MVERTENT1E-BLAD. NIEUWS- Ei 0 November 1847 Met &de eai 3de I§s>ek van 't gta-afweO>oék. In het nieuw aangeboden 2de boek Wetboek van Straf- regtis thans, tegen.dan zin der Regeringhet placet opge nomen. Art. 33 van den lsten titel bepaalt het navolgende: a De bedienaar der godsdienst, die, zonder voorafgaand ver- i)lof der Regering, heeft aangekondigd, verspreid of in druk «uitgegeven eenige acte of cenig geschrift, onder welken naam «en in welken vorm ook vervat, van eenige buitenlandsche «geestelijke of kerkelijke vergadering of overheid, wordt ge- Straft met correctionele •gevangenisstraf van 1 tot 3 jaren en «geldboete van ƒ10!) tot f 1000, te' zamen of afzonderlijk. °»Van deze bepaling zijn uitgezonderd die acten welke uit- sluitend gewetenszaken van bijzondere personen of onderwer- «pen van kerkelijke tuebt betreffen. Art. 30 bevat wijders de op aandrang der Tweede Kamer in den vroeger aangeboden llden titel opgenomen bepalingen, teen het door de bedienaars van godsdienst zich vcroorlooven va^i berisping of afkeuring van dc Regering of van eenige daad 'van het openbaar gezag enz. bepalingen ontleend aan de artt. 201 en volg. van den Code Penal. Voor het overige zijn de onderscheidene wetsontwerpen, uitmakende het 2de en'3de Boek, bijna gelijkluidend met de vroegere voordragt. De bepalingen betrekkelijk de Drukpers vervat in den Vdon XVII en XXillsten titel, zijn gebleven, zoo als zij voorgesteld waren, en blijven dus in zich vereenigen do quahièitie daar aan bij de laatste discussion over het 2 Ie boek gegeven name lijk: een xieztnüijk attentat tegen de drnkpsMwlJücld!J! Men begrijpt'dus, dat het nu boog-tijd wordt, dit druk kers, uitgevers en schrijvers van vrijzinnige geschriften en dag bladen, ja geheel de natie, zich eendragtelijk tot Z M. den Koning en de Staten-üeneraal wenden met dringende petities ten einde bij vernieuwing of bij herhaling te trachten den dreigenden doodslag van de dierbare vrijheid der drukpers de Koningin der aarde en de vrijheid van schrijven en spre ken af te weren. Hoe is het mogelijk, dat onze ministersdie cene grondwets herziening, hoe weinig beteekeneml dan ook, hebben toege zegd, zulke gedrochtelijke strafwetten, nog erger dan die van den dwingeland Napoleon, ten tweede male hebben kunnen voorstellen? Bewijst dit niet klaar en duidelijk, dut zij vol strekt niet van regcringstelsel veranderd zijn? Toonen daardoor zij niet ten overtuigendste, dat hunne zienswijze volstrekt niet aan constitutionalitcit en vrijzinnigheid gewonnen heeft, en dat zij dezelfde behoudsminnen zijn, zoo niet-'nog erger, als voor de belofte van Grondwetsherziening? Wij hebben nu een voorproefje van netgccn men van eene 1)verduidelijking" en wijziging van sommige bepalingen dei- Grondwet te wachten hebbel Zou die belofte ook «ene lage intrigue kunnen zijn van de ministers, om daarmede de Kamer te paaijen en te verscha'lken om des te gemakkelijker de voorgestelde strafwetten er door te slepen? Het gevaar is groot! Van onze vertegenwoordigers vreezen w-ij, op grond van antecedenten, tl a t de meerderheid de nood lottige ontwerpen gaaf zal aannemen! Men weet, dat er vele nulliteiten, quasi volksvertegenwoordigers inde Tweede Kamer zitting hebben, die van dc diukpers veel te lijden hebben, en eene regtvaardige kastijding niet best kunnen verduren. Geen wonder dus, dat dezulken gretig zullen medewerken tot het vaststellen van bepalingen die hen boven de kritiek zul len verheffen? Heeft niet cén hunner, een nieuwbakken Lid van de Zaan om slechts één voorbeeld aan te voeren openlijk, en N.B. nog wel in een publiek rijtuig, betuigd, dat li ij het project (de voorgestelde strafwetten op de druk pers) «zeer gepast vond omdat er van de drukpers zulk een «schrikkelijk misbruik gemaakt werd cn het zoo onaangenaam was aan allerhande aanrandingen blootgeste d te wezen in de publieke papieren"? (Zie Tijdspiegel No. 8 voor 1847.) Ondertusschcn schijnen wij sedert zeer onlangs bestormd te zullen worden met een tirailleurs-vuur van behoudende tijd schriften, brochures en pamphletten. Zoude dit alles, zoo casueel, onderneming van particulieren of eigene liefhebberij van goede vaderlanders wezen? Slechts gedeeltelijk vindt men dien oprijzenden letterschat aangewezen in de Amslerd. Cou rant van 3 dezer en dén Overijssel van 6 dezer. Wat er van zij, zoo niet het zuur-opgebragte geld der natip heimelijk daar aan wordt te koste gelegd houden wij zoodanige verdedigingen cn aanprijzingen van de handelingen der stuurlieden voor on eindig -verkieslijk boven kneveling der drukpers. Worden de vrienden des vaderlands daardoor van deze of geene dwaling overtuigd en teruggebragtdal is wenscheüjk en nutlig. Wordt dc kruistngt bevonden bedriegelijk te zijn zoo zullen de lezers er regt, aan doen wedervaren bijaldien dan nog cenig agutal van die lezers overblijft. Maar daar blijft het niet bij: ons wordt meer toegedacht. De hoop is dus uiterst gering. Wij moeten echter al het mogelijke aanwenden, door wettelijke en geoorloofde midde len, om het naderend gevaar af" te keeren. Daartoe geeft ons. artikel 159 der Grondwet de .middelen aan de hand, na melijk het regt om petitiën aan de bevoegde raagt in te die nen; dus. in de eerste plaats wcndèn wij ons tot lret geëerbie digde Hoofd van den Slaat-, aan Z. M. den Koning, die de ridderlijke genoemd wordt, die eens zelf zich aan 't hoofd dei- beweging, der .vooruitgang stelde en zelf voor de vrijheid heeft eestreden. Thans gebit het weder dc vrijheiddie KedreiTtL wordt,; wel is waar ccne andere,- -maar Töch nit-ï' mvnflgr gewiglige en dierbare vrijhei!de' vrijheid d-r drukpers jj« vrijheid van spreken. ;i A v Hj§5|| W Wij achten het geenszins overbodige, hier eert, juis| deakbeéTJ te 'geven, hoedanig de vrijheid van drukpers en van'" schrijven cn spreken, bij hel ontwerp van strarejjgli oai- trent hoon et) laster bedreigd worden.'-. kV ZWOLLE DEVENTER Dit blad verschijnt geregeld alle Zalurdapp; De prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer, Zutphen en Apeldoorn 73 cent in de drie maaiITen overal elders franco per post W/jcent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Adverlenliën is van één tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 55cent zegelregt bij iedere plaatsing. Z5JTPHEÏV, APELDOORN. De Advertentiën moeten vóór Vrijdag middag vie uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij W. E. J. Tjeenk "Willink Del-enter, ATer-Gunnh; Zutphen J. H. Mellink; ApeldoornB. Gunning-

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1