f 118 Ï4 Augustus m Aatftn i mTIf- 'i 1% <$0. A ST» 1 f F T P mm nr a i 9 V&9 ai0 "f ÊC'Vill ZWOL1.5 1>E V KXTE3 Dil blad verschijnt geregwkl '»Hè 7.alur<lugmn.. De prijs van het obonnt-mWU is voor Zwolle, Deventer, Zutphen eu Apeldoorn I'S cent in de drié jiiaaudeo overal elder» franco per p«>»l8T/j-cént. Alle post kantoren nemen bestellingen can De prijs der Adverlenlicn is ven één tol vijf regels 50 cent, en 10 oëiit voor eiken meerderen regel, be halve 35 cent zegelregt bij iedere plaatsing. ui» 'i >MUJ!BrjSlK3X3i:Kil4i fcA=t larac-.^k.UJzAj3tt^gg*v-u ïwcetle Ramei' der fetateni-GcMcraal. In de lilting van j.l. Maandag is het 1ste ontwerp der slem- en kieswetten, regelende de uitoefening van het stem- reet in de steden en ten platte lande, met 31 tegen Z7 stemmen verworpen. Daarop heeft de Minister van Binnen- landsche Zaken den overigen rommel stilletjes in zijn lak ge sloken ten einde zich niet aan meerdere nederlagen bioot te stellen De overige ontwerpen zijn alzoo ingetrokken, en het is nu de 5de maal, sedert 1840, dat tie voord,agtcn der Re- "crineom gevolg te geven aan Art. O der Grondwet (stern en kicsregt) in de geboorte gesmoord ot gevveldad.g ver moord zijn. Napoleon, Graaf van Randwijck., lieer van den Plali en der toevallig geboren knuleren, is dan toch, even tls in der tijd zijn voorgangerMinister Sciijmmelpenninck, reet ongelukkig met zijne ontwerpen, terwijl collega Kloris en ook "confrère la Sarraz-Mons cr alles weten door te sle- 1>eu. Mot genoegen hebben wij gezien, dat onze vier Ovcriissclschc kamerleden, even als 111 cenc vorige zitting, toen zij ccndrag'lig een votum van al keuring jegens de. mi nisters uitbragten, allen tegen het bovengenoemde ontwerp hebben gestemd. De Hccren Bruce, Cost Jordens en van IIaERSOLTE hadden het in de publieke opinie andeis weer wat verbruid, door vóór de begroeiing van Builcnlamlseiio Zaken, het ongelukkige departement van den ex kanonnier de la Sarraz te stemmen. De lieer van i'wist is zich het meest gelijk gebleven. Z.Ed.M. herinnerde bij deze gclegeulieul tor' beantwoording van cenige gezegden des munsters „dat steeds zijn gcvoetim was, dat de hamer de bevoegdheid niet heeftom de Regering tot eene herziening der Grondwet te ndwingendoch dat Hij aan den anderen kant van oordeel is dat indien de Kamer de meeiitiig is toegedaan dat de „wég, d'ic door de Regering gevolgd wordtten eerderoe van 11 hit land leidt, zij, desnoodsdoor de afstemming der Oe- grading haar kan noodzaken dien weg te vertalen. bravo! J 1 Woensdag heeft de Minister van Binnenhui,.se.ie zaken^ namens Z. M. °.n eene vereenigde vergadering van de belde Kamers, de zitting der Staten Generaal over 184;, na de behaalde zegcpratcu der Regering (41 aangeuou.cn wellen) oiwcsonul ie hebben, geslolen. Van de veelvuldige nederlagen verwerping van vo'ordraglen) heeft Z.Exc. w.jssel.jk gezwegen. Z. m' de Koning heelt dadelijk den Voorzitter air. bnucu tot buitengewonen Staatsraad benoemd. Men dacht algemeen, datoi.ze Nedei lanofschc Brütus tevens tot Graai zot. worden verheven, althans tot baron. Nu, wat hij nog niet iskan hij nog worden De Nieuwe Rotterd. Cl., in eene reeks van hoofdartike len de Verslagen der Commission, ui de Tweede Kamer, over. de- Staten van Ontvangst en Uitgaaf oer Overzeescue 1 E'ITTINGEN OVER 1840 184/ Cl) OVER HET V ERSL VG VAN 11ET GEBRUIK DER GeLDMIDDEI.EÜ OVER 1844, EN DE AlGEMEENK ReKE- ning ovrr 1843, behandelende en uitpluizende, toont uit laatstgenoemd Verslag overtuigend aan, dat „hier om strijd duisterniswanordeonwettigheid hecrscl.t, en zegt daar omtrent o. a. nog het volgende Zl'TPB'r.X AFELDCORN. De Aiiverlentirn mo-Mon vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij te Detenhr lijn ingezonden. AUe toerend'tfgen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden K In lrij door bemiddeling der Post kantoren, of te 'Lwoll- lij G J. Schutte; heven' terA. Ter Conu Zïlfpheii3. II. Ucllihk; Apeldoorn, 15. Gl'n.mag. «Wiurlijk een schonne uilslag van liet onder/nek eens versluis van een minister, die ziclt steeds op de ojicnb t.irlieid beroemt, welke hij in liet ün intiëei bolleer van den Staat braglen mot minachting nederzict op ben, die beweren, volstrekt niets bij liet licitt te kurjncn zien, dat bij zegt ontstoken te hebben. Eene groolere nederlaag kon de minister van finantiën niet lijden, dan item bij de beide verslagen der Commis sion van onderzoek, van bet verslag dor Rekenkamer cn van dit ver slag werd locgebragt." En wat verder, na het getuigenis der Commissie van het Verslag medegedeeld te hebben dat »geen der afdeelingen er van in staat is om den waren toestand der geldmiddelen te ndoen hennen; en dat zij te samen genomen daartoe evenmin in staal zijn" gaat de Redactie der N. Pt, Caldus voort Met blijkt uit baar verdag (bet verslag der Commissie), dat in bet bestuur der fin in tien, voor iooverre bet uit bet uitvoerig verslag cn do Rekening is blootgelegdmenige duisterheidmenige onordelijk- heidmenige ornrelliy/iéil iicerscut. Voegt men daarbij de beschuldi gingen, welke in t rspporl over bot verslag der Rekenkamer en bet voorloopij verslag over de C ;grot> ingSrontwcrpen zijn nedergelggd n iivjcL men zich verwon lerendat de Minister zich aan /.üne porteioufi J e\ bi ijl t vastklemmenwiens bene r de vertegenwoordiging van bet volk duisterheid, wanorde, onwcllijlaidten laste legt, wiens budgrd'en z<j beweert op onwaarheid te-zijn gegrond en waarop /.ij veronderstelt, dat de over- en afschrijvingenvooruit zouden beraamd a-'jo. kien moet al zoor veel liefde voor den ministeriële!! zetel hebben, als men met een dunk zijner verdiensten als de Minister van fin miiën daarop bbjl't zitten pio i legen s Laait de men t n a mliojre van het gebeele vólk zoo zeer wordt ten toon gesteld.1' Eu uieltegcnstaande dat alles cn meer zijn de fatale be- grootings wellen helaas aangenomenis het noodlottig i'cgc- riogstelsci weer voor twee lange bange jaren bestendigd eu zitten de uiinis'.ei'shartelijk iu hun uislje lagchcndc over de -gezcggelijlvheid c:i onderdanigheid der kamerleden, weer even vast en gerust op hunne zetels. Wal beteekenen dan al die krasse verslagen, wauruiettfc dó Kamer sc'.iermt, ai die ten- toonstclllugcn van miillslers, al de tere»twijzingen en verwij tingen, welke dien bewindslieden gedaan worden, als rnciï eindelijk na veel geschreeuw, hun in alles den 7.in doet, de middelen verschaft om hun vii'.lerieiijk regeringstelsel onge stoord voorl le zeilen, ten ver.lcrve des vaderlandsAlen zou de Kamer kunnen vergelijken niet een hen, die veel gekakel aanheft, in nar als het óp legg n aankomt een ivindoi voorden dag brengt. Is zij niet het beeld van den veel gedruis ma kenden berg, die sleehls cei c muis baarde? De toekomst wordt meer en meer duister O.15 schiet niets anders over dan aan de Ministers denkende, in navolging van den gronten Psalmist, den Koning te smcckenVerlos ons, om Uwer goeder'ie. endheid wille; daar is niemand onder hen, die goed duel; ook niet réi (Psalm X.IV vs. 3.) De .■irnhemsehsCourant zegt \an de aanneming der bc- g ootingSA riten ten slotte: .li t mari.jiietn'i|.spel is yfAi-l/opiMimen la'cfL gekniktzno als tie ministers aan hel ilraa 'ju trukkm. Zulke speleii zijn eóhlér uit ile. nto hu eu bel belecdigil ui Icleui'ip'stcbl publiek lu-cl'l niefs le il >en dan tien verLuoner le silfi-.-fen. liet b.i .l wc.nifj(naai' die ecui^o voldoening wil bel zich, echl.cr, niet htü.n uttlnetucn." De Kamper Courant zegt cr dit van: »L)e biltere palen der h -j o ti-t»jn utu-v hall ver-juü, «j u\n er in dü

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1