j 10 Junii 111-17. M0. 2ü. ZWOLLE DEVENTER DU blad verschijnt geregnlj allo Zaturdngen. De prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer, Zttlphen en Apeldoorn To cent in «le drie maanden; overal elders franco per post&V/^ceul. Alle post kantoren nemen bestellingen aaa. De prijs der Adverlentiën is van één tot vijf regels SO cent, en 10 cent voor elkeu meerderen regel, be halve 33 cent zegelregt bij iedere plaatsing. Zl'TPBES, APELÖO0KM. De Adverlentiën moeten vóór Vtijdag- middag vier uur ter Drukkerij ie Deventer zijn ingezoi.den. Alle .toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, hetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij G. J. Scihtte Denen-* Iery A. Ter Gunnk; ZutphenJ. II. Melunk; ApeldoornB. Guk.mng. 6>c üfs-ïhaffiaag v.ias desa Zoo is dan eindelijk door den landsvader van Hall voorge steld, om de belasting op het gemaal van de Rogge, waarom zoo lang is gemaald, af te schaffen. O onvolprczenè goeder tierenheid van den Redder van Nederland! En dan vindt men nog wijsneuzen, ellendige bedillersdie durven beweren dat het niets anders is dan een bedricgclijk lokaaseen schaam teloos voorwendsel waarmede hij de Staten-Genëraal poogt te verstrikken of te verleiden, om hem welligt tienmaal meer geld in handen te spelen, dan de schatkist bij de afschaffing van dien accijns zou verliezen; dus, dat hij een schclvischje, zou uitwerpen om een kabeljaauw te vangen! Wij kunnen echter niet gelooven dat er speculatie voor de Miris onder loopt, 't Is waar, de afschaffing dier belasting geschiedt niet gratis, maar gaat vergezeld van 20 nieuwe opcenten op de Personele belasting, en 25 op die van het Binnen- en Buiten- landsch Gedisteleerd met het collectief zegel en even zooveel op den Wijn; maar, waar zou dan anders de f 1,555,950 van daan komen, tot dekking van het tekort dat, volgens de be rekening van den Minister, in do schatkist door tie afschaffing der rogge-belasting zou ontstaan? Er is zells nu nog 10,600 te min, want het bedrag der gezamenlijke nieuwe opcenten wordt door de Regering op slechts f 1,545,350 geraamd. Die vitters beweren, echter, dat de Minister in zijne becijfering zich no™ al iels zou verrekend hebben, wanneer hij verzekert, dat, de 20 nieuwe opcenten op de- Personele belasting maar ƒ541,600 zou opleveren, terwijl op. de tegenwoordige Staatsbegroöting de opbrengst der 20 opcenten waarmede het Personeel nu reeds is belast, op f 930.000 slaat uitgetrokken. Zouden nu, vragen zij, er zoo vele geringere belastingschuldigen onder loo- pen die in de termen vallen van geene meerdere opcenten te zul len betalen, dat die non-valeurs bijna de helft zouden bedragen? Dat de verhooging van de Personele belasting ter vervanging van die op het gemaal der rogge, aan velen niet bevalt, is eenigzins te begrijpen daar niet alleen de rijken en meerge- goedenmaar ook de gewone burgerklasse, de zoogenaamde fatsoenlijke burgerdezelve moeten dragen. In stede van de nijvere burgerstanden even als de mindere of arbeidende klasse, te ontlastenzal men ze nog meer doen opdokken (1). (1) Een voorbeehlnaar aanleiding eener opgaaf in 't dagblad Overijssel-' Stellen wij een burgerliuisgezin met vrouw en drie kinderen en waar cenc dienstbode noodig is; bet beboeft niet veel omslag te hebben,' om tegen f 46 in de Personele belasting aangeslagen te zijn. Wanneer dit gezin 8 Ncderl. ponden brood in de week gebruikt, zoo betaalt liet voor den accijnshier te Deventer, van 416 Ned. ponden (8 X 52 416 N. P.) nagenoeg f 4.64 als Aan Rijksbelasting (van de 100 Ned. P. 60 Ct. met 23 Rijksopcenlen en 10 pCt. zegel, Ie zamen 85 Ct.)f 3.30 Aau gemeente-opcenten (50 van de 100 N. P. 30 Ct.) 1 25 Totaal f 4 6'4 Van deze ƒ4.64 zal men nu vrijdom bekomen, maar daarentegen op zijn Personeel, alleen voor bet Rijk, te betalen hebben negen gulden twintig cent (20 pCt. van ƒ46). Maar meer nog: de gemeente.kassen zullen een te-kort moeten dekken, wegens de afschaffing der gemeente- opcenten, op dat gedeelte van 't Gemaal; en wat zal er in de plaals voor belast worden? Het Handelsblad, anders zoo bedaa d en standvastig beweert dat men die VU millioen welke de schatkist door de afschaffing der rogge-belasting zou moeten missen, wel had kunnen vin den door bezuinigingenalleen wel in de 12 millioenen van Oorlog; en had niet verwacht, dat men het geheele bedrag, zelfs nog met een toemaatje daarbij, van de af te schaffen accijns op bestaande, thans reeds zeer overdrevene belasting middelen zou willen overdragen. Ook voorspelt dat blad dat de verhnoging van 25 opcenten van het Binnen- en Bui- tenlandseh Gedisteleerd met het collectie! zegel (nu reeds met 48 Rijks opeenten boven de belasting bezwaard), geducht de sluiherij zal bevorderen en even zoo omtrent den Wijn die ook reeds met 48 Rijks opcenten is bezwaarden nog met 25 staat vermeerderd te worden. Het betoogt verder, dat de bepaling omtrent den Wijn die op of na 1 Juni] wordt ingeslagen, willekeurig, strijdig met-art. 83 van de algeineenc wet van 26 Aug. 1822, en van eene terugwerkende kracht is en dat het even onbillijk en nog veel gevoeliger en drukkender is, de Personele belasting, die reeds met 20 Rijks opeenten is bezwaard nog met 20 te verhoogen en dit nog niet genoeg achtende, dezelve reeds wil in toepassing brengen op het dienst jaar, dat 1°. Mei is ingegaan hetwelk een schreeuwend onregf is en cenc terugwerkende kracht in zich sluit, op reeds aange- nomenc onvei breekbare contracten. De Minister van IIall", zegt dat blad tot inleidingheeft zijn meester niet in de kunst, om door. arbitraire (willekeurige) maatregelen de schatkist te voeden en de natie eene soort van zedelijke dwang op te leg gen om hare bewilliging daartoe te erlangen." Nog zijn er opposanten, die beweren, d*it niet enkel de belasting op de Rogge, maar ook die op de Tarwe moest wor den afgeschaft, en wel omdat er schier geheele provinciën zijn, die bijna niets anders dan tarwe gebruiken, omdat de grond minder geschiktiis voor het verbouw van .rogge; zoodat men slechts een gedeelte van den boerenstand zal ontlasten. Zij merken daarbij op, wat nog al belangrijk schijnt, dat door de gedeeltelijke afschaffing der belasting op het gemaal het legio commiezen, alias landsopvretersnu compleet moet ge houden worden daar op eiken molenwaar maar een schc- pcltje of wat tarwe gemalen wordt, er bennekiekers moeten tegenwoordig zijn; zoodat die hccrcnmeer aan tractcmenten zullen verslinden dan de belasting zat opbrengen. Doch niettegenstaande al die op- en aanmerkingen juichen wij nog het voorstel van den Heer van Hall van ganseher harte toe ten opzigte van de voorgestelde verhnoging op de belasting van het Gedisteleerdwaardoor dc edele pogingen van Matigheids- en Afschaffings Genootschappen sterk zuilen worden 'ondersteund, daar de verderfelijke sterke drank, (nog erger dan de cholera), ongetwijfeld duurder zal worden, zoo men ze niet met water aanmengt en dan weder met vi triool op dc noodige sterkte brengt; en er dus, inzonderheid de mindere standenwant de gegoeden en lijken drinken toch meest wijn en likeurenzoowel om de duurte als. om de vrees van vergiftiging, minder zullen gebruik van maken, cn alzoo allei gs- bekeerd worden.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1