NIEUWS- EI AUVaiEiTIE-ELAB. 51 Julij 1847. N\ 51. h.t gr.i6 i. r«.Tz&tzri m Populariteit estt Impopulariteit. /W01.I.F. Dl'.VKMta prijs van 1 Zulphen en Apeldoorn Ti oenl in üe t overal elder» franco per pwtSI'/jWnl. Alle posl- kauloren nemen bestellingen asn. De prijs der AdverlentUn is van óón tol vijl regels 50 cent, en 10 cent voor e! halve 55 cent zegclregl bij i m /IIPBB, 4FFLSOOËN. De Advertenlién moeten vóór VtijJag middag riet uur ter Drukkerij Ie Derenter rijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of le Zwolle bij G J. Schutte; lieven- ter, A- Tea Ctfiuii; Zulphen, J. 11. üiuim; Apeldoorn, B. Gonitrao. Deze woorden zijn in de hedendaagsche staatkunde te be kend, dan dat hel noodig zou zijn, hier eene vei'klaring e seven van hunne betcekepis; genoeg zij het te wetendat het «oor de rust, de veiligheid en het welzijn van ten land gansch niet onverschillig is, of dcszclfs beheerscher ol degenen wicn lui een gedeelte°zijner raagt overgedragen heeft, al ot niet de volksgunst genieten. Talrijke voorbeelden treffen wij aan in 1 u- I r Ie wel der oudste als der latere tijden van de n'ootlottle 'gevolgen, welke de kleinachting der liefde en toesenceenheid van het volk, door hen die over hetzelve ge teld waren na zich gesleept hebben; en zonder ons op e houden bij de geschiedenis der oudheid, behoeven wn slechts een oogénblik stil te staan bij die van den lateren tijd, om de juistheid onzer stelling te bewijzen Hec t met, in het be-in der veertiende eeuw, de trolsehhe.il de dwingelandij cn°de impopulariteit der Oostenrijkse/te Landvoogden tn Zwit serlandeen algeraeenen opstand te Heeft nicf, in de zestiende eeuw, een soortgelijke volksop standen eindelijk de losscheuring van de Spaansche heerschappij, door de Nederlandse natie, plaats gehad, ten gevolge van tie impopulariteit van Puilips den 11 en die van zijnen tiotschcn en wreeden sledehouder, den beruchten Hertog van Alva Dezelfde oorzaken hebben door alle lijden heen gelijke uit werkselen gehad, cn hieruit blijktvan hoe veel belang het is voor hen, die met de openbare magt bekleed zijn cnsooi het oppergezagden volkshaat niet op te wekken. Populariteit is dus in het geheel geen ijdele klank voor de bewaarders van het gezag; dezelve is vooral raadzaam in tij den van misnoegen en spanning tusschen het volk en de Le gering des lands®, en zulk een tijd ,s thans aanwc ig He behoort niet tot onze taak, cn het is hier ook de plaats met te onderzoeken, in hoe verre de grievenwelke ulomlu.de wol-de uitgegalmd, gegrond of ongegrond zijn de algemeenheid derzeive bewijst genoegzaam dat rle natie in eenen staat van spanning en misnoegen verkeert, en het ,s voor de hooge Legering dringend noodzakelijk, dat hare gezagvoerders zich bij het volk bemind maken door populair te zijn. De populariteit der Regenten bestaat niet in een laffe toe gefelijkheid aan al de grillen van het volk noch in het u,t- tieelen van gunsten, zonder onderscheid of oordeel; maar in een minzaam voorkomenin het verleenen van eed gemakké- liikcn toegang aan hunne ondcrhoor.gen die hulp of onderngt behoeven in het aanhooren met geduld en toegevendheid van hunne wezenlijke of vermeende bezwaren; in het voorkomen of wegnemen, zoo veel in hun vermogen is, van de aanlei- dende oorzaken tot openbare klagtcn in het verzachten door vriendelijke woorden van noodzakelijke weigenngcn: in één woord, de populariteit der Overheden bestaat in volksgezind te zijn zonder laagheid en zulks aan den dag te leggch met waardigheid in niet te wachten om zich toegevend te toonen tot dat hun dit door geweld of vrees afgedwongen wordt, maar in tijelsdoch met schranderheid en oordeel, rekkelijk te zijn, waar zulks voor de openbare rust en veiligheid nood zakelijk wordt geacht; dit alles, zoo veel als met hunne plig- tcn jegens Vorst cn Vaderland bestaanbaar is. bezitten nu de Commissaris des Konings zoo bekend onder den naam van Graaf Jan, cn zijn medestanderde Heer v. S. alle, of slechts eenige dier eigenschappen! Voorzeker neen; beide wedijveren in trotschhcidstroefheid en norschheidhet is hun der moeite niet waard, wanneer zij iels weigeren (en dit geschiedt al heel veelhun, die tot den minderen stand be- hooren dc pil te vergulden; dit zoude voor hen teveel om slag zijn. De eerste is bijna ongenaakbaar voor het publiek en kan ter naauwernood op de audiëntie-dagen, dat is, één maal in de weck, genaderd worden, en dan nog moet men zich met de voorstelling zijner zaak oveihaasten want de daar voor toegestane minuten zijn weinig in getal. Daarenboven, hoeveel atfdiëntiën gaan er n et verloren door afwezigheid welke afwezigheden bijna zoo talrijk zijn als die van le Jtoi- voyageur! Op andere dagen is hij niet te spreken voor bij zondere personen van hoe ver zij ook daartoe mogtcn over gekomen zijn en zij moeten ongetroost terugkeer.en de reis kosten betalen, welke sommige hunner niet dan met veel moeite hadden kunnen bijeenzamelen, en hup verloren tijd betreuren. Slechts zeer weinigen mogen zich in eene uitzondering verblij denen deze weinigen behooren dan nog alleen tot de aris tocratie der bevolking, zeer verschillend in dezen met wijlen den Heer Gouverneur der Provincie Overijssel1). II. Bentinck die eiken dag voor zijne onderhoorigeuvan welken rang ook, genaakbaar was. Ook de Ileer v. S. wiens afkomst cn opvoeding het niet hadden doen vermoeden dat hij in zijne geboorteplaats eenen zoo hoogen rang zou innemen veroorlooft zich in zijne hou ding, manieren en spraak eenert toon van aristocratieen aapt den hoogen, bijtenden toon en het stroeve voorkomen na van zijnen principaal; geen wonder, want hij overschaduwt hier aflen door de talrijke administrative en lucrative betrekkingen welke hij zich achtervolgens heeft doen toeëigenen door de menigvuldige commissiën(waaronder eenige winstgevende welke hij zich heeft doen opdragen en door het aanzien dat hij zich heeft weten te verschaftenten gevolge der velerlei relation'lie hij door die menigte bedieningen en commissiën noodwemliglijk moest verkrijgen. In het bijzonder, is de post van Griffier der Staten, voorheen zoo invloedrijk en eervol, geheel onbeduidend geworden zoo met opzigt van gezag en aanzienals met opzigt van belooning. Deze. post is thans geheel verduisterd door den glans, die v. S. omstraalt; ook geeft deze laatste dinés aan Leden der Provinciale Staten, en hij is daraitoe in staat door de opeenstapeling op zijn hoofd

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1