NIEUWS- Ei ADVERTENTIE-BLAD. 24 Jiihi I«i7. zurnES, ArELoooiire. ALEIDOSKMF. Dit blad verschijnt gerepeld alle Zaturdagen. De- prijs van bet abunoemenl is voor ZwolleDeventer, Zutphen en Apeldoorn 1$ cent in dc Jrie maanden overal elder# franco per potl&l'/f*01* Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advcrtenlicn is van éón tot vijf regels 00 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 33 cent zegelregt bij iedere plaatsing. De AdvertentiCn moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenhetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij G- J. Scuhtte Deven terA. Ter Guvne; ZutphenJ. II. Melu.vk; ApeldoornB. Ginunxc. ZWOLLE, DEVEVTES. Provinciale Stateai van Overijssel. (Vervolg.) lil ,1c zevende zillins van Uingsilag 13 Juli], bij de stemming over den derden Condidaat voor de vacature in liet UcrcgHliof, zijn de opiiiiën zeer uilcenloopende geweest, en is cr vrij wat gehaspeld over 6Jo/ico-briefjes. Wij geven misschien later ecnig verslag van die curiu- S"ln de achtste zitting van Woensdag, 14 Julij, is liet voorstel van den lieer Stoa* vis 's ü'iiavesakde, om het jaarlijkse!» Verslag en andere provinciale stukken, voor het publiek verkrijgbaar te stellen, en hij aanbesteding Ie laten drukken, aakObsobï* (Ij. - l.,J dc discussie over subsi lie voor een grintweg lusscheu Oolinaissuu. en Üeireka.iip, ver klaarden de herren va» Lucbe* en Toeus steens bereid Ie zijn geweest, om subsidie.! voor hoofdwegen loe le slaan; maar zoo het voor■gestelde mo"t worden iiim-willigd zij voortaan voor alle zoodanige subsi,hen zou den" stemment)e lieer Tobias meent, dal als hel zoo voortging ten laatste de wegen lot aan de boerenhuizen zouden worden aangelegd! (Dc subsidie is looi» toegestaan!) In de negende sitting van Donderdag la Juij, is de Ireurm ,re gele zen, dat baron vak Uasksolts zeer gevoelig was mor liet Voortdurend vertrouwen (helaas!) der Stalenen zich zijnc herkiezing als lal der Tweede Kamer gaarne het welgevallen. (Wie tuijl.ldc er aan..), - bij de discussie over subsi lie voor een kunstweg tusschen Uelden en borne herhaalde de heer vak Loens» wal hij dc, vurige, dag, lei, opzigle van zoodanige subsi,iiên in 't algeineru gezegd had. Uc heer Iobias meende ook', dat or op ecne verkwistende w.jie mede omgesprongen werd zoo als pisler-u mrl den weg van Outuiarssum naar Uenckaiiiji en heden de onderhavig,-, die per straatweg over Hengelo maar uur om is Hierop vatte de heer Dikkebs, de under,host van de Punische molen vuur en verweet den heer Tobias onkunde, zuo als hem wel meer in de vergadering was gebleken;" daar .de weg over Hengelo niet een -kwartier om maar een uurgaans om is. De heer 1. zeide daarop een kwartier tijdens bedoeld le hebben De lieer va» Makle merkte nog aan, dat de weg, pil de vergaderzaal hescnouvvd, een volslagen dwarsweg is, maar voor liet belangrijke borue en verdere landstreek zeer gevvenseht'en wel enige subsidie waard. Ten aanzien der kos ten lol herstelling van het locial der Staten, levens dienende lol be- vvuarplnals der prov. archieven, rapiiorleerde vlo Cuuiniissiedal dezelve op f 577 07 (hoe naauwkeurig!) werden begroot, en dal ze eigenlijk, volgens Ait. 141 der C. W. wel door hel IIijk moesten gedragen wor den", maar dat dc Minister van D. L. zieii daartegen had verzet,!! waarom zij proponeerdedie kosten nil hel Ibuds der buitengewone uit- griveu te vinden. Hij de deliberatie daarover merkte de heer va» JIaiile aan, dat die post morst gebragl worden oj> de hiiishoudetjbe begrooling dal'de Provincie reeds cniorine schallen had betaald voorgebouwen, die het Kijk bekostigen moei, dat dit den lieereu Miiiisl«TS extra bevallen zal, on zij hot langer zoo meer zullen vragen; dat wanneer de gebou wen vervallen, welke door bet Kijk moeten on lerUouden worden, bet volk dit wijlen kan aan Mie ze verzuimt, maar dal het dan ten minste niet de schuld is van de Prov. Stalen, be. heer van Loguem verklaarde daarop, dal in dc Commissie de stemming over dien post niet zeer aan genaam was geweestmaar dat men op cene wettelijke bepaling, zoo hij meent vin 1823, was gestuit, waarbij de kosten van onderhoud ook ten taste der Stalen kunnen komenhoezeer Art. 141 der G. W. dauj" (I) Ziehier de kosten van drukken enz. van dal Vers lay in 1847 1 40 Exempt. Verslat/ rel, waarvan 8 patj. tabel f 110 <50 Dezelve getouwen en ingenaaid7.5Q 10 Exop gewateerd papier ingenaaidgedrukttitel'en Carton 4.Ö0 140 (hnslajen om dito gedrukt 5.80 Voor het omplukken en afsnijden2.00 Totaal f 130.50 cskundigeit beu erendat het de helft le veel is. omtrent zeer du d,lijk is. (Welk eene tegenstrijdigheid, w«h«, een war winkel die wetten!) Een klaagadres van den heer J. LindeniiovtlsMed. boet. te Ommen, legen den burgemeester van 't ambt Ommen, Jlir. A. Sardberg van 't Laer, over cene onregtmalige verhoog.ng van den straatweg tot dijk, ten behoeve van diens buitengoed het Laer, doch ten koste van de eigendommen des adressants daorgestehl werd ver zonden aan Gedep. blaten, tut onderzoek en om le handelen naar be vind van zaken. Hierna kwam ecne allergcwigligs-te zaak voor, die wij wat uitvoeriger motten behandelen. Eene commissie van landbczitcrs uit Gedcp. Stalen beslaande uit de liet'rcn Jlir. J. A. Sandberg uil Zwolle, barpn van Faioagd van Mattarm en Mr. Koessingu üdirk. van dt n huize Singraven, hebben een voorstel aan hun 'collcgie uitgebragt tut canalisatie van Overijssel op ecne uitge breide scha.ilwelke canalisatie bestaan zoude in een scheepvaart-canaa! met sluizen zoo breed als aan de Willemsvaart, van Zwolle af tot De- uckamp toe, voorts in eenig bijwerk in Twenthe; voor al hetwelk zou moeten besteel worden (natuurlijk, door de Provincie) uiooi wat over een iiiiltioen behoudens eene bijdrage die van het Kijk zou worden aan- gevraag I Die canalisatie van Overijssel op eene uitgebreide schaal zou, naar dat voorstel, vergezeld of gepaard gaan van eene verbetering v.n Sc.ipbe k, hegge" en AiiueldSclie Ar, waaraan ;c Provincie en het Kjk niet mind r dan anderhalve lou guu Is /ouden le koste leggen. Wij ders schijnt het voorstel le hebben ingehouden, dat die werken niet aan particuliere onderneming niuotm worden overgelaten, maar door het Provinciaal Kcst nir moesten worden uitgevoerd" om reden dat het Provinciaal Bestuur uil den aard tier zake daarbij met evenveel zor<* voor alle deeleu der Provincie zou le werk gaan. Gedeputeerde Staten hebben dal voorstel lot hel hunne gemaakt en het hij dc alnmeene vergadering mgebragt. Denkelijk had de Gouverneur daarin meilepe- slemd. liiilTiursdat de Guuv.-meur me.leslemt, scliijnt de beminde natie steeds aan te staren, misschim uil liefhebberij voor opgooüencn vangen nu t de Grundwel. De vaste Conimis>ie van Dijken eii°Waleren heelt gunstig voor dal Voorstel van canalisatie geadviseerd. Een der voornaamste argumenten, ook van den heer van Kojjkn,. die hij de dis cus - i ti 11 guu lert bergen heluold heelt van de Canalisatie der Provincie op uilgelneide schaal, lag in dc beboette oiti hoe spoediger hoe beter lot wering van hel pauperis muswerk te verschaffen. Ook golden'zeer veel dc verborgen schallen, sluiniermde in dc niet ontgonnen heidevel den, en nog onvergelijkelijk meer in de niet aan dc snede gebragtc veenen alle welke schallen slechts wachleudc waren op dc canalisatie der Province op uitgebreide schaal om onnoemelijke inillioenen af te werpen, Wij Kaleiooskuop en eenigc andere personen gevoelen zeer diep al het gewigt van die argumenten. Wel verre van er cenige be denkingen legen in te brengen willen w ij slechts eene gedachte mede-- doelen, betrekkelijk het hoe en waar der c malisal je van Overijssel. Iht Vollenhoofsche moet er maar niet van mede hebben, al waren cenige Vollenhoofsche stemmen niet senrikkebjk op die canalisatie der Provincie gesteld want de Provincie heeft bij andere gelegenheden nog wel zoo tamelijk iets te koste te leggen aan dc Vollenhoofsche havens, wateren, vaarten, sluizen, dijken, bruggen, wegen, stranden, paal werken enz. Ook schijnt er door particuliere ouderneming eene vaart le zullen kunnen karnen uit de Dcdemsvaarl naar hot hart v ui Twentne of schoon Gedeputeerde Staten daarij minder zullen kunnen zorgen voor gelijkmatige bevoordcel'rng van alle hoeken der Provincie. Maar voor het overige zouden wij wel cene omkeering in het voorstel nuttig ach ten; namelijk, dat het kanaal wierd «gegraven door de Almclosche Aa (waar reeds water bestaat, en het graVen oneindig heler koop moet zijn) en dan verder langs den kortst-mogeliikm weg van Klissen naar Deventer, hetzij gedeeltelijk over de Schipbeek^' of niet. Deze weg is veel Kor tér naar dea groeten waterweg, en dus v I Jyelèr koop. Van liet meer dm een ipillioen schats zou nog mooi wat overschieten. Thans is. hij Zwolle eene sclioone verbetering weldra löt slaiuf gebpagtwanneer namelijk de schippers uit dc Dedemsvaarl reglstreeks Van de Lichlg'

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1