NIEUWS- Ei AUVERTENTIE-BLAD. 18 September 1817. V. 58. TT*-! v Dit blad verschijnt gerepeld alle Zaturdagen. De prijs van het abonnement is voor ZwolleDeventer, Zutphen en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden; overal elders franco per poslST/jcent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan De prijs der Adverlentiön is van étln tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 35 cent zegelregt bij iedere plaatsing. De Adverlentién moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij ie Derenltr lijn ingezoi den. Alle toezendingen voor dil blad bestemd moeten franco geschieden hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij G J. Schutte Deven terA. Ter Guine; Zutphen, J. II. Wellink; ApeldoornB. Gunning. ZWOLLE, DEVENTER. ZETPOEN, APELDOORN. Gelijk men hierachter uit het Proces-verbaal, onder de rubriek: Slads-Nieuws van Deventerzien zal, zijn hier ter stede met een tot heden hier nog onbekend groot aantal stemmen, tot Kiezers gekozen, de Hoeren L. F. Pieicem.v VV. Ankersmit en P. Rommenie, allen tot den aanzienlijken han delstand behoorende. L)cze keuzen hebben hier algemeen bij de burgerij genoegen gegeven. Mogten de aanstaande verkie zingen van drie nieuwe Raadsleden even zoo gelukkig uitvallen! De Amsl. Cl. en Overijsselzeggen van de gedane keuzen, »dat de beide eersten, Leden zijn van de Afdeeling Deventer der Amstel-Societeit terwijl de laatste eveneens zich als een voor stander van staatkundigen vooruitgang en als een petitionaris voor eenc Grondswetsherziening heeft doen kennen." Het laat ste blad voegt er nog bij, dat zij dus alle drie »in het zwarte boek staan, of er in behoorenwat tegenwoordig de beste aanbeveling is." Wij kunnen hier nog bijvoegen wat door sommigen be weerd wordt, dat genoemde drie Heerentijd.ns de be ruchte, zoogenaamde Vrijwillige Leeningbehoord zouden hebben onder die weinige verstandigen en gelukkigen in den latide, die wijsselijk niet geteekend hebben, maar de kat uit den boom hebben gekeken en dus zich niet hebben laten ver schalken door de monster-manoeuvre van dun grooten Redder van Nederland, wiens naam is: Mr. Flows Adriaan van Hall cn wiens kwaliteit is: .docent in de Wijsbegeerte van het Regt. Had de natie eenparig ook zoo verstandig gehandeld als die Ilceren gezegd worden gedaan te hebben en niet willen offe ren bij wijze van inteekeningaan de berooide cn beroofde schatkist, dan onder uitdrukkelijke voorwaarde van eeue be paalde toezegging, der Regering, cl at ons staalshuisbouden ra dicaal hervormd zóu worden - wij zouden voorzeker thans betere lijden beleven; eenc "grondwetsherziening zou reeds tot stand zijn gekomen. Volgens de A nislerdamsche Courant van eergisteren heeft de-Heer C. J. Mattues Iloogleeraar 111 de Wis- en Natuurkunde te Deventer, de hem aangebodene betrekking van Hooglóeraar in dezelfde vakken aan bel Athenaeum lllus- tre te Amsterdam aangenomen. Wij vernemen, dat omtrent den aanstaanden nieuwen Gouverneur van Overijssel nog niets naders bekend is. Het zal mogelijk wachten op de terugkomst, aanstaanden Dings- dagvan Z. M. den Koning. Graaf Jan verkeert in 't stel lige denkbeeld, dat hij met November naar dtn Haag trekt, waar zijn huis gereed is terwijl zijne huisgenooten er hunne schikkingen naar maken, 't Zou echter toch niet te verwon deren zijn, als hij nog te Zwolle moest overwinteren. -De Ilooge Raad heeft dezer dagen weder ecne nieuwe kwestie over dc toepassing van de zeven-kinderen wel beslist. Een vader namelijk wiens zevende kind nog onder vigeur der wet van Nivöse was geboren doch die na de invoering der intrekkings-weteen zoon ter opvoeding door den Staat had aangewezenverlangde toelatingom te dier zake kosteloos te procederen. De Hooge Raad heeft echter dat verzoek ex- mentis causae afgewezen, wat tc verwachten waszoodat hij die vroeger het regt had, om, gedurende drie maanden na de geboorte van zijn laatste kind den last der opvoeding van een tienjarigen zoon aan den Staat over te dragen, het faveur van dien termijn dadelijk bij het in werking komen der nieuwe wet (31 Maart ,1.) heeft verloren. Jhr. M. W. F. Gevers Deijnoot werd ten vorige jare tot Kiezer te Rotterdam benoemd en daarna tot Lid van den Ste delijken Raad. Hij achtte zich nu gemoedelijk bezwaard met die dubbelde betrekking hoewelvolgens de Reglementen van bestuur voor de steden iemand Lid van den Raad en teven' van 't Kies-Collcgie kan zijn. Hij verzocht echter aan d( Raad om zijn ontslag als Kiezer te willen aannemen o vcrlcenen. IJlt werd afgewezen, als daartoe zich onbevoegd achtende; doch de Heer Gevers Deijnoot kwam in hooger be roep bij de Ged. Staten van Z.-Hollanden ontwikkelde in een fiks gemotiveerd adres, (een en ander te lezen in No. 21) der Politieke Bijdragenhet ongerijmde der bepalingdat de be trekking van Kiezer vcrceni'gd kan blijven met het lidmaatschap van het Stedelijk Bestuur, zoodat iu sommige steden de Raad zich zelve kiest, zelf zijne openstaande plaatsen aanvult (1), in strijd met alle gezonde beginselen van vertegenwoordiging in strijd met art. 131 der Grondwet, hetwelk afzonderlijke Kiezers -Collegiën voorschrijft. Verder betoogt de adressant op eène overtuigende wijze, dat, wel is waar de Reglementen het verecnigen van beide betrekkingen uitdrukkelijk toestaan, dil echter als eenc gunstnimmer als eenc verjiligting moet beschouwd worden; dat bet Reglement niet meer zegt, dan dal beide function in één persoon kunnen vcrecnigd zijn ner gens d t rerpliglend verklaart. Het verzoek werd echter insge lijks door de Ged. Staten afgewezen, op grond, dat volgens 't Reglement niemand zich aan de function van Kiezer mag ontrekken, dan om wettige redenen, cn de vcrecniging van beide betrekkingen wettelijk geoorloofd is; dat de Raad zelfs niet bevoegd isooi in functie getredene kiezers tc ontslaan, maar alleen om de redenen tot niet-aanvaardiging van t Kic- zerschap te beoordeelcncn dat de adressant hier volgt een onvergulde, bittere cn niet verdiende pi! zoo hij in de vcrecniging dier beide betrekkingen een gemoedelijk bezwaar vond, hij voor de laatste benoeming tot Raadslid had moeten bedanken en dat hij dit img kon doen. Dc nieuwe Indische wetboeken, die stilletjes zouden bin nengesmokkeld Zijn, hadden de boekdrukkers Noman en Zoon dit niet belet, zullen met 1 Maart 1343 in werking komen. Om een klein idee te geven, hop lief'en prettig voor een Ne derlander het in Ncèrlands Qtfstvludië te teven is volgc hier (1) Dc Raad tc Rotterdam lirslajyl; liedern ufC:e28 Leden, waarvan 22 tevens Kiezers zijn!! (Rij Zulphtnattj. Ihit Kiezers-Colli gie telt 60 leden, waarvan Rij liet doen 'van verkiezingen jlc helft moei uitloten terwijl zelfs een getal van 15 voldoende is'om pene keuze te doen plaats Rebbeltzoo dat de Raad doorgaans oenen óA&rwreendeii in vloed op die keuzen moet uitoefenen, zoo niet zelfs de gelieetc te 11 ze regelen.-

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1