houding van som mige Prov. Staten, bij het ontwaken van den publieken "eest vooral merkbaar in de hoofdstad des rijks; bij de keuze van vrijzinnige mannen tot kiezers, kreeg zij weer moed en be"on op nieuw in waardige, krachtige taal hare meening in be langrijke hoofdartikelen aan den dag te leggen. Doch het duurde niet lang, of zij zweeg weder, waartoe welligt de hatelijke en langdurige processen, waaraan de uitgeefster werd blootgesteldhebben medegfewerkt. Thans bij de aangekon digde grondwetsherziening breekt zij het zwijgen weder af, en deelt hare gevoelens mede over die gewigtige zaak en over 'stands tegenwoordigen toestand. Wij lezen hieromtrent onder anderen: »De slotsom (onzer ellende) is eene Regering door velen allen min of meer bezoldigden; eene zeer kostbare Regering, en wat nog erger is, belastingen, welke buiten alle verhou ding, de niet fatsoenlijke lieden drukken. «Indien wij voor het buitenland schreven, zouden wij ecnige pagina's moeten vullen om uit te leggen, wat in Ne- derlandschen zin een fatsoenlijk man is, wat er geen is. Voor Nederland is het genoeg te zeggen dat hier door een fat soenlijk man wordt bedoeld hij, die, zoo hij twaalf zonen had, min of meer behoefte hebbende aan eene bezoldiging, van oordeel is, dat zij allen aanspraak op een ambt hebben. «Frets, Franijois Frets verdedigde de menigte geregtshoven en regtbanken, vermits er eene loopbaan moest zijn voor de meesters in ulfoque jure; onbeschaamder kan het zeker niel maar velen, die het niet zeggen, denkeu het niet minder. Er moet eene vrij aanzienlijke armee zijn; opdat er carrière voor jonge officieren zoude zijn; een ligchaam van zee-otlieie- ren al zijn er bijna geen schepen, oin zonen of neven te plaatsenvestingwerken, magazijnen en scheepswerven; idem, ininisteriëlen omhaal; idem elf provinciëneen legio regters procureurs, idem, idem, idem. In een woord, de ouwe- keerde wereld." Het vorstendom Waldeck bezit onbetwistbaar de meest 'originele manier, om zijne zoogenoemde vertegenwoordigende Kamer het een of ander ontwerp te doen aannemen of ver werpen. De Staten worden daar nooit bijeengeroepen; maar wanneer het Gouvernement hun. voorstellen te doen heeft, dan zendt ze het aan den President der Staten. Deze geeft daarop zijn advies, en nu worden voorstel en advies, dat be stemd is om tot gids te dienen voor de overige Leden der Dit blad verschijnt gerepeld alle Zaturdagen. De prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer Zutphen en Apeldoorn 75 ceut in de drie maanden; overal elders franco per pn&t87'/2cet)t. Alle post kantoren nemoa bestellingen aan. De prijs der Advertentiên is van óón tot vijf regels 50 cenf-, en 10 cdnt voor elkeu meerderen regel, be halve 35cent zegelregt bij iedere plaatsing. ZWOÏ.I.E, OEVE.VTES Staten, in eene portefeuille gelegd, en zoo door eene bode rondgebragt bij ieder der Leden die aldus bij geschrifte zijne stem geelt, zonder ooit te weten te komen, hoe de na hem stemmenden gestemd hebben. (Onze ministers, die ook gaarne met de minste moeite ge diend zijn, en aan het geleuter van de Leden der Tweede Kamer het land hebben, waarom zij zooveel mogelijk bij de deliberation absent blijven, schijnen het Waldecksche kunst middeltje tot heden toe nog niet te kennen, anders zouden ze het stellig wel reeds toegepast hebben, of er althans po gingen toe hebben aangewend. Wij gelooven dat de Natie er weinig bij zou verliezenal bleven de Kamerleden maar stilletjes te huis, om daar op hun gemak de toegezondene Wetsontwerpen te onderzoeken en ze goed- of af te keuren, 't Zou eene bezuiniging opleveren van niet minder dan f 2-35,000 's jaars; immers de reis- en verblijfkosten dier Heeren bedragen van de 30 oudjes in de 1ste Kamer a f 3.000 f 90,000 ii 58 jongeren 2de h - 2,500 - 145,000 Summa 235,000) De Hooge Raad heeft het beroep in cassatie verworpen van het arrest des Geldersehen Hofswaarbij Petros van der Valck, boekdrukker te Nijmegen, ter zake van het uitgeven en verspreiden van een gedrukt geschrift (wegens de onschuld van Kapellaan Gepkens) waarbij de schrijver en drukker van hetzelve niet bij hunnen haam en woonplaats waren aange duid, 'is veroordeeld lot 6 niaaanden gevangenis en in tic kost ten; zooi!al Petrus een half jaar moet brommen. De behandeling der zaak van den Asmodée (zie ons laat ste No.), die op Maandag 13 dezer was bepaald, is verdaagd tot Woensdag daaraanvolgende. Donderdag 23 dezer zal voor de Rcglbank te 's Hagc dienen, de bekende zaak van A. J. van Telroode cn den Re dacteur van den Courrier Batave en De Burger. De Haagsche Rcglbank is hét gebleken, dat Govert Pe ter Verplo-egji maar eventjes ƒ24.000 niet heeft opgedokt van de 29,400, die hij zelf erkend heeft ontvangen" te hebben van 49 gedupeerden. Jl. Maandag, op 's Konings Verjaardag, heeft de Regtbank in die beruchte zaak uitspraak gedaan en den patient, wegens het wanbedrijf van opligting tot drie jaren zitten, 600 boete, 10 jaren ontzetting der bekende zoogenaamde burgevregten en in de kosten. Dat zijn andere SinterklaAs-geschcnken als kruizen en lintjes! 't Had echter nog erger met hem kunnen afioopen als er een roedk (voor geeseling) ware bijgekomen; ven als Sinterlaas, goed, heilige man, de stoute kinderen een gard in de schoen brengt, om er mede gestraft te worden. Gelukkig ook voor den veroordeelde', dat de cel- luaire gevangenissen hier ten lande nog niet klaar zijn want anders, bij eenzame opsluiting, zou de straf verdub beld worden. Hij is echter van het vonnis in hooger be roep gekomen. ZUTPHEN, APELÖOOSSM. De Advertentiên moeten vóór Vrijdag middog vie uur t«T DuAKciij ie Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen, voor dit blad bestemd tooeten franco geschieden, hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeenk Willink Deventer, A. Teb Gunnb Zutphen', J. II. Melljnk; Apeldoorn, B. Gunning.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1