ADVERTENTIE-BLAD. NIEUWS- EN 15 November 1847 We Zevcn-Kindercu-Wct, ZUTPDESi, APELDOORN. De Advertentiën moeien vóór Vrijdag middag vie uur ter Drukkerij te Deventer lijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenbetzij door bemiddeling der Post- kantoren of te Zwolle bij W. E. J. Tjuerk Willink Deventer, A. Teb Gunnb; Zutphen J. H. Melunk; ApeldoornB. Gunning. 't Is nu uit het aan de Tweede Kamer aangeboden wets ontwerp ter voorziening in de verpligtingcnwelke voor den Staat voortvloeijen uit de toepassing der zeven-kinderen-wet van 29 Nivóse Xlllde jaar, gebleken, dat de natie van 1847 tot 1861 daarvoor zal moeten opdokken de enorme som van f 672,792 waarbij nog gevoegd moet worden 30,090 wegens proceskosten ter dier zake in de jaren 18451846 en 184/ gemaakt; zoodat het niet bij tijds afschaften door de Regering der bedoelde wetde natie te staan komt op f 08,792 zegge ruim ze vein toimei» goudsl!! zoo niet nog meed Een en ander blijkt uit de opgave en berekeningdoor de Re verin" opgemaakt en aan de Kamer medegedeeld. Yan de meer dan 1200 ontvangen aanvragen zijn er tot dus verre 674 gegrond bevonden, terwijl er ruim 530 zijn. alge- wezen. De Regering verwacht, dut net getal van welligt nog gerond geoordeeld wordende aanvragen niet meer dan 6 be dragen zal. 't ls te hopen, dat hare berekeningen thans op betere grondslagen zullen berusten zeglh/t Handelsblad dan in het begin van het loopende jiar, toen het getal kin deren, dat in de toepassing der wet viel, op slechts 590 werd geraamd, hetgeen nu blijkt 1*4 meer gewee-t te zijn. Wijstel len ons nog weinig gerust, dat er ruim 530 aanvragen door de Regering zelve zijn algewezen, hetgeen ligt tot nieuwe proce dures en kosten aanleiding geven kan. Er wordt wel in de Memorie van Toelichting te kennen gegeven dat de gegrond heid der aanspraak bij besluiten des Kunings zal worden uitgemaakt, doch welken waarborg'bestaat er, dat de belang hebbenden in die beslissing, door Partij zelve in hare eigene zaak genomen, zullen berusten f Of kon al hetgeen tot hier toe van Gouvernementswege nopens deze aangelegenheid ge schied is, de belanghebbenden comge gerustheid verschaften! Écu staaltje slechts: Toen eindelijk de JMivóse-wct op 26 Maart 1817 werd ingetrokken was nog de Regering in deze zaak niet ter goeder trouw. Nog tiachlle zij bij den lloogen Raad het gevoelen te doen bovendrijven, dat niet de intrekking der Nivóse-wct ook alle regten waren komen te vervallendie daaruit vroeger mogten ontleend zijn! Doch de llooge Raad heeft, op cene waardige wijze, ook dien uitweg afgesneden, en den schuldenaar verpligt zijne verbindtenjssen gestand te doen en na te leven. Uit ile Memorie van Toelichting blijkt verder, dat bet aan tal processen tot 102 is geklommen; dat de llooge Raad al leen in de zaak van Hoogland den Slaat tot opvoeding of hitkeering van f 250 's jaars tot het achttiende jaar des zoons heeft veroordeeld, maar in alle andere gevallen slechts bepaal delijk tot vier jaren; zoodat Hoogland, wiens zoon bij de aangifte reeds 12 jaar en 10 maanden oud was, gedurende 5 jaar en 2 maanden de 250 's jaars zal trokken; wijders, dat het eerste uitkeeringsjaar aanvangt voor 136 kinderen in 1847, 249 in 1343, 77 in 1849, 52 in 1850, 54 in 18-31, 31 in 1852, 13 in 1853, 20 in 1S54, 15 in 1855, 5 in ZWOLLE, DEVENTER Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De prijs van het abonnement is voor ZwolleDeventer, Zutphen en Apeldoorn 75 cent iu de drie maandeo overal elders franco por postSl'/jceDl. Alle post- kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentiën is van één tot vijf regels 30 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 35«ent zegelregl bij iedere plaatsing. 18/6, 19 ui 1857, 3 in 1858, te zamen 674 kinderen, en da in 1861 die fatale zaak zal zijn afgeloopen Ook blijkt nog, da de aanspraak op de uitkccring ingaat voor degenen (lie geprocedeerd hebben, met den dag der dagvaarding; voor de overigendie kinderen hebben aangegevenwelke tijdens het doen dier aangifte reeds tien jaren of ouder waren, met den dag der aangifteen voor degenen, die kinderen hebben aangegeven, welke tijdens het doen der aangifte nog geen tién jaren oud waren, met den dag op welke die kinderen tien jaren oud worden; en eindelijk, dat bet voornomen der Regering is, om de uitbetaling jaarlijks te doen plaatshebben: de eerste maal, een jaar na den dag op welke de aanspraak op de uil- keering is ingegaan. Wij herhalen hel ten slotte: wij zien nu duidelijk, waar onder cene eigenzinnige, stijfhoofdige, dwaze Regering ons geld blijft. Onder een wijs, verstandig Bestuur zou onmoge lijk cene natie voor zoodanige nuttelooze verspilling zeven (on gouds behoeven op te dokken! Moge het cene wijze les voor onze bewindslieden zijn! Natuurlijk al dat hoogwijze bakergesnater der Tweede Kamer over de zcvenkindcrcnwct moet haar in den neus worden gewreven. Natuurlijk wij hebben nu millincnen ge noegeen tweede Don Carlos kan cr nuè geholpen worden; maar voor de zevende kinderen is wettigheid en openbaarheid van uitgaven nnodig. Daar moet een nieuw spaarvarkentje voor worden aangelegd, Bij den aanvang der beraadslaging in de Tweede Kamer over het ontwerp van Adi'es in antwoord op de Troonrede, deed de Heer Luzvc cene motie van orde, om de Heeren ministers te doen uitnoodigen bij de beraadslaging tegenwoor dig te zijn. Z. Ed. Mog. verklaarde niet te zullen treden in de redenen en argumenten bij vorige gelegenheden in het midden gebragtom het nuttige cn noodzakelijke van de te genwoordigheid der ministers uit een te zetten, maar ditmaal had hij een argument te meer voor dat verlangen; namelijk, omdat hij de nadere uitlegging verlangde \an de zinsnede der Troonrede, waarin de Koning te kennen geeft «ernstig be- dacht te zijn op maatregelen om eenige werken van open- ii baar nut, in verschillende o rden des Rijks tot stand te i) brengen." (Hierover nader). De Heer van Dam van Isselt was het deswege met zijn co'- lega eens cn merkte nog teregt aandat men thans nog te meer op de tegenwoordigheid der ministers m vgt aandringen, omdat bij de behandeling der Brgrontingswctlen de ministers a!s (uin gevoelen hadden voorgediajendat daarbij alleen de cijfers (geen staatkunde) mogten in ovci weging genomen worden. Lie Heer Luzic, «die cene fijne petsil) g- nooit terng ho«.11" zegt zeker blad voegde er nog bij, dat hij zich van de uitnoodi'ging der Kamer nu vooral meer dan vroeger wat voorstelde, omdat uit de beloofde Grondwetsherziening was gebleken, dat de ministers veranderd zijn, dat zij nu mogelijk wel een stap verder zouden gaan cn in de Kamer

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1